Motiverande samtalsövningar: 10 peppande övningar för dig & ditt team

Ibland är motivationen till att uppnå något eller genomföra en förändring helt glasklar. Målbilden är fastställd, och känslan av att man kan åstadkomma precis vad man vill finns där. Men det är inte alltid lika enkelt, framförallt inte om man befinner sig i en situation av sjukdom, missbruk eller andra svårbearbetade företeelser. I dessa lägen kan professionell hjälp vara att föredra, och en vanlig del i dagens behandlingar är metoden för motiverande samtal. Läs vidare för att lära mer om MI-metoden och för att få tips på motiverande samtalsövningar!

Motiverande samtalsovningar

Tips på bra motiverande samtalsövningar

Det finns olika övningar man kan använda sig av för att öka motivationen. Dessa kan användas av behandlare i syfte att öka motivationen hos en patient, men övningarna är också utmärkta att använda för personer som vill arbeta med personlig utveckling och för att stärka motivationen inom ett arbetslag.

 

Motiverande samtalsövning #1: Detta motiverar mig att göra det jag gör

Motiverande Samtalsovningar Detta motiverar mig att göra det jag gör

Denna övning passar bra för att stärka motivation och samhörighet i ett arbetslag.

 

Gör så här: Man börjar med att dela upp sig i mindre grupper, man kan vara allt från tre till sex personer. Därefter får var och en prata i en minut om vad de gillar med sitt arbete och vad de drivs av. Någon tar tiden, men i övrigt ska alla andra i gruppen sitta tysta och lyssna aktivt på den som pratar. Därefter öppnas för fri diskussion, där alla i gruppen tillsammans får reflektera över vad som sagts och över de olika drivkrafterna. Här är det också ett bra tillfälle att diskutera vilka gemensamma drivkrafter som identifierats, vilket kan stärka samhörigheten och lagandan. I den avslutande reflektionen är det också tillåtet att prata om det som fungerar mindre bra på arbetsplatsen, eller om det finns något som känns omotiverande. Det viktiga när det tas upp mindre bra saker är att gemensamt försöka komma fram till lösningar, så att man inte lämnar problemen obemötta.

 

Motiverande samtalsövning #2: Mitt dilemma

Motiverande Samtalsovningar Mitt dilemma

Detta är en övning för att träna behandlare i MI-metoden, och hjälpa dem att inse sin egen roll i ett motiverande samtal. Övningen kan också användas för chefer eller medarbetare i ett arbetslag, för att dessa lättare ska kunna hjälpa sina kollegor när dessa stöter på hinder och upplever känsla av att sakna motivation.

 

Gör så här: Övningen börjar med att gruppen tilldelas frågor, dessa ska till en början funderas över individuellt, därefter i mindre grupper om 2 – 3 personer och slutligen avslutas övningen med en gemensam diskussion i den stora gruppen. Frågorna ska handla om att måla upp en bild av den person man allra helst hade velat anförtro sig åt ifall man hade ett stort problem som höll en vaken om nätterna. Vilka karaktärsdrag och vilket bemötande hade man velat att denna person skulle ha? Vilka karaktärsdrag och vilka bemötanden hade fått en att känna sig arg, ledsen och missuppfattad? Genom att reflektera över vad man själv hade velat mötas av i ett motiverande samtal får man också möjlighet att fundera över sitt eget förhållningssätt till andra personer som man ska bemöta.

 

Motiverande samtalsövning #3: Checklista kontra öppen konversation

Motiverande Samtalsovningar Checklista kontra öppen konversation

I följande övning är syftet att deltagarna ska få insikt kring värdet av öppna och fördomslösa frågor, och vad detta kan medföra för positiva effekter hos patientens sätt att förhålla sig till sina problem.

 

Gör så här: Gruppen delas upp i mindre grupper om två och två, och tillges instruktioner att den ena personen ska berätta om sin semester för den andre. Den som ska lyssna till semesterberättelsen tilldelas ett formulär med stängda frågor som denne ska ställa till den första. Samtalet, baserat på checklistan med frågor, tenderar att bli fåordigt och stappligt, där berättaren ofta svarar med ”ja” och ”nej” snarare än faktiskt berätta.

