Logiskt Tänkande Övningar: 5 st toppenövningar för din logikträning

Det är inte helt enkelt att förklara exakt vad logiskt tänkande innebär.

En schackspelares förmåga att överblicka situationen på brädet och sedan dra slutsatser om vad som bör hända de närmsta tre eller fyra dragen, handlar om logiskt tänkande.

Att tänka logiskt är inte bara en medfödd förmåga, det är även en muskel i hjärnan som går att träna upp.

Logiskt tänkande övningar

Genom att öva på logiskt tänkande väcker vi liv i vår logiska muskel och det blir lättare att tänka logiskt.

Logiska tänkare samlar all information de kan få tag på, utvärderar fakta och bestämmer sedan metodiskt det bästa sättet att gå vidare.

Det är viktigt att öva på logiskt tänkande då denna förmåga underlättar många delar av arbetslivet.

Vad är logiskt tänkande?

Definitionen av logiskt tänkande är att analysera en situation eller ett problem med hjälp av förnuft, för att sedan komma med potentiella lösningar.

Logiskt tänkande använder resonemang för att objektivt studera alla problem, vilket underlättar processen när man behöver besluta hur man ska gå vidare.

Logiskt Tänkande Övning #1 – Kollektiv kunskap

Logiskt tänkande övningar Kollektiv kunskap

Detta är en övning som görs tillsammans i grupp och man tar därför hjälp av varandras synsätt för att dra slutsatser.

Fördelen med övningen Kollektiv kunskap är att den inte fokuserar på någon enskild individ, vilket gör den till en utmärkt aktivitet att utföra även för personer som kanske inte tycker om att stå i rampljuset.

Gör så här: Dela in deltagarna i mindre grupper om tre eller fyra personer.

Be varje mindre grupp att skriva ned listan med frågor som organisatören förberett.

Exempel på frågor kan vara att kasta om bokstäver för att bilda ett ord, att skriva pi till så många decimaler som möjligt, namnge tre modeller av ett specifikt bilmärke.

Separera sedan grupperna till olika rum där de får tio minuter på sig att diskutera sina svar utan att använda en sökmotor.

Syftet med övningen är att deltagarna får använda sin kollektiva kunskap för att besvara frågorna.

Återkalla sedan grupperna och be dem presentera sina svar.

Vad behövs: En lista med frågor eller uppgifter

Tidsåtgång: 20-30 minuter

Passande plats: Var som helst

Logiskt Tänkande Övning #2 – Lära sig något nytt

Logiskt tänkande övningar Lära sig något nytt

Att lära sig något nytt låter kanske inte som en övning i sig, men faktum är att ett bra sätt att träna upp sin logiska förmåga är att lära sig nya saker.

Gör så här: Att inlärning tränar upp den logiska förmågan beror på att man använder sin kreativitet och löser problem i sammanhang som man inte vanligtvis exponeras för.

Det kan vara allt från att läsa kluriga böcker till att lära sig ett nytt språk eller lära sig programmera.
Vad behövs:
Beror naturligtvis på vad det är man lär sig, men vanligtvis finns det man behöver på internet

Tidsåtgång: 30-60 minuter per dag räcker, men man måste upprätthålla en kontinuitet i sitt lärande

Passande plats: Var som helst

Logiskt Tänkande Övning #3 – Fastställ nästa figur

Logiskt tänkande övningar Fastställ nästa figur

Detta är den typ av intelligenstest som ofta används vid rekrytering.

Det finns många olika tester online som replikerar de tester som används i skarpt läge.

Det finns dock inget som säger att man inte kan använda dem för att stärka sin logiska förmåga utanför en jobbsökandeprocess.

Det finns olika leverantörer av denna typ av test, men ett exempel som är välrenommerat är Mensa.

Gör så här: Gå in på Mensas (eller någon annan) hemsida och välj att göra ett provtest.

Det kommer att innebära att man ska fastställa vilken figur som är efterföljande en viss annan, så att den passar i det givna mönstret.

Naturligtvis ska denna uppgift göras på så kort tid som möjligt och oftast finns en tidsbegränsning på varje uppgift.

Fördelen med denna typ av övningar är att man snabbt lär sig vilka metoder som passar en bäst och som kan appliceras i dessa sammanhang.

Vad behövs: Tillgång till dator eller mobil samt internet

Tidsåtgång: 30 minuter per tillfälle, med relativ regelbundenhet

Passande plats: Någonstans lugnt och tyst så att man har möjlighet att fokusera

Logiskt Tänkande Övning #4 – Spela poker

Logiskt tänkande övningar Spela poker

Har man aldrig spelat poker innan kan det tyckas märkligt att det enligt studier har visat sig vara en bra aktivitet för stresshantering.

