Vad är Värderingar? Viktiga vägledande principer

Människor är sociala varelser, det råder det ingen tvekan om.

Generellt sett har de allra flesta människor en tendens att sträva efter att samexistera och leva med andra på ett harmoniskt sätt.

Stabilitet i ens sociala relationer bygger på vissa gemensamma grundläggande principer, trossystem och sätt att leva på.

Dessa är mer kända som värderingar och är viktiga för människors utveckling och evolution.

Vad är värderingar

Värderingar grundar människan, både på individnivå och kollektivt.

Hur livet ser ut styrs av den stora mängd olika beslut som man tar varje dag och besluten beror på ens värderingar.

Eftersom att värderingarna skiljer sig från person till person så tar människor olika beslut och har därför också olika liv.

Den här texten tittar närmre på vad värderingar är, varför värderingar är viktigt och hur man tar reda vad ens egna värderingar är.

Vad är Värderingar?

Syftet med ett beslut är att tillfredsställa sina egna personliga eller organisatoriska behov, och behoven i sig är direkt påverkade av de värderingar och trossystem man har. När en person tar ett individuellt beslut reflekterar personen kring  de saker som betyder mycket för dem. När en grupp tar ett beslut så baseras beslutet på en känsla av delade värden som binder gruppen samman till en sammanhängande enhet. Till exempel kan en person bestämma sig för att vägra betala mutor till en regeringsanställd för att få en tjänst gjord. Personen i fråga kanske då till och med riskerar att inte få situationen löst eller bli indragen i en långdragen juridisk kamp, istället för att kompromissa med sina värderingar som är mot mutor och korruption. Sådana värderingar är ett exempel på en persons moraliska värderingar. I motsats till det exemplet kan en annan person känna att det är okej att betala mutor så länge som hans eller hennes arbete eller uppgifter hanteras optimalt och med prioritet, samt att man garanterar att gå med vinst. Det är ett exempel på en individs brist på moraliska värderingar.

Frågan ”Vad är värderingar?” har gäckat filosofer sedan urminnes tider.

Värderingar kan beskrivas som inneboende åsikter som inspirerar ens beslut, beteende och handlingar.

Ens värderingar indikerar vilken typ av person man är och vilken typ av person man skulle vilja bli. Samtidigt skapar ens värderingar också den världsbild man har. De definierar vad man tycker är bra, åtråvärt eller viktigt och ens personliga värderingar guidar ens uppfattning när det kommer till vad man tycker är rätt och fel. Vilka värderingar man har skiljer sig som sagt åt från person till person, vilket demonstrerades av de två exemplen ovan. En persons specifika värderingar kanske inte betyder något alls för en annan person.

Förutom personliga värderingar så kan man också ha exempelvis kulturella och sociala värderingar, som gäller sådant som jämlikhet mellan kön och etnicitet. Sedan finns det därtill professionella värderingar, vilka definierar ens arbetsmoral. Värderingar så som lojalitet, mod och ärlighet är ofta betydelsefulla på en arbetsplats.

Moraliska värderingar

Moraliska värderingar lägger grunden för de beteenden, målsättningar och vanor som valideras av det samhälle man är en del av och lever i. Denna uppsättning av värderingar blir vanligtvis inbäddade i ens beteende genom en lång process som präglas av observation, utbildning och sociala riktlinjer. Vanligtvis är dessa värderingar universella till sin natur och varierar inte särskilt mycket i olika delar av världen. Till exempel spelar det för det mesta ingen roll vilket samhälle, land eller religion man tillhör utan moraliska värderingar så som ärlighet, lojalitet och mod uppskattas och respekteras i princip överallt.

De är de moraliska värderingarna som avgör vad som i praktiken är rätt eller fel, och definierar vad som är socialt accepterat. Moraliska värderingar utgörs av de idéer som ett samhälle bedömer är viktiga. De används när en person interagerar med omvärlden eller när man behöver ta ett beslut som kommer ha konsekvenser för andra människor. De är relativt fasta och det är vanligt att samhället försöker stå emot förändringar av dess rådande moraliska värderingar.

Kärnvärderingar

Kärnvärderingar är de värderingar som brukar vara centrala delar av de flesta människors identiteter. Det finns ofta överlappningar mellan en persons kärnvärderingar och dess moraliska värderingar. Till exempel kan lojalitet beskrivas både som en kärnvärderingar och en moralisk värdering. Dock kan kärnvärderingar många gånger gå lite längre än de universalt accepterade moraliska värderingarna, och inkludera väldigt individualistiska idéer och koncept. Ett engagemang för ekologisk hållbarhet bygger ofta på ens kärnvärderingar och styr människors och organisationers beteenden och åsikter allt mer. En persons kärnvärderingar uppmärksammas och belönas ofta på en arbetsplats.

