Intressentteori: Säkerställer att allas åsikter och behov tillgodoses

Den så kallade intressentteorin fokuserar på ett företags relationer. Den beskrevs först av Edward Freeman och föreslår att aktieägare bara är en av många olika sorters intressenter ett företag kan ha. Det stora ekosystem som består av ett företags olika intressenter inkluderar alla de som är investerade i, påverkade av eller på något sätt involverade i företaget i fråga. Det kan således röra sig om de anställda, om miljöaktivister nära ens fabrik, försäljare, leverantörer, myndigheter med mera. Freemans teori påstår att ett företags verkliga framgång hänger på att företaget kan tillfredsställa samtliga av sina intressenter, och inte bara de som kan tjäna ekonomiskt på företaget (det vill säga aktieägarna).

Intressentteorin

 

Den här texten tittar närmre på intressentteorin, varför den spelar roll, samt reder ut vad en intressent är.

 

Vad är intressentteorin?

Edward Freemans intressentteori hävdar att ett företags intressenter inkluderar i princip alla de som på något sätt berörs av företaget och dess verksamhet. Denna uppfattning är raka motsatsen till den kända shareholder theory (teorin om aktieägarna) som föreslagits av ekonomen Milton Friedman. Han menade nämligen att i ett kapitalistiskt system så är de enda intressenterna ett företag borde bry sig om dess aktieägare. Friedmans uppfattning är att företag är tvungna att gå med vinst, för att tillgodose sina aktieägare och fortsätta med en positiv tillväxt.

I kontrast till det föreslog Freeman att ett företags intressenter är ”de grupper utan vars stöd som organisationen skulle upphöra att existera.” Dessa grupper skulle kunna inkludera kunder, anställda, leverantörer, politiska grupper, miljögrupper, lokala samhällen, media, finansinstitut, statliga aktörer och mer. Denna uppfattning målar upp företagsmiljön som ett komplext system av relaterade aktörer, som alla måste tas hänsyn till och göras nöjda för att hålla företaget stabilt och framgångsrikt på längre sikt.

Freemans intressentteori och hans böcker beskriver hur ett hälsosamt och framgångsrikt företag aldrig förlorar siktet på alla de personer, grupper och aktörer som på ett eller annat sätt är med och bidrar till företagets framgång. Intressentteorin hävdar nämligen till exempel att ett företag som behandlar sina anställda illa kommer gå under i slutändan. Detsamma gäller om företaget implementerar sina projekt i samhällen eller grupper som inte godkänt det och där man riskerar negativa konsekvenser. Ett företag kan helt enkelt inte komma undan med att ignorera behoven och kraven från några av sina intressenter. Det kan kanske finnas kortsiktiga vinster om man gör det, men allt eftersom att ens intressenter blir mer och mer missnöjda och besvikna, desto större blir risken att företaget inte kan överleva.

 

Vad är en intressent?

En intressent är en individ, en grupp eller en organisation som påverkas av ett företags verksamhet eller av resultatet i något av ett företags projekt. Intressenterna har vanligtvis ett intresse för projektets framgång, och kan vara inom eller utanför den organisation som sponsrar projektet i fråga. Intressenter kan ha ett positivt eller negativt inflytande på projektet eller företaget.

Det är ofta många personer involverade i att ro ett projekt i hamn, ända från projektets uppstart. Det är viktigt att man vet hur man hanterar var och en av dem, även de som inte arbetar direkt under en och som kanske är en extern intressent. För att hålla reda på sina intressenter kan man till exempel ta hjälp av en programvara som är specifikt utvecklad för denna uppgift. Det är ett bra sätt för att se till att intressenterna är nöjda. Vem kan då vara en intressent? Den listan kan göras lång och beror helt enkelt på företaget ifråga och hur dess verksamhet ser ut. Här är några exempel:

 • Projektledare
 • Seniora chefer
 • Medarbetare i ett projektteam
 • Kunder
 • Resursansvariga
 • Ledare för olika produktlinjer
 • Grupper av individer som påverkas av ett projekts genomförande eller resultat
 • Entreprenader
 • Konsulter
 • Samarbetspartners
 • Grannar
 • Myndigheter

 

En intressent är således ofta en person men kan också bestå av aktörer eller en grupp. En del kommer vara lättare att hantera än andra och därför är det viktigt att man är bra på att hantera många olika sorters personligheter och arbetssätt. Det är viktigt att man har produktiva samtal med samtliga intressenter så att alla är medvetna om projektets målsättningar och metoder.

