Ledaregenskaper

Ett bra ledarskap är något som ofta är avgörande för hur ens anställda trivs och hur produktiv ens organisation är. Utan ett tydligt ledarskap är risken stor att de anställda känner sig vilsna och ostrukturerade vilket resulterar i en lägre prestations- och produktionsnivå. Att bli en ledare av något slag kan man bli på olika sätt. Man kan till exempel utbilda sig för att sedan sikta på ledarskaps- och chefspositioner, eller så kan man jobba sig till det genom att klättra i karaktären. Alla ledare är unika på sitt sätt, eftersom att ens personlighet till en mycket stor del styr och påverkar hur man är i en ledarskapsroll. Det finns dock vissa ledaregenskaper som generellt anses vara mer fördelaktiga och positiva än andra. Den här texten tittar närmre på ledarskap och på vilka ledaregenskaper som en ledare borde besitta, samt sådana egenskaper som är mindre attraktiva hos en ledare.

Ledaregenskaper

 

Vad är ledarskap?

Svaret på frågan om vad ledarskap egentligen är ser olika ut beroende på vem man frågar. En del experter menar att ledarskap i grunden handlar om att ha inflytande på andra människor, medan andra påstår att det här att göra med förmågan att kunna transformera en vision till verklighet. En generell definition av vad en ledare är brukar vara att det är en person som kan påverka hur någon tror, tänker, agerar och eller arbetar, för att på så sätt tjäna ett större syfte av något slag. Att vara en bra ledare är inte alltid det enklaste, och det är viktigt att man besitter i alla fall några av de mest effektiva ledaregenskaperna för att kunna uppnå målsättningar och syften tillsammans med sina anställda.

Vad är bra ledaregenskaper?

En ledare kan se olika ut, agera på olika sätt och strukturera sitt ledarskap med varierande stil. Men i grunden så behöver en ledare vara någon som de anställda kan lita på, känna sig trygga med och som sätter organisationens intressen framför sina egna. Här följer beskrivningar av de allra viktigaste ledaregenskaperna, som anses vara de som leder till mest framgång för de flesta typer av ledare.

Ledaregenskap – Integritet

Integritet är en central egenskap som alla ledare i princip måste besitta. Många menar att det helt enkelt inte är möjligt att leda en organisation framgångsrikt om man saknar den här egenskapen. Integritet handlar om att stå för sina åsikter och att stå upp för det som känns rätt. Oavsett hur svår och tuff en situation är så kan en bra ledare inspirera sina anställda genom sin förmåga att leda med sina fasta principer utan att kompromissa, att inte ge falska löften eller ta genvägar. Att leverera på sina utlovade löften på ett etiskt sätt är helt enkelt nödvändigt för att någonting ska löna sig i det långa loppet.

Ledaregenskap – Innovativ

Att en ledare är innovativ behöver inte nödvändigtvis innebära att personen själv är ett kreativt geni som gång på gång kommer på nya, banbrytande och provocerande idéer. Men en innovativ ledare är någon som ger andra tillräckligt mycket frihet för att kunna utveckla sina egna idéer. Det finns alltid de som har eller som ser stora och bra idéer men som saknar viljan och motivationen och som känner rädsla inför att agera. En innovativ ledare är inte en sådan person. Innovativa personer är alltid öppna för nya idéer, förslag och diskussioner. De lyssnar aktivt och försöker därtill att motivera andra runt omkring till att tänka utanför lådan. Den här egenskapen ger ledaren en konkurrensfördel, eftersom att den innebär att de alltid är på jakt efter kreativitet och innovation.

Ledaregenskap – Ärlighet

Ärlighet varar längst och det gäller i allra högsta grad även för ledare. Ärlighet är någonting som de allra flesta förväntar sig av sin ledare och det är med hjälp av ärlighet som en bra ledare bygger tillit, respekt och skapar förtroende. De anställda tenderar att se upp till ledare mycket mer när ledaren i fråga håller sina löften och tar ansvar för sitt agerande. Studier har visat att ärlighet är den egenskap som de anställda värderar allra högst hos sina chefer.

Ledaregenskap – En aktiv lyssnare

Roten till ett effektivt ledarskap ligger ofta i de mest simpla sakerna, som att vara en bra lyssnare. Att aktivt lyssna på någon visar att man respekterar dem samt att man värderar deras idéer och att man vill höra mer. En bra ledare lyssnar med stor uppmärksamhet och uppriktighet. Att lyssna hjälper ledaren att förstå sig på de anställda och deras olika perspektiv. Aktivt lyssnande bygger förtroende och skapar starkare relationer i det långa loppet. Det handlar om att kunna kommunicera med omtanke och ödmjukhet, med fokus på personen som berättar samt deras berättelse. Man avbryter inte personen utan istället bekräftar man det de berättar. Att bli en bra och aktiv lyssnare är inte alltid så enkelt, utan kan kräva en hel del självinsikt och ödmjukhet gentemot andras tankar.

