Advisory board (rådgivande styrelse): Komplement som stärker den existerande styrelsen

Som företagsledare ser de anställda upp till en och söker ofta efter stöd och inspiration. Investerare och intressenter förväntar sig att man på ett framgångsrikt sätt ska sköta företaget för att de ska få tillbaka på sina investeringar. När man som chef hanterar en svår situation eller befinner sig på okänt territorium har man egentligen inga medarbetare, eller peers, att fråga om råd som de anställda längre ner i organisationen har. Det är för sådana tillfällen som många företag bestämmer sig för att skapa en så kallad advisory board, en rådgivande styrelse på svenska. Ingen kan bygga upp ett framgångsrikt företag helt på egen hand. Oavsett om det gäller ett företag som just har startat upp eller ett företag som är en ledare inom sin bransch så kan vassa och kompetenta råd alltid stärka ett företags framgång.

Advisory board

 

Företag som skapar en advisory board bör först ha tänkt igenom sitt beslut och ställt sig frågan varför man behöver en sådan rådgivande styrelse. Att så noggrant som möjligt tänka igenom vad man förväntar sig och behöver från en advisory board gör att det blir enklare att välja rätt medlemmar och att strukturera deras arbete och roller. Det ökar i sin tur sannolikheten för att styrelsen kommer att bidra till en ökad lönsamhet för företaget i fråga. Den här texten undersöker vad en advisory board är, vad dess roll inom företagen är, hur man går till väga för att välja ut dess medlemmar och vilka funktioner en sådan styrelse kan fylla för ett företag.

Vad är en advisory board?

Att skapa en advisory board är ett strukturerat sätt för ett förtag att samarbeta med externa rådgivare. Syftet med de flesta typer av advisory boards är att hjälpa företagen att lösa problem av olika slag, genom att stimulera och underlätta kvalitativa och robusta diskussioner. Rådgivarnas roll är inte att fatta några beslut åt företagen eller cheferna, istället är deras roll att öka beslutsfattarnas självförtroende och kunskap. En advisory board har en flexibel design och kan ha många olika sammansättningar, vilket är bra så att styrelsens specifika roller och medlemmar kan väljas ut baserat på styrelsens syfte. En advisory board är således inte en ersättare för företagens interna styrelse, utan ska enbart fungera som ett slags komplement och stärka den existerande styrelsens och chefernas roller.

En stark och kompetent advisory board består av personer som är experter och specialister inom särskilda områden, som kan hjälpa till med att fylla eventuella kunskapsluckor inom en organisation. De är inte på något sätt ansvariga för styrandet av organisationen och representerar inte någon av organisationens intressenter. Som stöttepelare och bollplank till företagens ledningar kan en advisory board fylla flera olika funktioner:

 • Ge expertis: En rådgivande styrelse kan förse företaget med expertkontakter eller insikter inom områden som företaget själva inte har särskilt mycket kunskap inom.
 • Guidning: Den rådgivande styrelsens medlemmar kan rådgöra inom flera olika områden, som exempelvis internationella relationer, expansion och politiska klimat. De kan också hjälpa till att utveckla ens företag genom att introducera en för nya områden, tekniker med mera.
 • Insikt: Styrelsens medlemmar har ofta årtionden av gedigen erfarenhet bakom sig och är därför kapabla till att ge chefer och ledningsgrupper insikt och värdefull information om potentiella implikationer och konsekvenser av diverse strategier och beslut.

Att en advisory board kan fylla dessa olika funktioner och se ut på olika sätt innebär att man kan skapa just den rådgivande styrelse som ens egna organisation är i behov av. Man har på så sätt möjlighet att forma styrelsen och dess fokus så att man kan dra den nytta av styrelsen som ens organisation behöver allra mest.

Så går det till när en advisory board formas

De flesta chefer och CEOs väljer att sätta ihop en advisory board när det har blivit tydligt att det finns områden där externa rådgivare kan komplettera förståelsen, kunskapen och strategierna hos organisationens egna ledning och styrelse av chefer. En advisory board är oftast inte lika formell i sin struktur som företagens interna styrelse. När det kommer till utformandet och själva processen när en advisory board kommer till, har den här typen av rådgivande styrelse mindre formell kontroll på sina medlemmar. Det innebär i praktiken att medlemmarna egentligen inte officiellt behöver väljas in och att ingen av medlemmarna behöver skriva under något avtal. När man börjar definiera målsättningarna för ens advisory board så brukar det bli allt tydligare och tydligare vilka individer eller typer av experter man skulle vilja bjuda in för att ingå i styrelsen. När man ser sig om efter potentiella medlemmar kan man till exempel leta i sina professionella nätverk samt bland ens jurister, revisorer och ens andra konsulter.

Att välja de rätta individerna

De prioriteringar och målsättningar man sätter upp för ens advisory board är vad som bör guida en när man sätter ihop styrelsen och vad som motiverar varje individs medlemskap. Om ens företag till exempel befinner sig i en position där man vill expandera internationellt vill man hitta personer som har erfarenhet inom det området och som kan förse en med konkurrenskraftiga råd.