 

Därför är intressentteorin nödvändig

Man borde hantera och bemöta sina intressenter på samma sätt som man skulle tagit hand om alla andra viktiga uppgifter och delar av ett projekt eller ett företag, nämligen genom att prioritera dem. Intressenterna lär troligtvis bete sig på olika sätt. En del kan vara mer krävande och begära mer uppmärksamhet än andra, medan en del är viktigare för projektets framsteg än andra intressenter.

Intressentteorin är viktig eftersom den fungerar vägledande för en viktig aspekt och del av alla projekt och företagsledning. Det handlar om att skapa en positiv relation med sina intressenter, genom att leva upp till deras förväntningar och möta de krav som de kan ha ställt på eller kommit överens om för projektet i fråga. De här relationerna är inte något som man kan ta för givet, utan är något man behöver anstränga sig för och aldrig lägga åt sidan. Ibland kan man till och med behöva bevisa för sina intressenter att man är värd deras förtroende och samarbete. Man behöver visa för dem att man går att lita på. Det kan man till exempel göra genom att stå fast vid sitt ord, respektera alla sina intressenter samt kommunicera med dem på ett öppet och proaktivt sätt. Det är framför allt viktigt att verkligen visa att man bryr sig om deras åsikter och behov.

Man kan till exempel intervjua de intressenter som ingår i ens projekt. Man behöver såklart inte intervjua precis alla, men definitivt de viktigaste och de som har störst inblandning eller som kommer påverkas mest av projektet i fråga. Ibland kan det vara smart att först tala med experter inom vissa specifika områden för att skapa sig all bakgrundsinformation man man tänkas behöva, för att sedan kunna ha välinformerade och produktiva samtal med intressenterna.

Det är alltid värt att komma ihåg att ens intressenters antagligen inte är perfekta. De kan som sagt både ha en positiv eller negativ inverkan på ett projekt. De kan sitta på felaktig information som till exempel är utdaterad sedan länge utan att veta om eller vilja erkänna det. De kan vara ovilliga till att samarbeta. Det är då intressentteorin kommer in i bilden för att spela en väldigt viktig roll.

 

Skillnaden mellan intressentteorin och teori om aktieägarna

Ekonomen Milton Friedman, vars arbete formade mycket av 1900-talets företagsvärd i USA, hade en stark tilltro till ett fritt marknadssystem utan någon statlig inblandning. Denna tro hjälpte till att forma hans teori om aktieägare (the shareholder theory som den heter på engelska) i kapitalismen. Teorin menade att ett företags primära och enda ansvar är att tjäna pengar åt sina aktieägare. Teorin kallas ibland också för ”Friedman-doktrinen”, och beskrevs i Friedmans bok ”Capitalism and freedom”. Förutom att den hävdar att företagens enda ansvar är att vara så lönsamma som möjligt å aktieägarnas vägar så säger den också att ett företag inte har något riktigt socialt ansvar för allmänheten. Det var istället aktieägarna som i sin tur skulle axla det sociala ansvaret.

När Edward Freeman först publicerade sin bok om intressentteori 1984 ökade det medvetenheten om relationerna och effekterna av dessa inom företagen och med dess många intressenter. Intressentteorin föreslår som sagt att ett företags intressenter inkluderar olika människor som anställda, kunder, medlemmar, konkurrenter, leverantörer, entreprenörer och även aktieägarna. Intressenter kan också vara institutioner, som banker, statliga organ, övervakningsorganisationer och andra. Alla intressenter är beroende av varandra, och ett företag skapar värde för sin egen framgång, och för dem alla.