 

När checklistan är avklarad får grupperna instruktioner att göra om samtalet, men lyssnaren blir nu instruerad att inta positionen av aktivt lyssnande snarare än att intervjua. Den ska börja med att fråga en öppen fråga, i stil med ”Hur var din semester?” eller ”Berätta om din senaste resa”. Därefter ska lyssnaren lyssna uppmärksamt, spegla det som berättaren säger och ställa öppna följdfrågor (helst sådana som inte går att besvara enbart genom ett ”ja” eller ”nej”).

 

Slutligen samlas alla grupper igen, och avslutar övningen med en utvärdering. Här kan man diskutera skillnaderna i sättet att samtala på. Hur kändes det att samtala utifrån en checklista? Hur förändrades berättarens sätt att prata när denne istället fick öppna frågor? När upplevdes berättaren som mest motiverad att samtala?

 

Motiverande samtalsövning #4: TV-soffan

Motiverande Samtalsovningar TV-soffan

Denna övning kräver minst fyra deltagare, och är perfekt för dem som redan är något insatta i MI-teorin, eftersom den handlar om att applicera de olika metoderna för att styra ett samtal.

 

Gör så här: Två personer sätter sig på varsin stol mittemot varandra. En bit ifrån sitter ytterligare två personer, riktade så att de kan betrakta de första två personerna. Scenen ska illustrera ett intervju-program på TV, där de två betraktarna utgör ett sällskap hemma i sin TV-soffa.

 

Intervjun börjar, där programledaren ställer frågor till den intervjuade kring ett beteende eller en vana som denne önskar förändra i sitt liv. Åskådarna i ”tv-soffan” kan närsomhelst under samtalet välja att pausa detta genom att ropa ”paus!”. Programledaren och den intervjuade blir därmed tysta. Nu kan de två åskådarna diskutera vad de sett, vad de tyckte fungerade bra och mindre bra i programledarens intervjuteknik, och tips på vad de hade förändrat för att göra samtalet bättre i syfte att höja motivationen till förändring hos den intervjuade. Därefter får programledaren och den intervjuade fortsätta samtalet, och programledaren kan välja att använda något av det som åskådarna diskuterat.

 

Efter övningen får alla fyra deltagare diskutera vad som fungerat bra och vad som skulle kunnat förbättras. Exempelvis kan programledaren berätta varför hon eller han valde att använda de tekniker som valdes, och den intervjuade får tillfälle att berätta vad denne uppskattade i programledarens bemötande, och vad som hade önskats mer av.

 

Motiverande samtalsövning #5: Positiva glasögon

Motiverande Samtalsovningar Positiva glasögon

Följande övning är tillämpbar för behandlare som arbetar med MI-metoden. Den handlar om att anta ett positivt perspektiv gentemot patienter som man fått negativa känslor kring. Exempelvis kan det vara en patient som helt upplevs sakna motivation till att vilja förändras, hur mycket behandlaren än kämpar med olika metoder och tekniker. Eftersom MI-metoden utgår från att alla människor är motiverade, men att denna motivation kan ligga latent under ytan och vara svår att plocka fram, ligger det alltså ett stort ansvar hos behandlaren att aldrig ge upp på patienten. Genom denna övning får behandlaren träna på att bortse från sina känslor av olust eller bristande tro på patienten.

 

Gör så här: I följande övning får behandlaren titta på en lista över positiva ord och karaktärsdrag. Denne ska hitta minst fem stycken som går att applicera på den patient som valts ut för övningen. Sedan får behandlaren, tillsammans i grupp, diskutera de fem positiva egenskaperna och på vilket sätt dessa är synliga hos patienten. I samband med detta kan man också prata om hur patienten skulle uppleva att få höra om dessa fem egenskaper som behandlaren upplever att denne har, och om det möjligtvis skulle påverka behandlingsarbetet.

 

Övningen har som syfte att behandlaren ska hitta acceptans inför patientens stadie av motivation, och känna trygghet i att processen går framåt trots att det inte alltid känns så. Övningen är väldigt viktig, eftersom en patient kan bli påverkad av behandlarens syn på denne, och är behandlaren negativt inställd riskerar det att påverka motivationen hos patienten negativt.