När man tänker på styrelsens sammansättning är det ofta en avgörande faktor att man har en tydlig bild av vad man vill att styrelsen ska uppnå eller vilken specifika roll som man vill att den ska fylla. Här följer en lista med kriterier man kan använda sig av när man väljer individer för en advisory board. Den rådgivande styrelsen bör:

 • Vara experter inom sina områden: Medlemmarna som man väljer ut bör utmärka sig själva i mängden av sakkunniga genom deras djupa kunskap inom ett givet ämne. De bör därtill ha en hög trovärdighet och förtroende blad branschfolket.
 • Vara ledare: Att ha nuvarande och före detta affärsledare i sin rådgivande styrelse kan ofta vara ovärderligt. När man framgångsrikt lyckats rekrytera de här medlemmarna säkerställer man på så sätt att man kommer att få ta del av råd som grundar sig i mångårig erfarenhet.
 • Vara aktiva och rättframma: Man vill ha medlemmar i ens styrelse som kommer delta i processen och arbetet med en synlig entusiasm. De här individerna bör vara professionella samtidigt som de har en vilja att vara en del av ett team som jobbar mot ett gemensamt mål.
 • Ha värdefulla kompetenser: Särskilt när ett av målen med ens advisory board är att fylla en kunskapslucka, vill man hitta medlemmar till sin styrelse som kan möta det behovet. Andra värdefulla attribut och kompetenser som man gärna vill se hos medlemmarna i ens styrelse är till exempel teknisk kunnighet och breda kontaktnät.
 • Kunna ge ärlig och användbar feedback: Eftersom att de flesta chefer och CEOs ofta tar beslut eller hanterar en situation med en viss del subjektiv partiskhet, är det både viktigt och uppfriskande att ha en styrelse som säger sanningen precis som den är, även om den är obekväm.
 • Ha en diverse komposition: Att ha en homogen styrelse som till exempel enbart består av män, enbart kvinnor, enbart analytiker eller enbart ekonomer kommer inte resultera i några övergripande, objektiva eller särskilt användbara råd eller insikter.

Varför vill man vara med i en advisory board?

Inom affärsvärlden idag tvingas de chefer som sitter i ledningen ofta ägna en stor del av sin tid till intern kontroll, ekonomiska rapporter och riskanalyser. Det arbetet är nödvändigt, men det krävs samtidigt annan typ av vägledning för att företagen ska kunna möta sina målsättningar. En advisory board har som sagt inte alls samma typer av skyldigheter och ansvar som den interna ledningen och kan istället fokusera på roliga och spännande saker som innovation, utveckling av ledare, marknader och kundbeteenden. Det kan många gånger vara en attraktivt utsikt och position för företagsledare som har ”varit där, gjort det”. Några andra vanliga anledningar till att sakkunniga experter skulle vilja vara medlem i ens advisory board är:

 • De är passionerade för företaget eller branschen i fråga: En del affärsledare tycker om att lösa svåra problem och är passionerade när det kommer till deras egen expertis.
 • De känner ett behov eller begär av att hjälpa en lyckas: En expert kan helt enkelt bara vilja hjälpa till där det behövs, när de känner att deras kunskap kan göra nytta.
 • De kan vilja expandera sina egna nätverk och kontakter: Att vara en del av en rådgivande styrelse kan innebära för medlemmarna att de får en möjlighet att expandera sina egna kontaktnät, eftersom de kommer möta andra människor med varierande yrkesroller.
 • De vill underhålla sina kunskaper: En yrkesverksam person som sitter i en rådgivande styrelse kan se den rollen som ett utmärkt sätt för att hålla sina kunskaper vid liv eller fräscha upp dem vid behov, samt hålla koll på trenderna och utvecklingen inom branschen.

Den rådgivande styrelsens struktur

Som nämndes tidigare brukar en advisory board vara en informell enhet. Den kan ofta existera parallellt med den interna styrelsen, men det är viktigt att dra en tydlig linje mellan de två enheterna. Eftersom en rådgivande styrelse inte har några lagstadgade ansvarsområden eller någon auktoritet kan den sammanträda mindre ofta och fokusera på en mindre uppsättning frågor efter behov. Men ens advisory board  kan bara vara effektiv om man förser den med den information som behövs för att de ska kunna erbjuda sina råd och sin expertis tillbaka. Ens företags högsta chefer bör därför hålla medlemmarna uppdaterade och informerade genom att förse dem med exempelvis de senaste finansiella rapporterna och uppdateringar angående andra aktiviteter inom företaget.

Bör man betala medlemmarna i ens advisory board?

Även om det inte är särskilt troligt att medlemmarna i ens rådgivande styrelse ger sin tid och sin expertis bara för pengarna, är det inget fel med att erbjuda dem någon form av meningsfull kompensation i utbyte. Det finns dock inga skrivna regler när det kommer till kompensation för en advisory board. För nystartade, investeringsstödda startups är det inte ovanligt att erbjuda medlemmarna en blandning av eget kapital och kontanter. Privata och större företag måste vara lite mer kreativa. Kontanter, erkännande av deras nyckelroll, gratis produkter eller inkludering i företagets aktiviteter är ofta sätt som rådgivare kan kompenseras på. Oavsett om man erbjuder medlemmarna ekonomisk kompensation eller något annat så kan man också erbjuda att ersätta deras rese- eller matkostnader.