Ledaregenskap – Självförtroende

Självförtroende är något som en sann ledare har mycket av, vilket innebär att de är väl bekanta med sina kompetenser och sina egna ledaregenskaper. De har en stark känsla av självsäkerhet och framförallt så är de övertygade om att de kan göra någon skillnad. Självförtroende är avgörande för ledarskap eftersom det är självförtroendet som ger en ledare modet som krävs för att våga ta risker och möta sina målsättningar. En självsäker ledare agerar med en säkerhet och positivitet och kan ta snabba beslut, lösa problem och hantera konflikter.

Ledaregenskap – En visionär

En ledare som är en visionär är framsynt och driven och inspireras ständigt av vad organisationen i fråga kan åstadkomma och utvecklas till. Visionära ledare arbetar hårt för ett större syfte och ser till att hålla sig uppdaterade om förändringar som sker. Genom sin vision om framtiden så har de en förmåga att på ett ihärdigt sätt hålla alla andra engagerade och investerade i arbetet. En ledare som är en visionär håller aldrig tillbaka när det kommer till att våga ta risker och okonventionella beslut.

Ledaregenskap – En bra kommunikatör

Utmärkta kunskaper inom kommunikation är en nyckelegenskap för ett bra ledarskap. En effektiv ledare vet hur de ska formulera sig för att kommunicera viktig information. De är duktiga talare och väljer sina ord och uttryck noggrant för att kommunikationen ska passa den aktuella situationen. Därtill så är de bra på att få sina medarbetare att uttrycka sina åsikter och träna upp sin kommunikation, eftersom de förstår hur viktigt det är med bra kompetenser inom kommunikation. De är väldigt medvetna om sig själv och sin omgivning och lär sig mycket av personerna runt omkring vilket ger de en djup förståelse för andras beteenden.

Ledaregenskap – Kan delegera

Förmågan att kunna delegera uppgifter på ett bra och logiskt sätt är något som alla duktiga ledare kan göra utan problem. Smart delegering är avgörande för höga produktionsnivåer, gott samarbete och ett effektivt arbetsflöde. En ledare är ofta en av de allra mest upptagna personerna inom en organisation. Att som ledare kunna delegera olika typer av uppgifter innebär därför att man lösgör tid som man istället kan ägna åt det absolut viktigaste arbetet som ingår i ens ansvarsområde. Att kunna delegera innebär dock inte bara att kunna dela ut uppgifter. Det har också att göra med att ha tillräckligt bra förståelse och kunskap om vem i ens team som besitter vilken kompetens och som därför är bäst lämpad för att ta hand om specifika typer av uppgifter. Att delegera rätt uppgift till rätt medarbetare är en viktig ledaregenskap, eftersom att det kan leda till att organisationen sparar tid och andra resurser.

6 egenskaper hos en dålig ledare

Skillnaden mellan en bra och en dålig ledare kan innebära stora konsekvenser för en organisation och dess medarbetare. Här följer beskrivningar av ledaregenskaper som generellt sett anses negativa.

1.      Dålig närvaro

Den här egenskapen kan verka rätt självklar, men är ändå något som många ledare missar. Om man som ledare förväntar sig eller till och med kräver att ens anställda ska logga 50 arbetstimmar i veckan så är det viktigt att man föregår med gott exempel och uppvisar samma närvaro själv. Om själva antalet timmar inte går att jämföra bör man se till att de anställda förstår och har insikt i hur mycket arbete man faktiskt utför. Annars är risken stor att fientlighet börjar växa i gruppen. Som ledare är det viktigt att man på ett aktivt och tydligt sätt bidrar till organisationens syfte och målsättningar och att de anställda ser det. Det enklaste är att vara fysiskt närvarande, men i de fallen då det inte är möjligt får man hitta andra sätt.

2.      Brist på riktning

En ledare som saknar riktning i sitt ledarskap löper hög risk att misslyckas med sitt uppdrag. När en ledare själv inte förstår vad till exempel målsättningarna för organisationens tillväxt är eller hur man ska nå de målen kan det leda till en bristande tilltro till både ledaren och organisationen hos de anställda. Det blir som om en blind skulle leda en blind. En ledare måste helt enkelt förstå den generella strategin för organisationen och hur den egna avdelningen är tänkt att bidra till den strategin. Den här informationen bör sedan kommuniceras till ens team under regelbundna möten.

3.      För lite transparens

Många människor har en väldigt bra förmåga att kunna lukta sig till lögner och fuffens. De anställda i en organisation lyckas nästan alltid lista ut ifall en ledare undanhåller viktig information eller vinklar sanningen. Det leder till ett krossat förtroende. Utan tillit till sin ledare så tappar de anställda snabbt förtroendet för hela organisationen. Man bör därför sträva efter att alltid vara så transparent som möjligt. Det kan vara utmanande ibland, men det är ofta under de tuffare perioderna som det är som viktigast att vara ärlig och tydlig. Det gör att man kan behålla en enad front inom organisationen, trycka undan ryktesspridning och minska rädsla.

