Kommunikationsövningar: 11 enkla övningar för att förbättra din kommunikationsförmåga

Kommunikation är det som för människor samman. När vi kommunicerar med varandra är det mer än bara orden som sägs som avgör hur budskapet kommer tas om hand av mottagaren. Genom att delta i olika former av kommunikationsövningar kan man lära sig att lägga fram sitt budskap på rätt sätt, poängtera det som är viktigt och att använda kroppsspråket för att förstärka eller försvaga laddningen i orden. Med förbättrad kommunikation lär man inte bara känna personer i sin omgivning bättre, men ökar dessutom förmågan att arbeta mer effektivt tillsammans och att uppnå bättre resultat.

Kommunikationsövningar

Roliga och effektiva kommunikationsövningar

Så, varför kan kommunikationsövningar hjälpa oss att kommunicera bättre med varandra? Varför förstår inte mottagaren bara vad man menar, när man uttrycker sig på ett sätt som är fullt förståeligt från sitt eget håll? Svaret ligger helt enkelt i att vi är olika som människor, vilket därmed bidrar till att vi kommunicerar olika, och tolkar vår omvärld olika. Följande övningar är effektiva och roliga, och kräver i princip ingen utrustning förutom deltagarna själva. De är anpassade för upp till 8 – 12 personer, men fungerar givetvis även om man är färre. De övningar som kommer beskrivas i detta avsnitt är följande:

 1. Presentera er för varandra
 2. Alfabetsleken
 3. Beskriv din personlighet
 4. Kommunicera era förväntningar
 5. Gissa DISC-profilen baserat på hur ni kommunicerar
 6. Bygg en bro
 7. Rada upp er efter olika faktorer
 8. Viskleken
 9. Styrkekort
 10. Skeppsbrottet
 11. Lyssna på varandra

 

Kommunikationsövning #1: Presentera er för varandra

Kommunikationsövning Presentera er för varandra

Denna övning är väldigt bra för grupper där deltagarna är nya för varandra eller där man helt enkelt inte känner varandra så bra. Det går ut på, som titeln på övningen beskriver, att man ska presentera sig för varandra. Övningen tränar inte bara deltagarna i presentationsteknik, utan också i aktivt lyssnande. I slutet av övningen ska man nämligen presentera någon annan inför de andra i gruppen.

Gör så här: Vanligtvis delar man upp sig två och två, och då ska man försöka hamna med en person som man inte känner så bra sen tidigare. De två deltagarna i respektive grupp ska sedan presentera sig för varandra, och exempelvis berätta vad man heter, var man bor, om man har familj, vilka fritidsintressen man har och så vidare. Om man känner varandra ganska bra sedan innan kan man istället berätta mer fördjupande saker, exempelvis vad man gillar mest med sitt jobb, vad man har för drömmar eller annat som är intressant. När alla gruppdeltagare åter ansluter till den stora gruppen ska varje person presentera den personen som man har pratat med för resten av gruppen.

Övningen tar ungefär 15 – 20 minuter att genomföra. Räkna därutöver med fem minuter för att dela ut instruktioner, och fem minuter för utvärdering tillsammans i gruppen.

 

Kommunikationsövning #2: Alfabetsleken

Kommunikationsövning Alfabetsleken

I följande lek tränar man både kommunikation och minnesteknik. Övningen går ut på att hitta på ord som är relaterade till det man jobbar med, och dessa måste sägas i alfabetisk ordning.

Gör så här: Man börjar med att sätta sig i en ring, där en person blir utsedd att börja. Denne person ska säga ett ord som går att koppla till arbetsuppgifterna, och som dessutom ska börja på bokstaven A. Nästa person i ringen upprepar det första ordet, men ska sedan lägga till ytterligare ett ord som beskriver en arbetsuppgift, men som börjar på bokstaven B. Den tredje personen i gruppen ska upprepa de två orden, samt komma på ett ord på bokstaven C. Såhär fortsätter man tills alla i gruppen fått upprepa tidigare ord samt komma på ett eget. För att ytterligare försvåra övningen kan man, istället för att komma på ett ord som börjar på nästföljande bokstav i alfabetet, istället komma på ett ord som börjar på bokstaven som det förra ordet avslutades på.