Det är också ett bra sätt att träna upp sitt logiska tänkande.

Gör så här: Idag finns mängder av hemsidor online där man kan spela poker.

Det är rekommenderat att åtminstone börja någonstans där man kan spela utan insats, för att lära sig grunderna utan risk.

När man blir mer rutinerad är det sannolikt att man också märker skillnad i sin logiska förmåga.

Faktum är att en studie från 2009 visat att poker blir mer av ett skicklighetsspel än ett turspel när man spelat ungefär 1 000 rundor.

Vad behövs: Tillgång till dator eller mobil samt internet

Tidsåtgång: Varierande

Passande plats: Någonstans där man har möjlighet att tänka i lugn och ro

Logiskt Tänkande Övning #5 – Spela schack

Logiskt tänkande övningar Spela schack

Schack är ett underhållande brädspel som varit populärt i tusentals år.

För vissa är det ett sätt att varva ned, medan andra spelar med ett mer specifikt syfte.

Det är nämligen ett bra sätt att träna sitt logiska tänkande.

Gör så här: Det första steget är att lära sig hur de olika pjäserna får röra sig på spelplanen.

När man väl lärt sig detta kan man börja spela mer strategiskt.

Rutinerade spelare kan se flera potentiella drag, både för en själv och för sin motspelare, framför sig innan de bestämmer sig för vilket som är mest lämpligt.

Förutom att utveckla ens logiska tänkande, tränar schackspelande också ens koncentrationsförmåga.

Vad behövs: Två personer och ett schackbräde, alternativt en mobil eller dator för att spela på internet

Tidsåtgång: 15-30 minuter per match

Passande plats: En miljö där spelarna har möjlighet att koncentrera sig

Logiska tester vid rekrytering

Ibland kan man stöta på logiska tester när man söker arbeten som kräver logiskt och abstrakt tänkande i arbetet.

Logiska tester kan mäta intelligensen.

Ofta kombineras dessa tester med personlighetstester och språktester.

Dessa logiska tester är ofta uppbyggda utifrån en figurserie eller en serie bilder där man ska komplettera och sätta dit den sista pusselbiten (i form av en figur).

Många av testen testar problemlösningsförmågan under stress.

Det kan därför vara bra att öva på denna typ av tester om man vet att det kan dyka upp i en rekryteringsprocess.

Deduktiv logik

Det finns två olika sorters logik som man kan öva upp.

Dessa kallas deduktiv och induktiv logik.

Skillnaden mellan dessa är att deduktion utgår från en teori och utifrån denna skapar en regel, medan induktion utgår från kvantitativa observationer och försöker utifrån dessa skapa en teori byggd på generalisering.

Deduktiv logik bedömer förmågan att dra korrekta slutsatser.

Inom deduktiv logik följer dessa med nödvändighet från premisserna om man har förstått de ingående begreppen korrekt.

Deduktiv logik liknar med andra ord den logik som styr enklare matematik.

Förstår man de ingående begreppen i uttrycket ”5 x 5” så är det med nödvändighet sant att svaret är ”25”.

Deduktiv logik utgår från premisser, vilket kan påvisas med följande klassiska exempel:

Premiss 1: Alla människor är dödliga.

Premiss 2: Sokrates är en människa.

Slutsats: Sokrates är dödlig.

Induktiv logik

Där deduktiv logik handlar om att förstå den tvingande logiken i språk och begrepp, så handlar induktiv logik om förmågan att se mönster, formulera regler utifrån dessa och sedan applicera dem på verkligheten.

I den fysiska världen kallas detta empiri, eller den vetenskapliga metoden.

Dessa olika sorters logik kan man öva upp genom att gå igenom övningsmaterial och göra test online där man får lösa olika problem som ställs upp.

Uppgiften kan till exempel vara att komma fram till vilken symbol som inte passar in bland de andra.

Problemlösningens tre delar

Målet med logiskt tänkande är att lösa problem.

Problemlösning har tre delar: identifiera varför problemet uppstår, brainstorma lösningar och bestämma vilken lösning man ska gå vidare med.

Denna färdighet kräver både analys och kreativitet, eftersom en stark problemlösare analyserar fakta och hittar kreativa lösningar.

Logiskt tänkande spelar en viktig och nödvändig roll i utvecklingen av en persons karriär eftersom det kan hjälpa till att resonera, lösa problem, generera kreativa idéer och sätta upp mål.