4.      Bristande auktoritet

Alldeles för bossiga ledare är enkla att urskilja och dessa kan snabbt bli jobbiga att arbeta nära inpå. Några som är mindre märkbara är den sortens ledare som saknar auktoritet, till exempel gentemot andra ledare, de anställda eller organisationens kunder. Den sortens ledare kan också bli utmanade att jobba ihop med eller under. De undviker tuffa beslut, gör inte de ändringar och förbättringar som situationen kräver och ger dessutom ofta dålig feedback. Alla de faktorerna kan tillsammans leda till ett utbränt arbetsteam och en avstannad tillväxt. Som ledare är det därför viktigt att checka in med sig själv då och då. Man bör kontrollera att den feedbacken man ger till sina anställda är effektiv och ärlig samt att man på ett ödmjukt och tydligt sätt styr sitt team i rätt riktning.

5.      Dålig på att lyssna

Om man har en ledarroll måste man acceptera det faktum att ens anställda inte behandlar en som vilken annan medarbetare som helst. Man är i regel en av de mer seniora personerna inom organisationen, vilket innebär att de anställda inte kommer ha det så lätt för att yttra sina mest ärliga åsikter eller motstånd till ens olika initiativ och idéer. Det här kan snabbt bli problematiskt. Det är viktigt att man ofta ber sina anställda om feedback och att man är tydlig med att den kan vara både positiv och negativ. Man bör därtill visa att man verkligen lyssnar och om de uttrycker åsikter som står i kontrast med ens egna så bör man bemöta dem med öppenhet istället för med kritik.

6.      Brist på tilltro

Ingen trivs med att styras på detaljnivå och det känns inte bra när en ledare helt saknar tilltro till en anställd och dess åsikter och expertis. Det kan sänka en anställds moral helt och hållet och sätter på så sätt också stopp för deras personliga utveckling. Som ledare kan man inte vara expert inom varje aspekt av ens organisation, man har helt enkelt inte nog med tid till det. Och även om man hade haft nog med tid så saknar man den bredd och diversitet av åsikter och kunskap som ett helt team har. Den diversiteten krävs för att driva en organisation framåt på ett holistiskt sätt. Det är också därför man bör anställa experter och specialister till specifika uppdrag.

Viktiga saker att lära sina ledare

En del personer kan verka födda till att jobba som ledare. Men även om man har en fallenhet för ledarskap och besitter de viktigaste ledaregenskaperna så brukar man inte förvandlas till en bra ledare bara sådär. Vanligtvis behöver en individ tränas och utvecklas genom utbildning och möjligheter. Man bör dock inte se på ledarskapsutbildning som andra typ av möjligheter inom organisationen, istället är det viktigt att det känns lite speciellt och att det görs till en central del av organisationens kultur. Om man vill investera i sin organisations framtid genom bättre ledarskap så kan man följa de här tre råden:

  • Hjälp ledarna att förstå skillnaden mellan att leda och att hantera: Ledarskap är annorlunda än management och det är viktigt att en ledare känner till det för att kunna tackla framtida utmaningar. En sann ledare är passionerad när det kommer till att driva de anställda framåt och de vet hur de ska gå tillväga för att nå sina mål. De jobbar på så vis både för och genom de anställda.
  • Se till att de är väl bekantade med alla detaljer om organisationen: Om en ledare inte känner till sin egen organisation så är det omöjligt att vägleda andra inom den. En bra ledare tränar ofta nästa generations ledare , vilket gör det här faktumet ännu viktigare.
  • Hjälp de blivande ledarna att skapa en vision för framtiden: För att hålla de anställda motiverade och förhindra att de slutar innan de faktiskt når en ledarskapsposition, är det viktigt att skapa en kultur där duktiga medarbetare uppmärksammas och där befordringar sker ofta och öppet.

Slutsats

Alla ledare, precis som alla människor, är unika på sitt sätt. Men för att vara en bra ledare är det viktigt att man utvecklas och att man besitter i alla fall några av de mest grundläggande ledaregenskaperna, så som att vara transparent, kunna kommunicera bra och att kunna delegera rätt uppgift till rätt medarbetare. Varje duktig ledare har en inre drivkraft för att kunna inspirera, leda och bidra till ett större syfte. Att vara en ledare är inte alltid enkelt, och det kräver hårt arbete och dedikation för att skaffa sig rätt erfarenhet och egenskaper. Man måste tro på sig själv för ledarskap är något som man kan lära sig, även om det finns de personer som mer eller mindre passar bättre för det eller till och med är födda för det. Det är samtidigt viktigt att man försöker undvika de egenskaper som kan göra en till en dålig ledare. Sådana egenskaper är till exempel att inte föregå med gott exempel, att inte vara ärlig och att inte lyssna på sina anställda. I grund och botten handlar ledarskap till en stor del om att vara ödmjuk.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.