Sätta förväntningarna på ens advisory board

När man har satt ihop ett drömteam av experter är det dags att konkretisera målsättningarna och förväntningarna på deras roller och arbete. Att på ett tydligt sätt formulera och kommunicera förväntningarna och rollerna för varje individuella medlem är viktigt, detsamma gäller när det kommer till hela styrelsens mandat. Som en generell regel borde ens advisory board hjälpa ens företag att bli mer framgångsrikt och lönsamt. Det primära syftet med en advisory board är att hjälpa företaget framåt genom att uppmärksamma möjligheter som företaget bör nyttja samt stötta företaget igenom utmaningar. Medlemmarna i styrelsen ska också gärna förutse eventuella hinder och riskfyllda fallgropar längs vägen. Hur ofta man förväntar sig att ens advisory board ska träffas beror på syftet med styrelsen. Mötena bör i alla fall ske tillräckligt ofta för att styrelsen ska känna sig involverad i och informerad om företaget.

Borde man skriva ett avtal med sina rådgivare?

Ett avtal mellan företagets ledning och företagets advisory board är ingenting som är nödvändigt. Man bör dock formulera några grundläggande riktlinjer som styrelsens medlemmar kan följa. Det dokumentet kan också inkludera de förväntningarna som man har på styrelsens arbete som nämndes tidigare. Om man bestämmer sig tillsammans med rådgivarna för att skriva ett avtal är några exempel på faktorer som man kan inkludera vad som sker vid eventuella intressekonflikter, samt om styrelsen har tystnadsplikt.

Skillnaderna mellan en intern styrelse och en rådgivande styrelse

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett företags två olika styrelser. Den interna styrelsen (board of directors) består av individer som officiellt har utsetts för att representera intressenter och som styrs genom juridiska ansvarsområden och plikter. De flesta typer av företag är tvungna att ha en sådan styrelse, medan den rådgivande styrelsen som sagt är helt frivillig. Den rådgivande styrelsen är därtill en informell grupp, där medlemmarna har valts ut av den interna styrelsen. Stora företag har ofta både en intern board of directors och en advisory board, vilka båda två skapar nya möjligheter för företaget och som ägnar sig åt rådgivande tjänster på olika sätt. Här följer några exempel på andra viktiga skillnader mellan de två sortens styrelser.

Nivå av ansvar

Den största skillnaden mellan en board of directors och en advisory board är den olika mängden ansvar och åtagande, där nivån är mycket högre för den interna styrelsen. Med andra ord är en board of directors ekonomiskt ansvarig när företaget följer dess råd vilket inte gäller för en advisory board när ett företag lyssnar till deras råd. Det tros vara en av anledningarna till varför medlemmarna av en rådgivande styrelser ofta erbjuder mer information och åsikter än vad den interna styrelsen tenderar att göra.

Rösträtt och makt

Den interna styrelsens medlemmar är berättigade att rösta och har därför makt till att göra förändringar inom företaget. Styrelsens medlemmar röstar om viktiga beslut och på så sätt fungerar den interna styrelsen som ett viktigt styrande organ. De har till och med rätt att avskeda företagets CEO eller göra förändringar i företagets ledningsgrupp. Medlemmarna i en advisory board har istället inga sådana rättigheter till att rösta eller direkt påverka några större beslut. Företagets ledningsgrupp eller CEO är heller inte förpliktade att följa den styrelsens råd.

Typen av rådgivning

Även fast de båda typerna av styrelse ger rådgivning av något slag, gäller det olika typer av råd. De råden som den interna styrelsen lägger fram är mycket strategiska och fokuserar därtill på företagets arbete på en högre nivå. Den här styrelsen tar alltid intressenterna i beaktning när man ger råd, eftersom alla deras beslut kan ha stora konsekvenser för intressenterna. De råden som den rådgivande styrelsen lägger fram brukar vara mer specifika och riktade mot en särskild situation, förändring eller utmaning på en operativ nivå inom företaget.

Slutsats

För att växa som företag och bli starkare på marknaden samt mer lönsamt och framgångsrikt måste man kunna konkurrera med sina konkurrenter. För att det ska vara möjligt är det viktigt att man har tillgång till mycket information och kunskap och att man nyttjar de möjligheter som presenteras för en. Som företag kan det därför vara bra att ha en rådgivande styrelse, det vill säga en advisory board som den kallas på engelska. Den rådgivande styrelsens uppgift är framförallt att fylla företagets kunskapsluckor och bidra med expertis och råd för att hjälpa företaget att utvecklas. En advisory board består av noga utvalda individer, där varje individ har valts ut baserat på den expertis som de kan bidra med. Vilken expertis och kunskap som är relevant beror på vad den rådgivande styrelsens syfte är. En rådgivande styrelse har inget direkt ansvar gentemot företaget i fråga och företaget är heller inte skyldigt att följa styrelsens råd.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.