Oavsett om man vill ta nästa steg i karriären eller precis har kommit in i en bransch kommer man att stöta på dagliga utmaningar som kräver logiska färdigheter.

Ju starkare färdigheter man har i logiskt tänkande, desto lättare kommer man att komma på lösningar och planer som kan gynna både karriären och arbetsplatsen.

Kritiskt tänkande, kreativitet och resonemang

Människor anser ofta att kritiskt tänkande är synonymt med logiskt tänkande, men kritiskt tänkande spelar mest in i början av problemlösningsprocessen.

Kritiska tänkare analyserar problem för att komma till botten med fakta och bevis.

De är objektiva, fria från partiskhet och fokuserade på noggrannhet.

När man tänker på ordet ”logik” kanske man inte tänker på kreativitet – ändå är det kreativitet som gör att logiska tänkare kan tänka utanför ramarna och komma med innovativa lösningar.

Logiskt tänkande handlar inte bara om att följa fakta utan också att ta reda på hur man kopplar ihop olika fakta på nya sätt.

Resonemang är förmågan att bedöma saker logiskt och rationellt.

Resonemang kommer vanligtvis i de senare stadierna av den logiska tänkandeprocessen, när du väljer mellan flera sätt att gå framåt.

Sedan kan man använda olika resonemang för att jämföra lösningar med deras fördelar och nackdelar.

Hur man kan utveckla det logiska tänkandet

Studier visar att kreativa fritidsintressen som att måla eller spela musik kan stimulera hjärnan och hjälpa till att främja logiskt tänkande.

Kreativt tänkande utvecklar hjärnans problemlösningsförmåga.

Detta kan i sin tur bidra till en bättre prestation på arbetsplatsen.

Att till exempel lära sig ett nytt instrument kräver djup koncentration.

Det handlar också om att kunna hantera och minska stress.

När stressnivåerna är hanterbara har man lättare för att fokusera och fatta logiska beslut.

Kreativa hobbyer kan hjälpa till att sänka stressnivån och stärka både på det personliga och professionella planet.

Ställ frågor

Ett annat bra sätt att stärka det logiska tänkandet är att ifrågasätta saker som man vanligtvis accepterar som fakta.

Att ställa frågor leder också till nya upptäckter kring ämnen som man kanske inte hade funderat på tidigare, vilket kan uppmuntra till fortsatt utforskande inom ämnet.

När man regelbundet ställer frågor kan det få en att se situationer i sin helhet, vilket gör att man kan närma sig problemet mer logiskt och kreativt.

Umgås med andra

Vi kan vara begränsade i hur vi närmar oss problem; till exempel kan vi försöka närma oss ett problem på samma sätt som vi alltid har gjort eftersom det i allmänhet fungerar för oss.

Ändå kan vi missa andra vägar och lösningar som vi aldrig ens skulle överväga.

Var medveten om hur andra tacklar problem och vilka strategier de använder, oavsett om det är i ett arbetsmöte, en klassföreläsning eller ett grupprojekt.

Bli nyfiken på varför de gör specifika val och rör sig i en viss riktning.

Att umgås och bygga relationer med andra hjälper också till att vidga perspektiven, vilket också ger möjlighet att utveckla det logiska tänkandet.

När man får insyn i och förstår andra människors synvinkel kan man sedan närma sig problem på jobbet på ett annorlunda sätt.

Förutse resultatet av olika beslut

När man arbetar med att stärka sina färdigheter i logiskt tänkande är det bra att fundera över vilken inverkan besluten man tar kan ha i framtiden.

Ju närmare man uppmärksammar resultaten av de olika besluten och analyserar dem, desto lättare blir processen.

Närhelst man kommer på en lösning på ett problem på arbetsplatsen, är det bra att tänka på vad resultatet kan bli.

Så småningom kommer det bli lättare att tänka på olika besluts omedelbara och långsiktiga resultat.

Detta är en viktig aspekt av logiskt tänkande.

Sammanfattning

Logiskt tänkande är förmågan att objektivt analysera ett problem med hjälp av förnuft för att sedan komma fram med potentiella lösningar på problemet.

Det går att träna upp sitt logiska tänkande genom att göra olika tester och övningar, samt göra små förändringar i vardagen.
Att till exempel ha en kreativ fritidssysselsättning hjälper hjärnan att öva upp sin logiska muskel.

Logiska tänkare samlar in information, utvärderar fakta och kommer sedan metodiskt fram till en lösning.

Det är en förmåga som är mycket användbar på arbetsplatsen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.