 

Edward Freemans syn på intressentteorin idag

Om man kan få alla sina intressenter att ”ro i samma riktning” så innebär det troligtvis att man har lyckats skapa ett företag som har en verklig handlingskraft och makt. Freeman jämför Friedmans teori för aktieägarna med människokroppen. Att säga att ekonomiska vinter är det enda som är viktigt för ett företag är som att säga att de röda blodkropparna är vad som skapar liv. Visserligen behöver man röda blodkroppar för att kunna leva, men man behöver mycket mer än så.

Freeman hävdar att intressentteorin är ännu viktigare numera med den globala ekonomin. Företagen måste nämligen inte bara ta hänsyn till de som har investerat i företaget, utan även de som till exempel jobbar i deras butiker, de som lever eller jobbar nära deras fabriker och de som de gör affärer med. Man behöver till och med ta hänsyn till sina konkurrenter, eftersom att företagen kan forma industrins landskap.

 

Så bedömer man ett företags intressenter med hjälp av intressentteorin

För att göra det enklare att förstå kan man ta ett hypotetiskt företag som exempel. Företaget bygger lägenheter i en stad och har börsnoterats, så dess aktieägare är ivriga att se en ökning av företagets värde. Under intressentteorin utgör dock dessa aktieägare bara en sorts intressenter bland flera andra typer av intressenter till företaget, var och en med sina egna intressen i förhållande till företaget. Här följer beskrivningar av några av de möjliga intressenterna för detta företag och dess projekt.

 

De anställda

De anställda vill bli behandlade med respekt och rättvist kompenserade samt ha rimliga arbetstider. Om ett företag betalar sina anställda för lite i lön eller ger dem allt för långa och tunga arbetspass kommer de anställdas attityd till företaget försämras och tilliten eroderas. Omsättningen av personal kommer då att öka, företagets rykte att försämras vilket i slutändan leder till ett försvagat företag.

 

Leverantörer

Leverantörerna för det här projektet vill också behandlas och kompenseras på ett schysst och rättvist sätt. Annars riskerar samma sak att hända med leverantörerna som med de anställda. Under intressentteorin ska dock leverantörerna och deras egna företag och verksamheter också drivas på ett etiskt och rättvist sätt. Om byggföretaget strävar efter en långsiktig framgång så menar intressentteorin att företaget dels måste behandla sina leverantörer väl och dels kontrollera och säkerställa att leverantörerna tar sitt eget ansvar.

 

Tillverkare

I en global ekonomi tillverkas ibland ett företags delar eller till och med hela produkter i andra länder, långt ifrån huvudmarknaden eller platsen för projektet i fråga. För att det ska gå bra för ett företag så måste det alltid tänka på sina tillverkare, och på deras anställda, som intressenter också. Det innebär att deras arbetstider och löner måste vara rättvisa med.

 

Miljöintresserade

Människor som bor i staden och området där ett projekt ska genomföras eller där en fabrik ligger vill ofta kunna känna sig säkra på att miljön, vattensystemet, kraftkällor och andra saker som potentiellt kan påverkas av projektet är skyddat och på ett så transparent sätt som möjligt. Dessa personer som bryr sig om den lokala miljön och ekologin skulle enligt intressentteorin anses vara intressenter i projektet. Därför bör de hållas uppdaterade med projektets planer och utveckling så att de kan få chansen att granska dem och ge sina synpunkter.

 

Aktivister

Eftersom fler och fler bostadsprojekt byggs i allt mer täta städer, så blir det vanligare att aktivister av olika slag får en politisk röst när det kommer till hur nya utvecklingsprojekt hanteras. Kommer det finnas tillräckligt med parkering för varje boende? Vilken typ av tjänster kommer invånarna att behöva och har hänsyn tagits till dessa? Om ett företag som bedriver den här typen av verksamhet verkligen bryr sig om intressentteorin kommer det att vilja lyssna på dessa aktivister. Det är bra PR men framför allt så innebär det att företaget i fråga faktiskt tillfredsställer riktiga intressenter i praktiken.