Att ta reda på sina egna värderingar

Hur tar man reda på vad som är allra viktigast för en själv i livet? För att kunna veta det måste man först vara på det klara med vad värderingar är. En persons värderingarna är helt enkelt det man själv anser är viktigt i livet och som dikterar hur man lever och jobbar. Värderingar avgör hur ens prioriteringar ser ut och innerst inne är de sannolikt vad man använder för att bedöma om ens liv går som man hade hoppats.

När de saker man gör och det sättet man beter sig på matchar ens värderingar brukar det kännas som att livet går bra, och man är nöjd och tillfreds. När saker och ting inte matchar och det inte går vägen kan livet kännas fel och jobbigt. På så sätt kan ens värderingar också vara en källa till oro och bedrövelse. Det är bland annat därför det är så viktigt att man gör en medveten ansträngning för att identifiera sina egna värderingar.

Värderingar existerar hos alla människor oavsett om man erkänner och identifierar dem eller inte. Livet kan bli väldigt mycket enklare när man bekräftar sina värderingar, och när man gör planer och tar beslut som är i linje med dem. Om man exempelvis värderar ett familjeliv men man måste jobba 70 timmar i veckan kommer man antagligen lida av interna konflikter och stress. Om man inte värderar konkurrens men jobbar i en bransch där det råder en mycket hög konkurrens är chansen liten att man kommer trivas. I den här typen av situationer kan det vara till stor hjälp att förstå sina egna värderingar och vad de innebär. Då kan man bättre använda sig av dem för att ta bättre beslut om hur man ska leva sitt liv. Det blir lättare att svara på frågor så som dessa:

 • Vilket jobb borde jag söka?
 • Borde jag acceptera den här befordran?
 • Borde jag starta ett eget företag?
 • Borde jag följa traditionerna eller följa min egen väg?

Värderingar är som sagt ofta ganska stabila, men samtidigt har de inga strikta gränser. När man går igenom livet kan ens värderingar dock komma att ändras flera gånger, allt eftersom att man går igenom olika faser. När man till exempel startar sin karriär är det vanligt att framgång har en hög prioritet, det vill säga den sortens framgång som mäts genom pengar och status. När man sedan har skaffat sig en familj blir det allt viktigare att balansera jobbet med familjelivet. När ens definition av framgång börjar förändras så förändras också ens personliga värderingar. Det är därför det är en livslång process att känna till sina egna värderingar. Nedan följer en beskrivning av hur man kan definiera sina värderingar, och komma fram till vad som är viktigast för en i livet.

Definiera sina värderingar

När man definierar sina personliga värderingar upptäcker man vad som spelar störst roll i livet. Ett bra första steg att ta är att titta tillbaka på sitt liv och försöka identifiera när man har mått riktigt bra och känt sig säker på att man tagit de rätta besluten.

Steg 1. Identifiera de tillfällen man varit som lyckligast

Det är bra att hitta exempel från både ens karriär och från privatlivet. Det säkerställer en viss balans när man tar reda på följande saker:

 • Vad man gjorde när man var lycklig
 • Om man var tillsammans med andra människor och i så fall vem
 • Vilka andra faktorer som bidrog till ens lycka

Steg 2. Identifiera de tillfällen man känt sig som stoltast

Även här bör man använda sig av exempel från såväl arbets- som privatlivet:

 • Varför var man stolt?
 • Delade man stoltheten med andra människor och i så fall med vem?
 • Vilka andra faktorer bidrog till att man kände stolthet?

Steg 3. Identifiera de tillfällen man känt sig som mest tillfreds

Även här bör man använda sig av exempel från såväl arbets- som privatlivet:

 • Vilket behov eller önskan var det som uppfylldes eller tillfredsställdes?
 • Hur och varför gav den här upplevelsen ens liv mening?
 • Vilka andra faktorer bidrog till att man kände känslor av tillfredsställelse?

Steg 4. Identifiera de viktigaste värderingarna, baserat på de tidigare upplevelserna

Varför var varje upplevelse viktig och minnesvärd? För att identifiera de mest passande värderingarna för en själv kan man till exempel ta hjälp av färdiga listor med alla möjliga värderingar. Det är ett bra sätt för att komma igång. Man bör sikta på att lista ungefär tio stycken värderingar. Allt eftersom att man jobbar sig igenom en lista kan man ibland märka att några av dem kan kombineras på ett naturligt sätt. Om man exempelvis värderar filantropi, community och generositet så kan de kombineras för att tillsammans beskrivs att man värderar att hjälpa andra högt.

Steg 5. Prioritera värderingarna

Det här steget upplevs ofta som det svåraste steget, för att man måste blicka inåt. Det är också det viktigaste steget. Det ä för att när man sedan tar diverse beslut så måste man välja mellan lösningar som tillfredsställer olika värderingar. Då måste man veta vilken värdering som är viktigast för en själv.

 1. Skriv ner de viktigaste värderingarna, utan någon inbördes ordning.
 2. Titta på de två första värderingar och bestäm vilken av dessa två som är viktigast att tillfredsställa om man var tvungen att välja en av dem. Det kan hjälpa en med att visualisera en situation i verkliga livet.
 3. Fortsätt igenom hela listan med värderingar, genom att jämföra varje värdering med den som listats undertill ända tills att listan är i rätt ordning.