 

Motiverande samtalsövning #6: Spegling

Motiverande Samtalsovningar Spegling

I denna övning speglar man samtalspartnern och det den säger. Det har som syfte att bekräfta och stärka. Det finns dessutom ytterligare ett inslag i övningen, där man också kan välja att tolka det som sägs, med avsikt att driva samtalet framåt och öppna nya dörrar.

Gör så här: Sätt er mitt emot varandra två och två. I den enkla versionen börjar den första personen att säga något, varpå den andra personen härmar det som sägs. Det kan låta exempelvis så här:

Person 1: ”Jag gillar att baka”.

Person 2: ”Du gillar att baka.”

I den mer komplicerade versionen lägger person två till en egen tolkning av det som sägs, för att på så vis motivera den berättande personen att tänka nytt och att våga öppna upp sig mer. Oavsett om tolkningen är rätt eller fel tenderar den att leda till att samtalet utvecklar sig. Det kan låta exempelvis så här:

Person 1: ”Jag vill äta nyttigare, men det verkar inte gå.”.

Person 2: ”Du undrar vad du ska göra för att äta nyttigare, eftersom det är något du gärna vill.”

 

Motiverande samtalsövning #7: Leta efter personens lösning

Motiverande Samtalsovningar Leta efter personens lösning

Som behandlare inom motiverande samtal är inte målet att själv hitta på lösningar till patientens problem, och sedan förvänta sig att patienten ska implementera denna. Istället bygger MI-metoden på att vägleda patienten mot att finna sin egen lösning. Enklare sagt än gjort, men med den här övningen får man öva på att göra just det!

 

Gör så här: Sätt er två och två mittemot varandra. Den första personen antar rollen som patient och den andra rollen som behandlare. Behandlaren börjar med att ställa frågor i syfte att ringa in patientens problem (som i övningen kan vara påhittat ett mindre laddat, verkligt problem). När problemet är tydligt avgränsat börjar behandlaren ställa öppna frågor för att leda patienten mot att själv hitta en fungerande lösning på sitt problem. Det kan exempelvis vara genom frågor som:

  • Om du fick drömma, hur skulle din situation se ut då?
  • Kan du se några möjligheter att nå dit?
  • Vad skulle du ge för råd till en annan person i din närhet, om denne hade samma problem?

 

Motiverande samtalsövning #8: Samtal med observatör

Motiverande Samtalsovningar Samtal med observatör

I denna övning genomförs ett motiverande samtal mellan en påhittad patient och en behandlare. Dessutom tillkommer en tyst observatör, som enbart ska studera samtalet och notera hur det förhåller sig till MI-metoden. Övningen är perfekt under MI-utbildningar, där deltagarna redan tillgivits mycket information om metoden och nu har som syfte att implementera de nya lärdomarna på ett påhittat fall. Det är ett utmärkt tillfälle att som behandlare bli medveten om vad man gör bra och vad man behöver arbeta extra med framöver. Det är dessutom lärorikt för den som agerar observatör, eftersom det ger möjlighet att analysera ett MI-samtal på djupet och ge nya insikter inför sin egen roll som behandlare.

 

Gör så här: Två personer sätter sig mittemot varandra, den ena utses till patient och den andra till behandlare. En tredje person antar rollen som observatör och sätter sig en bit ifrån, men fortfarande tillräckligt nära för att höra hela samtalet. Under samtalet sitter observatören tyst och lyssnar, men tar anteckningar. Denne kan notera sådant som speglingar, hur många öppna och slutna frågor som ställs och vem som pratar mest med mera. Efter samtalet hålls en diskussion mellan de tre inblandade, där observatören berättar vad denne noterat och kan ställa frågor kring det som var oklart. De två personer som spelat behandlare och patient får också möjlighet att diskutera sina insatser. Byt därefter roller, så alla får vara både patient, behandlare och observatör.