 

Kommunikationsövning #3: Beskriv din personlighet

Kommunikationsövning Beskriv din personlighet

Denna övning hjälper en grupp deltagare både att lära känna sig själva bättre, men också varandra. Den passar till exempel för arbetsgrupper som ska arbeta tillsammans men som inte känner varandra på djupet. Genom att förstå varandra bättre och lära sig att kommunicera med varandra kan ett arbetsteam också uppnå bättre resultat och arbeta mer effektivt tillsammans.

Gör så här: Övningen går ut på att skatta sig själv, och att sedan kommunicera detta till resten av gruppen. Varje deltagare blir tilldelat en utskrift med ett antal påståenden som relaterar till personlighet. Det kan exempelvis vara ”Jag blir otålig om du inte är tydlig och rak”, ”Jag undviker alla former av konflikter” och ”Jag har ofta många idéer”. Intill varje påstående finns det en skattningsmatris med alternativen ”Stämmer helt”, ”Stämmer”, och ”Stämmer inte alls”. Låt varje deltagare fylla i formuläret och diskutera sedan i grupp.

 

Kommunikationsövning #4: Kommunicera era förväntningar

Kommunikationsövning Kommunicera era förväntningar

Följande övning är väldigt bra om man precis har byggt upp ett nytt team, eller kanske bytt projektledare eller chef. Den passar också väldigt bra om man är på konferens eller kick-off och precis ska starta upp ett nytt projekt eller ska sätta igång igen efter semestern. Ofta är det chefen eller projektledaren som står i centrum för övningen, eftersom gruppdelatagarna ska öva på att kommunicera sina förväntningar på denne som chef, eller de förväntningar man har på det nya projektet eller på arbetsplatsen i övrigt.

Gör så här: Syftet med övningen är att skapa ännu bättre förutsättningar för ett bra kommunikationsklimat, vilket är bra att alla deltagare vet innan man sätter igång med övningen. Därefter delas det ut pennor och papper till alla deltagare i gruppen, som sen får skriva ner en eller flera frågor som de vill ställa till chefen. Dessa kan exempelvis handla om hur chefen kommer vilja strukturera upp arbetet, vilka arbetssätt han föredrar hos sina anställda och vad som förväntas av alla team-deltagare. Frågorna samlas in och besvaras därefter i grupp. Det fina med övningen är att alla deltagare är anonyma, man vet alltså inte vem som ställt vilken fråga. Detta för att möjliggöra ett öppet klimat, och att ingen ska hålla tillbaka en fråga på grund av rädsla. Det är också en riktigt bra övning för en ny chef att lära känna sina anställda.

Efter att chefen har besvarat alla frågor byter man roller, och då är det istället chefen som får ställa frågor till de anställda. Ett tips är att använda sig av en intervjuperson, som läser upp frågorna till chefen och ställer eventuella följdfrågor.

 

Kommunikationsövning #5: Gissa DISC-profilen baserat på hur ni kommunicerar

Kommunikationsövning Gissa DISC profil

För att kunna bli en mästare inom kommunikation krävs det en förståelse för människors olikheter, och en förmåga att anpassa sin kommunikation utifrån det. Ett sätt att enklare förstå sina medmänniskor är att använda sig av teorin bakom den så kallade DISC-analysen. Teorin bygger på att man delar in människor i fyra kategorier av färger, där varje färg representerar varsin gruppering av personlighetsdrag. Givetvis är människor sällan enbart en färg, utan en mix av flera, oftast alla, färger. Dock brukar man ha en eller två huvudsakliga färger, som har den främsta inverkan på ens personlighet. Enligt teorin kommunicerar vi olika beroende på vilken färg som är dominant i vår personlighet, exempelvis är röda personer mer dominanta i sitt uttryck, medan gröna personer är mer fokuserade på gruppen och att inkludera alla.