Steg 6. Bekräfta värderingarna igen

Till sist kontrollerar man de prioriterade värderingarna igen, och säkerställer att de passar ihop med det liv man lever och den vision man har för framtiden.

 • Får de här värderingarna en att känna sig väl till mods?
 • Är man stolt över de tre översta värderingarna?
 • Skulle man känna sig bekväm med att berätta om sina värderingar för människor som man respekterar och beundrar?
 • Representerar de här värderingarna saker som man skulle stötta, även om det inte är populärt?

När man överväger sina värderingar i samband med att man fattar beslut kan man vara säker på att man behåller en viss mängd integritet. Man vet vad som är rätt och man kan närma sig beslutet med ett starkt självförtroende. Man vet också att det man gör är bäst för ens nuvarande och framtida lycka och tillfredsställelse. Att ta de värdebaserade besluten är inte alltid det lättaste, men att ta ett beslut som man vet är det rätta är enklare i det långa loppet.

Därför är värderingar viktigt

Värderingarna är bland annat viktiga på grund av att de hjälper en att utvecklas, och att skapa den framtid man vill uppleva. Alla människor och alla organisationer tar hundratals beslut varje dag. Besluten man tar är en direkt reflektion av ens värderingar och är i princip alltid riktade mot ett specifikt syfte. När man använder sig av sina värderingar när man tar beslut så väljer man att avsiktligen fokusera på det som är viktigt för en. När värderingar delas mellan flera människor bygger man en intern samhörighet inom den gruppen av människor.

Eftersom värderingarna representerar det som betyder mest för en i livet så kallas de ibland för vägledande principer eller livsmål. Medan man kanske har flera olika kortsiktiga mål som är specifika för en given situation, som att få ett visst jobb eller springa ett maraton, så handlar värderingarna om livslånga målsättningar som inte är specifika för en enda situation eller tillfälle.

Det är inte alltid man är medveten om sina värderingar, men att veta vilka de är kan hjälpa en med att ta beslut som är bättre lämpade för en själv. Det kan till exempel handla om vad man ska investera i, vilket jobb man ska tacka ja till eller om man ska flytta till en ny stad eller inte. Människor som till exempel värderar mycket stimulans i livet lär vilja söka efter nya, spännande möjligheter inom alla områden i livet. De kommer prova på nya aktiviteter och är inte rädda för att ta risker eller ändra sina planer spontant. Människor som å andra sidan värderar trygghet kommer troligen leta efter säkerhet och stabilitet i sin omgivning. De kommer undvika att promenera själva om nätterna, vilja leta efter stabila jobbförhållanden och oroa sig för olika risker i samhället. De gillar antagligen lag och ordning i samhället.

Som man nog kan föreställa sig kommer människor som lägger stor vikt vid spännande och nya upplevelser ha svårt för att förstå valet hos människor som lägger större vikt vid tryggheten i livet och vice versa. De kommer sannolikt att ha svårt att förutspå varandras val, vilket kan leda till missförstånd, frustration och misstro. Att lära sig att människor kan ha väldigt olika värderingar jämfört med ens egna kan hjälpa en att bättre förstå andra människor. Att förstå att andra människor prioriterar en annan uppsättning värderingar som leder dem mot annorlunda beslut kan hjälpa en att bättre förstå att deras val kan skilja sig från ens egna, men att de kan vara de rätta besluten för dem.

Slutsats

Vad är värderingar? Man brukar beskriva värderingar som viktiga, vägledande principer för en persons beteende och beslut. Ens värderingar avgör vad man tycker är rätt, fel, orättvist, rättvist, gott och ont. Vilka värderingar någon har brukar indikera vilken slags personlighet och andra typiska karaktärsdrag de har. När man tittar på en högre nivå, till exempel i en organisation eller ett företag, så reflekteras företagets eller organisationens värderingar av dess etiska principer. Exempel på värderingar är ärlighet, mod, stolthet, lojalitet, jämlikhet och rättvisa. Värderingar är något alla människor har, och en del är överlappande medan andra är unika från person till person. Dessutom brukar ens värderingar skifta och förändras med årens lopp, allt eftersom man går igenom olika faser i livet.

Att identifiera och förstå sina egna värderingar kan vara en utmanande men viktig övning. De personliga värderingarna är nämligen en central del av vem man är, och vem man vill vara i framtiden.  Genom att bli mer medveten om dessa viktiga faktorer i ens liv kan man använda dem på ett mer strategiskt sätt som en slags guide för att ta de bästa besluten i alla möjliga situationer. Några av livets viktigaste beslut handlar trots allt om att avgöra vad man värdesätter allra mest. När många alternativ verkar rimliga eller värda att prioritera är det en hjälp och tröst att kunna förlita sig på sina värderingar. Det innebär att man kan använda dem som en starkt vägledande kraft för att peka en i rätt riktning.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.