 

Motiverande samtalsövning #9: Be om lov

Motiverande Samtalsovningar Be om lov

Eftersom ett MI-samtal bygger på att patienten ska hitta sina egna lösningar på sitt problem så är det viktigt att behandlaren inte tvingar på lösningar som denne tror fungerar. Det kan givetvis vara frustrerande, ibland är det ju så tydligt när man står vid sidan av hur ett visst problem ska lösas. Inom MI-teorierna kan det emellertid få motsatt verkan, och bidra till att motivationen sänks om man som behandlare bestämmer hur patienten ska gå tillväga. Man tar då makten ifrån patienten. Dock kan en patient behöva vägledning, och som behandlare med lång erfarenhet kan man ha mycket kunskap som kan hjälpa patienten. Inom MI-metoden är det såklart tillåtet att till viss del hjälpa patienten på traven, men för att ge råd måste man alltid först be om lov. Det ger patienten möjlighet att välja, och förbereder den på att den ska ta emot något.

 

Gör så här: Sätt er mittemot varandra två och två. Låt den som spelar patient berätta om sitt problem (här är ett bra övningstillfälle för den som spelar behandlare att träna på spegling och öppna frågor). Som behandlare ber du sedan om lov att ge rådgivning angående patientens problem. Efter tillåtelse från patienten delas information, kort och neutralt, och därefter tillfrågas patienten hur denne ser på rådet. Försök att ge övergripande istället för specifika råd, målet är sedan att patienten ska använda informationen till att skräddarsy en egen lösning.

 

Motiverande samtalsövning #10: BÖRS

Motiverande Samtalsovningar BÖRS

Den viktigaste lathunden inom motiverande samtal är BÖRS. Denna används frekvent av MI-behandlare över hela världen. I denna övning får man tillfälle at öva på att använda sig av denna. Innan instruktionerna för övningen kommer denna lathund beskrivas.

 

Akronymet BÖRS står för följande:

  • Bekräfta – En av de viktigaste delarna i ett MI-samtal är att bekräfta det som patienten säger, och att inte döma denna för dess problem. I bekräftelsen kan man välja att spegla personen på ett positivt sätt, det vill säga att upprepa det personen berättat med en positiv underton.
  • Öppna frågor – MI-metoden bygger på att behandlaren är bekväm med öppna frågor, det vill säga frågor där patienten inte kan svara enbart ja eller nej, utan måste utveckla. När patienten närmar sig förändringsprat är det läge för behandlaren att ställa fler frågor om just det, exempelvis genom att be patienten att utveckla sina resonemang.
  • Reflektioner – Genom reflektivt lyssnande kan du hjälpa en patient till att utveckla sitt så kallade förändringsprat. Lägg märke till när patienten argumenterar för förändring, och reflektera på det.
  • Summering – I summeringen återger behandlaren det som sagts, både i syfte att ta reda på om denne förstått allting rätt men också för att bekräfta patienten och dennes problem och lösningar.

Gör så här: Sätt er mittemot varandra två och två. Den ena personen antar rollen som patient och den andre som behandlare. Genomför ett MI-samtal, och ta hjälp av verktyget från BÖRS-lathunden. Efter att samtalet avslutats kan ni diskutera hur samtalet förhöll sig till BÖRS, och reflektera över vad som fungerade bra och mindre bra. Här kan den person som spelat patient beskriva sin upplevelse av BÖRS-metoden, exempelvis hur den upplevde det att bli bekräftad, speglad och summerad. Byt sedan roller, så att båda får känna på att vara patient och öva på att vara behandlare.

 

Sammanfattande ord

Oavsett om man arbetar som behandlare eller bara vill lära sig mer om personlig utveckling är motiverande samtal en metod som kan vara av värde för de flesta. Teorin bygger mycket på att vara en inlyssnande och icke-dömande medmänniska, där aktivt lyssnande utgör den viktigaste biten. Metoden innehåller alltså många moment som kan vara bra att ha med sig i det vardagliga mötet med andra människor, i syfte att få dessa att känna sig sedda och bekräftade, och att vilja ta tag i förändringar de inte tidigare känt motivation till. Motiverande samtalsövningar är därmed också perfekta för att stärka en arbetsgrupp, med avsikt att ytterligare stärka självförtroendet, effektiviteten och lagandan.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.