Teamledarskap

En del aktiviteter inom ett företag är helt enkelt för stora och komplicerade för en enda manager att ta hand om och leda. Då är det vanligt att man lägger till en ytterligare nivå av kontroll inom företaget, som utgörs av ett teamledarskap. En teamledare kan hjälpa det övriga ledarskapet inom företaget med diverse uppgifter, projekt och aktiviteter. Det brukar dock vara arbetsledarna, managers och chefer som fortfarande bör det yttersta ansvaret för arbetet.

Teamledarskap

 

Teamledare och andra ledare inom ett företag har vanligtvis ganska olika ansvarsområden. Till skillnad från andra ledare och chefer så brukar teamledare inte ha någon auktoritet när det kommer till att styra, ändra planer, bemanna eller sparka medarbetare. Istället tenderar syftet med teamledarskap vara att motivera och inspirera inom företaget. Vanligtvis är en teamledare duktiga på att bygga starka relationer, lösa konflikter och utgör därför en viktig länk mellan de anställda och ledarskapet inom företaget. Beroende på ett företags struktur och organisation kan en teamledare ha olika roller. De kan till exempel leda en viss arbetsgrupp, en del av en grupp eller ett projekt. Hur de sköter sina uppgifter kan ha betydande konsekvenser för produktiviteten och framgången inom deras team.

Den här texten tittar närmre på teamledarskap, vilka roller och ansvar som ingår och vilka egenskaper en duktig teamledare brukar ha.

Vad är teamledarskap?

Att leda små uppgifter eller delar av projekt kanske inte är så mycket i jämförelse med stora och komplexa organisationer, men teamledarskap kan ändå utgöra en betydelsefull del av ett företag. Ett företags teamledarskap spelar ofta en viktig roll när det kommer till dess teams framgång eller misslyckande.

En teamledare måste kunna bygga starka och produktiva teams för att kunna uppnå förväntade resultat. Ett sådant team inom teamledarskap kan till exempel vara en arbetsenhet inom ett större projekt eller en komponent inom företaget. Exempel på uppgifter som brukar tillfalla en teamledare är att sköta möten, inspirera sina kolleger och stötta processer och projekt. En teamledare tenderar att vara en person som värderar insats och samarbete från alla deltagare i deras team högt, som tycker om att delta i de aktiviteter de själva leder och som är duktiga på att stärka och motivera de anställda.

För att lyckas i ett teamledarskap måste teamledaren kunna förena ett team kring nya eller uppdaterade målsättningar i en snabbt föränderlig företagsmiljö, och utveckla innovativa och kreativa teams som snabbt kan omvandla en utmaning till en ny möjlighet. Ledaren måste också kunna hålla uppe en glödande teamspirit och optimism även när arbetet känns tufft. Det finns många olika tillvägagångssätt för ledarskap som kopplar teamutveckling med höga prestationsnivåer. Det finns till exempel ledarskapsmodeller som menar att ett bra teamledarskap vilar på framför allt tre stora ledarskapsfunktioner, nämligen:

 1. Att uppnå uppgiften
 2. Utveckla individen
 3. Bygga teamet

Dessa tre funktioner är beroende av varandra, vilket betyder att man inte kan uppnå en utan de andra.

Teamledarskap som en ledarskapsstil

Den ledarskapsstil som en ledare har antagit kommer alltid ha en mer eller mindre stor inverkan på hur bra en arbetsgrupp fungerar och hur bra den presterar. Experter menar att det bästa vore om en ledare alltid antar en specifik ledarskapsstil vilken är beroende av varje unika situation samt gruppens eller teamets utvecklingsnivå. Ett team går nämligen alltid igenom olika stadier av utveckling, när de går från att först formas till ett team till att vara ett mer moget och utvecklat team. En viktig roll som en ledare spelar är därför att hjälpa teamet utvecklas genom de olika stadierna tills att det har uppnått en hög nivå av prestation och produktivitet. Att hjälpa sitt team här är starkt beroende av att ledaren kan anpassa sin ledarskapsstil. I ett tidigt skede kan en mer direkt approach hjälpa till att skapa en känsla av säkerhet och tillit inom teamet och få deltagarna att känna sig mer bekväma. Deltagarna börjar då lita på sin ledares förmåga att leda dem. När teamet utvecklas och börjar bli mer effektivt kan ledaren istället anpassa sitt ledarskap och bli mer delaktig i själva arbetet, istället för att mest bara styra. Då kan ansvar och till och med ledarskap delas mellan teamets deltagare.