Gör så här: Övningen handlar om att gissa de andra deltagarnas DISC-profil, baserat på hur de kommunicerar. Den passar bäst i team där deltagarna känner varandra ganska bra sedan innan, och kanske har arbetat tillsammans en tid. Enklast är övningen om man är uppdelade två och två. Gissa därefter vilken DISC-profil den andre deltagaren har, baserat på hur denne vanligtvis kommunicerar. Det är viktigt att förklara hur man tänker, gärna baserat på verkliga exempel. Därefter byter man roller, och den andra deltagaren gissar DISC-profil på den första, samt formulerar motiveringen till varför gissningen blev som den blev. Övningen avslutas med att alla deltagare gör ett DISC-profilstest, för att därefter utläsa hur rätt alla hade haft i sin gissning. Detta är en utmärkt övning både för att förstå varandra bättre, men också för att förstå hur man uppfattas i sitt kommunikationssätt av andra i sitt team.

 

Kommunikationsövning #6: Bygg en bro

Kommunikationsövning Bygga en bro

I denna övning är syftet att bygga en bro, där två grupper arbetar med varsin sida av bron utan att veta hur den andra gruppen tänker kring sin sida av bron. Målet är sedan att de två delarna ska passa ihop. Övningen leder ofta inte bara till många goda skratt, det ökar dessutom gruppens förmåga till aktivt lyssnande och att tydliggöra sitt sätt att kommunicera.

Gör så här: Man börjar med att dela upp gruppen i två mindre grupper. Häng ett lakan eller en filt mellan de två grupperna så att dessa inte kan se hur det andra laget bygger. Båda lagen får tillgång till samma typ av material, som exempelvis kan bestå av papper, toarullar, tejp och snöre. Under tiden som bygget pågår får de två lagen alltså inte se hur det andra laget bygger, men däremot får de kommunicera hela tiden, och på så sätt försöka bygga så likt varandra som möjligt. Slutligen drar man bort skynket, och förhoppningsvis, om kommunikationen fungerat bra, passar de två delarna ihop och skapar en enhetlig bro.

 

Kommunikationsövning #7: Rada upp er efter olika faktorer

Kommunikationsövning Rada upp er efter olika faktorer

Som de flesta av oss känner till så handlar kommunikation om mer än bara ord. Faktum är att kroppsspråket kan ha lika stor inverkan, ibland till och med mer, på hur det vi säger uppfattas av mottagaren. I denna övning får man verkligen tillfälle att öva på kommunikation via kroppsspråket, eftersom det är förbjudet att prata.

Gör så här: Övningen går ut på att gruppen ska rada upp sig på ett led i en viss ordning. Ordningen kan baseras på olika faktorer i varje omgång, och kan handla om allt från vilken dag man har sin födelsedag, till antalet dagar man har arbetat på den gemensamma arbetsplatsen eller hur lång man är. Det viktigaste är att alla hamnar i rätt ordning i förhållande till varandra, och att man kommer fram till detta utan att kommunicera med ord. Övningen kräver god samarbetsförmåga och bra koncentration.

 

Kommunikationsövning #8: Viskleken

Kommunikationsövning Viskleken

Alla har lekt viskleken som barn, och de flesta minns nog hur övningen går till. Det handlar alltså om att genom viskningar föra vidare ett budskap, från den första personen i gruppen till den sista, utan att budskapet förändras på vägen. För att göra leken svårare kan man använda sig av en bild istället för ett muntligt budskap.

Gör så här: Den första personen får se bilden, och ska sedan beskriva, genom viskningar, vad bilden föreställer till nästa person i ringen. Detta utan att beskriva exakt vad bilden föreställer. Den sista personen i ringen ska sedan måla den bild som denne fått förklarat. Slutligen jämför man de två bilderna för att se hur lik den sista är med originalbilden.

 

Kommunikationsövning #9: Styrkekort

Kommunikationsövning Styrkekort

Denna övning passar perfekt i ett arbetslag, gärna där deltagarna arbetat tillsammans ett tag och känner varandra ganska bra. Övningen ger färdigheter i aktivt lyssnande, och kan dessutom bidra till ökad öppenhet och kommunikationsförmåga i gruppen. För övningen krävs en kortlek med så kallade styrkekort, det vill säga kort som beskriver en fysisk eller mental styrka.