 

Myndigheter och andra statliga institutioner

När det kommer till exemplet med byggprojekt så bestämmer staden, regionen och staten saker kring exempelvis densitet, miljö och andra aspekter. Även med statligt godkännande behöver ett byggprojekt regelbundet kommunicera med olika statliga och reglerande myndigheter och institutioner, men även företag för sånt som gas och el. Det kan till exempel finnas designbegränsningar i en historisk del av staden eller höjdrestriktioner i ett bostadsområde.

 

Grannar

När det kommer till byggprojekt är grannar alltid en viktig intressent att ta hänsyn till. Dessa intressenter kommer nämligen troligtvis vara intressenter under lång tid framöver. Om byggföretaget i fråga vill behaga dessa intressenter bör det överväga sådant som parkering, grönområden och parker, och kanske skapa ett utrymme som kan användas och delas av alla grannar och inte bara för de som kommer bo i det nya huset. Grannar bör känna att deras livskvalitet upprätthålls eller förbättras, och aldrig att den minskar på grund av projektet.

Det här är inte en komplett lista över möjliga intressenter till ett projekt, men när man börjar tänka på sitt företag och dess projekt när det gäller det fulla ekosystemet av potentiella intressenter ser man hur långtgående ens påverkan kan vara. Vissa intressenter kommer ha ett ekonomiskt intresse för ens projekt, medan andra kommer ha ett mer känslomässigt intresse. En del intressenter kan ha båda. Enligt intressentteorin är som sagt alla dessa intressenter, liksom deras intressen, avgörande för ett projekts framgång.

 

Fördelar med att använda sig av intressentteorin

När man lyssnar på och tar hänsyn till åsikter och inflytande från alla sina intressenter för att forma sitt projekt är sannolikheten betydligt högre att man skapar ett framgångsrikt projektet. Enligt Edward Freeman bör företagen sluta tänka på ordet ”etik” som enbart något negativt och tvångsmässigt. Ofta förekommer ordet nämligen i meningar så som ”det företaget har dålig etik” eller ”det företaget beter sig inte etiskt korrekt”. När man tillämpar intressentteorin belyser man istället de positiva aspekterna av att bedriva sitt företag på ett etiskt sätt. Det innebär att man är transparent när det kommer till hur företaget tar hänsyn till behoven och intressena som dess anställda, leverantörer, grannar, partners och andra intressenter har.

Att skapa ett välmående och fungerande ekosystem av intressenter är avgörande för att skapa en långsiktig framgång. Om man tar för många genvägar eller glömmer en eller flera intressenter på vägen är risken stor att man får betala för det längre fram. Dessutom kan det förbättra ett företags varumärke och omvärldens syn på företaget när det använder sig av intressentteorin. Förutom att det är positivt i kundernas ögon när ett företag tar hand om sina anställda och andra parter så innebär intressentteorin ofta också att företaget i fråga genomför förbättringar som når väldigt många olika aktörer.

 

Slutsats

Intressentteorin betonar de viktiga relationerna mellan ett företag och dess kunder, leverantörer, anställda, investerare, samhällen och andra parter som har en del i eller relation till företaget i fråga. Teorin hävdar att ett företag bör skapa värde för alla sina intressenter och inte bara för sina aktieägare. Det var 1984 som Edward Freeman först beskrev sin intressentteori om förvaltning av företag och affärsetik, vilket har att göra med moral och värderingar inom businessvärlden. Edward Freemans prisbelönta bok Strategic management: A stakeholder approach identifierar och modellerar de grupper som är intressenter i ett företag, och beskriver metoder som företagsledare och chefer kan använda för att ta hänsyn till dessa gruppers intressen.

Ett företag som tillämpar intressentteorin har ofta bättre möjligheter för att skapa framgångsrika projekt, eftersom man på så sätt säkerställer att allas åsikter och behov tillgodoses. Därtill kan synen på företaget förbättras, särskilt om företaget i fråga bedriver sin verksamhet och behandlar sina intressenter på ett rättvist och transparent sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.