Teamledarskap är en ledarskapsstil och -teori som i grunden inte särskiljer mellan en ledare och teamets deltagare. Den här approachen till ledarskap anser nämligen att en grupp, projekt eller till och med en hel organisation inte kan nå framgång utan hjälp från samtliga medarbetare och deltagare. Teamledarskap fokuserar därför på hela teamets effektivitet och olika problem identifieras och diagnostiseras för att kunna hanteras och göra teamet starkare.

Roller och ansvar i teamledarskap

En teamledare är vanligtvis någon som övervakar och stöttar en arbetsgrupp genom att bidra med vägledning, instruktioner och motivation. Individer som antar ett teamledarskap kan dock ha många olika roller, ibland en och ibland flera roller samtidigt. Exempel på olika roller är:

 • Manager eller handledare: Ansvarig för att övervaka alla aktiviteter inom ett team.
 • Strateg: Ansvarig för att avgöra hur man ska hantera olika uppgifter och utveckla en plan för att lyckas med dem.
 • Kommunikatör: Ansvarig för att sprida information till teamets deltagare och intressenter och aktörer utanför teamet.
 • Organisatör: Ansvarig för att se till så att arbetet fortlöper enligt planen, och för att strukturera uppgifter, dokument och de anställda.
 • Målformulerare: Ansvarig för att sätta mål som teamets deltagare kan jobba mot.

Varje roll inkluderar ansvar som kan överlappa med andra rollers ansvar och betydelse. De tre rollerna som manager, strateg och kommunikatör kan till exempel alla tre diskutera strategier med ett team och ge muntliga instruktioner angående hur en viss uppgift ska hanteras.

Viktiga egenskaper i teamledarskap

På grund av att en teamledare är ansvarig för att inte bara leda utan också organisera arbetet, lösa konflikter och planera uppgifter så är det viktigt att personen i fråga besitter följande egenskaper:

 • Verbal och icke-verbal kommunikationsförmåga: Kommunikation är avgörande när man arbetar med och leder ett team eftersom man måste kommunicera med både det egna teamet och med sina egna handledare eller chefer. En teamledare kommunicerar på ett sätt som är tydligt, effektivt och direkt.
 • Organisatoriska kunskaper: Organisation är viktigt när man har flera deltagare i teamet som arbetar på ett och samma projekt eller mot samma mål. Starka organisatoriska färdigheter hjälper en med att övervaka framsteg och hålla teamets deltagare engagerade och motiverade.
 • Förmåga att delegera: En teamledare måste ofta delegera uppgifter till individuella deltagare i teamet. Det kräver att teamledaren känner sina medarbetare och vet vad deras förmågor och kompetenser är.
 • Integritet: En teamledare bör alltid leda med ett gott exempel. En teamledare som har integritet kommer inte bara bli enklare för deltagarna att lita på utan det kommer också bli lättare för att teamets deltagare att respektera och uppskatta sin ledare.
 • Bra arbetsmoral: Ett teams deltagare brukar ofta efterlikna sin ledares arbetsmoral. Att som ledare uppvisa ett starkt självförtroende inom olika uppgifter och inom teamet kan hjälpa till med att stärka deltagarnas självförtroende.