Gör så här: Lägg kortleken med styrkekort mitt på bordet eller golvet, alla deltagare placerar sig i en ring runtomkring. Gå sedan laget runt och låt varje person i tur och ordning ta ett kort från högen. Läs högt upp den styrka som står på kortet och säg sedan något om det. Exempelvis om det är en styrka man har eller skulle vilja ha, om det är en styrka som behövs i arbetslaget och vad styrkan kan bidra till för resultat. Släpp sedan diskussionen fri så att alla som vill får säga något. Sedan är det nästa person i gruppen som tar ett kort.

 

Kommunikationsövning #10: Skeppsbrottet

Kommunikationsövning Skepptsbrottet

I denna övning är målet att alla ska bli eniga i slutändan. För att möjliggöra detta kan allt från argumentation till förhandling och samarbete användas. Ofta behövs en kombination av alla typer av strategier för att gruppen ska enas. Övningen är en möjlighet att träna på förmågan till aktivt lyssnande, att argumentera för sin ståndpunkt och att välja när en konflikt är nödvändig och inte.

Gör så här: Övningen bygger på historien om ett påhittat skeppsbrott som deltagarna drabbas av under en tur på havet. Båten går på grund och börjar ta in vatten. I närheten skådas en ö, som kan bli räddningen för deltagarna. Som tur är finns det också en livbåt och åror i båten. Eftersom båten håller på att sjunka kommer det bara finnas en möjlighet att ta med sig saker från båten för att ta med till den närbelägna ön. Nu är det upp till deltagarna att komma överens om tio saker att ta med sig från båten, baserat på en lista som delas ut till deltagarna i början av leken. Det viktigaste med övningen är såklart inte att göra en prioritering av föremålen, utan att gruppen ska hitta vägar att kommunicera med varandra.

 

Kommunikationsövning #11: Lyssna på varandra

Kommunikationsövning lyssna på varandra

I leken Lyssna på varandra ska man helt enkelt göra det som titeln indikerar: lyssna. Aktivt lyssnande är centralt för att kommunikation mellan individer ska fungera, men att ha närvaro nog att faktiskt ta in vad andra säger och sedan agera på det är ibland inte så enkelt i dagens stressade samhälle. Därför är denna övning perfekt att använda sig av, för att på så vis förbättra kommunikationen i teamet och göra att alla känner sig hörda.

Gör så här: Alla gruppdeltagare ska dela upp sig i små grupper om två och två. De blir därefter tilldelade ett ämne, som den ena personen ska prata fritt om i tre minuter. Den andre personen ska under dessa minuter enbart lyssna. Ämnet kan handla om vad som helst, men kan exempelvis vara hur man trivs på arbetsplatsen, potentiella förbättringsområden eller hur man anser att kommunikationen i teamet fungerar. När den första personen pratat färdigt ska den andre personen upprepa vad den första personen sagt, fast i något mer sammanfattande form. Denne person har en minut på sig, sedan byter man roller och börjar om med ett nytt ämne.

 

Slutord om kommunikationsövningar

Att god kommunikation är väsentligt för att människor ska fungera tillsammans är det nog ingen som förvånas över – däremot är det inte alla som vet hur man ska möjliggöra för att kommunikationskanalerna ska fungera friktionsfritt. Upplever man att det ofta uppstår konflikter och missförstånd, utan att man egentligen kan sätta fingret på de utlösande faktorerna, kan det vara en god idé att sätta sig in i DISC-teorin. På så sätt kan man inte bara öka förståelsen för människorna omkring sig, exempelvis i sin arbetsgrupp, utan också om sig själv och hur man kan förändra sitt eget beteende för att inte trigga igång konflikter eller oönskade känslor. Är man chef eller arbetsledare är det därutöver inte en dum idé att samla sitt team för en gemensam teambuilding-dag, där ovanstående övningar kan komma väl till pass. På så sätt bygger man ett team som lyssnar på varandra, som har lätt för att säga vad de tycker trots att ämnena kan vara laddade, och som arbetar effektivt tillsammans.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.