Vad står SMARTa för?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”Vad står SMARTa för?”.

SMART är ett verktyg som används vid målsättning, och används av både företag och privatpersoner.

Idén är att med hjälp av de fem ingående delarna kan man guidas för att sätta upp bra mål som faktiskt går att nå.

Något som gjort metoden med SMARTa mål populär är att den så lättförståelig.

Man behöver inga särskilda verktyg eller övning för att lära sig sätta upp mål, utan med vägledning av SMART akronymen formar målen i stort sig själva.

Målet med texten är att ge dig som läser kunskap om vad en SMART målsättning är.

Vad står SMARTa för

Vad står SMARTa för?

SMARTa är en akronym som står för: Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time bound. Dessa fem komponenter utgör tillsammans ett mål som är både rimligt, uppnåeligt och mätbart. Genom att sätta upp SMARTa mål ökar man chansen för att lyckas.

Specific (Specifikt)

Den första bokstaven beskriver att målet man sätter upp ska vara specifikt. Det är väldigt vanligt att man sätter upp vaga målbilder, och då blir målet också svårare att nå. Detta eftersom man kan ändra och tänja på målet över tid. Genom att ha ett tydligt och specifikt mål blir det lättare att hålla kurs och arbeta åt ett håll. För att få hjälp att sätta upp ett specifikt mål kan man ställa sig själv några frågor. Varför vill man uppnå målet? Vem är inblandad i processen? Et cetera. Dessa frågor kan hjälpa till att vägleda en mot formulerandet av målet, som bör skrivas ned och sparas.

Measurable (Mätbart)

Nästa del av SMART-målsättning är att målet måste vara mätbart. Detta för att man ska kunna avgöra om man faktiskt uppnått sitt mål, samt i vilken takt man arbetar för att nå det. Med hjälp av mätbara mål kan man hela tiden analysera sin utveckling vilket i sig blir sporrande och hjälper en att lyckas.

Achievable (Accepterat)

Det är mycket viktigt att de mål man sätter upp faktiskt är uppnåeliga. Det innebär att målet ska vara utmanande och utvecklande, men samtidigt realistiskt. Genom god självkännedom och kännedom om de externa faktorer som påverkar ens arbete kan man utvärdera om målet faktiskt är uppnåeligt.

Relevant (Realistiskt)

Alla arbetar för att komma framåt, detta gäller både i karriären och det privata livet. Man vill växa som människa och letar därför hela tiden efter nya utvecklingsmöjligheter. För att man ska säkerställa att man faktiskt lägger ner tid och energi på att nå sitt mål behöver målet därför vara relevant. Ett relevant mål ska ligga i linje med ens personliga driv och framtidsmål.

Time bound (Tidsatt)

Den sista beståndsdelen i SMARTa mål-modellen är tidsbegränsning. Genom att sätta upp en deadline för sig själv ökar chanserna för att man faktiskt når dit man vill. Utan en tidsbegränsning kan man fortsätta att arbeta mot ett specifikt mål i all oändlighet, och på så vis har man ingenting som driver en framåt. En deadline hjälper en även att göra dagliga prioriteringar och lägga upp arbetet på ett bättre sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.