En teamledare huvudsakliga ansvar

Det ansvar som en teamledare har kan som sagt variera mellan olika företag, projekt och team. Vanligtvis brukar en sådan ledare dock ha ett ansvar som kan inkludera att ta beslut, agera mentor, utveckla teamets kompetenser och hantera konflikter. Att lära sig de här ledarskapskunskaperna är en kontinuerlig och pågående process som kräver övning och användning. Här följer beskrivningar av en teamledares fem vanligaste ansvarsområden.

Coacha teamets deltagare

En effektiv teamledare coachar sina medarbetare för att hjälpa dem att uppnå både sina egna och teamets målsättningar, samt att utveckla nödvändiga kompetenser för att kunna skapa resultat. Att coacha medarbetarna inkluderar att utveckla deras prestation, ge dem feedback och även att själv uppvisa de eftertraktade kompetenserna och den rätta jobbmoralen. En coachande teamledare jobbar bredvid sina medarbetare och teamet har därför inte en hierarkisk struktur.

Utveckla teamets styrkor och förbättra dess svagheter

Det kan ofta också vara en teamledares ansvar att identifiera sitt teams styrkor och svagheter. Genom att avgöra vilken av teamets deltagare som utmärker sig när det kommer till en specifik uppgift så kan man bättre delegera arbetet inom teamet. Det är också användbart att identifiera områden som teamets deltagare har potential inom och vilka de lämpliga stegen eller åtgärderna är som man bör vidta för att utveckla den potentialen.

Identifiera teamets mål och utvärdera dess framsteg

För att kunna mäta ett teams framsteg måste man först vara på det klara med vad framsteg innebär i praktiken. Att utvärdera målsättningar och tillsammans med teamet komma fram till hur man ska mäta dess framsteg kan hjälpa en att undvika missförstånd och dålig kommunikation. Det ger samtidigt också teamets deltagare en tydlig bild och förståelse för vad det är de förväntas göra och slutföra. Att sätta tydliga mål för teamet och utvärdera dess utveckling och framsteg på vägen gör det möjligt för ett team att samarbeta bättre.

Lösa konflikter

Eftersom att ett team många gånger består av olika personligheter, kompetenser och drivkrafter så kan konflikter ibland uppstå, precis som i övriga livet. Det är då teamledaren som är ansvarig för att göra sitt bästa för att förhindra att situationer uppstår där en konflikt kan ske, samt att lösa de konflikter som väl uppstår. Genom att sätta vissa grundregler och delegera uppgifter så tydligt som möjligt kan man ofta undvika många källor till konflikt. Om man som ledare lägger märke till en konflikt bör man försöka lösa den så snart som möjligt, så att den inte hinner eskalera och bli värre eftersom att det då kan bli betydligt svårare att lösa den. Att sätta sig ner och samtala med alla de personer som är inblandade i konflikten kan hjälpa en med att förstå orsaken till varför konflikten började.

Organisera teamets initiativ och aktiviteter

Att organisera är en nödvändig del av teamledarskap när flera olika individer jobbar mot ett och samma mål. Individuella projekt, målsättningar, information och viktiga dokument bör vara så tydliga och lättillgängliga som möjligt. Det är teamledarens ansvar att organisera teamets möten, samtalspunkter och steg framåt.

Sju tips för ett bra teamledarskap

Det finns inget exakt tillvägagångssätt för hur man blir en perfekt ledare. Dessutom är varje enskild ledare unik på sitt sätt, med en egen personlighet, särskilda kompetenser och med unika relationer med sina medarbetare. Det finns dock vissa grundläggande aspekter att ha i åtanke om man vill bli en bra teamledare.

Lär känna den egna ledarskapsstilen

Det första steget mot att bli en bra teamledare ett göra en bedömning av sig själv. Innan man börjar tänka på vilka behov ens team har bör man fundera på vilka styrkor och svagheter man själv bidrar med till teamet. Man kan till exempel fundera kring om man är en introvert eller en extrovert, hur man själv tycker om att ta emot information och hur man tycker bäst om att kommunicera med andra människor. Det är viktigt att man går ner på djupet och till exempel listar ut vad som verkligen motiverar och driver en, så att man på så sätt skapar sig en bra bild av ens egna teamledarskap. Man kan exempelvis prata med sina kolleger som känner en väl och be om deras input.

Effektiva teamledare tar sig tid för att leda

Som en teamledare har man troligtvis redan en del ansvar på sina axlar. Det är dock viktigt att man ändå ser till att ta sig tid för att vara så synlig och tillgänglig som möjligt för teamets deltagare, och att man erbjuder dem sitt stöd och hjälp. Det kan till exempel innebära att man avsätter tid i sin kalender för att spendera tid i sitt team, vara på kontoret, äta lunch med kollegerna eller göra något annat som innebär att man investerar tid i dem man faktiskt leder.

Lär känna teamets deltagare

När man då tar sig tid för att vara tillgänglig och för att umgås mer med sitt teams deltagare bör man också ha som avsikt att lära känna var och en av dem. Man bör framför allt försöka identifiera vad som motiverar varje deltagare, och vad varje deltagares styrkor och svagheter är. Teamledarskap handlar nämligen ofta om att sätta ihop plus med minus som ett slags pussel, vilket innebär att man parar ihop medarbetare som gör varandra bättre och starkare eller som väger upp för varandras svagheter. Det betyder att man måste veta hur man väljer rätt person för varje roll och uppgift.

Bra teamledare kommunicerar

Kommunikation är ett av de viktigaste ledorden när det kommer till alla former av ledarskap, och även så i ett teamledarskap. Det är viktigt att man har en tydlig avsikt när man kommunicerar och att man är tydlig med sina förväntningar samt med teamets mål och syfte. Man bör meddela teamets deltagare hur och när de enklast kommer i kontakt med en. Det är alltid bättre att kommunicera för mycket än för lite.

Teamledare föregår med gott exempel

En ledare blir betraktad även i de stunder där de inte aktivt kommunicerar med sina medarbetare. Oavsett om man vill det eller inte kommer teamets deltagare troligtvis att se på en som en förebild och snart börja ta efter ens beteende. Om man till exempel vill skapa en organisationskultur som bygger på balans och välmående så är det sådana värderingar man bör uppvisa.

Effektiva teamledare delegerar

Det är som sagt ofta en självklar del av ett teamledarskap att delegera uppgifter. Man ska inte utgå ifrån att man behöver göra allting själv utan istället är det viktigt att man försöker lita på att de i ens omgivning är kapabla till att utföra en del av arbetet. På så sätt kan man frigöra tid för sig själv. Det är ett problem att inte lita på sitt teams deltagare att göra ett bra jobb, eller att känna sig nervös med att delegera till dem. Om man inte kan lita på de människor man har rekryterat till projektet är det svårt att rättfärdiga varför dem ens är en del av teamet. Det är viktigt att man som ledare lär sig att dela sitt ansvar med andra, men också att se till så att man omger sig med duktiga och pålitliga människor.

Effektiva teamledare tar beslut

För att kunna vara en effektiv teamledare måste man kunna ta en del beslut. Det betyder inte att man borde vara impulsiv. Istället är det alltid viktigt att man undersöker tillgänglig data och information, tänker kritiskt och sedan tar ett smart beslut. Vad man dock inte bör göra är att våndas över varje enskilt, litet beslut på ett sådant sätt att man helt enkelt slösar med värdefull tid. Förr eller senare måste man fatta ett beslut som man kan stå bakom så att man kan fortsätta framåt. Ibland är det det rätta beslutet och då är det värt att fira. Ibland är det ett felaktigt beslut och då är det bästa man kan göra att lära sig från det.

Slutsats

Som ledare i ett teamledarskap är man ansvarig för att coacha och utveckla sitt teams deltagare, att ta fram en strategi för teamets arbete samt att mäta de framsteg som görs. Duktiga teamledare har starka kommunikationskunskaper, kan lösa problem och konflikter samt delegera uppgifter till rätt personer.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.