Kulturbärare: Förkroppsligar företagets organisationskultur

Varje företag behandlar sina kunder och sina anställda på ett unikt sätt, och verksamheten bygger på unika värderingar som guidar företagets beslut. Ett företags organisationskultur avgör hur trivsam och produktiv arbetsplatsen är. Medan det kan kännas viktigt att ta reda på lite om företagskulturen hos en potentiell arbetsgivare så menar många att det är desto viktigare att sedan sträva efter att bli en så kallad kulturbärare när man väl är en del av företaget.

Kulturbärare

En kulturbärare är någon som har djup kunskap om företagets värderingar och som kan ha en intelligent och välinformerad diskussion om varför företaget tar de beslut som det tar. Kulturbärarna betraktas som ambassadörer för de företag de jobbar för och är ofta passionerade medarbetare. Den här texten tar en närmare titt på just kulturbärare och på varför dem är en viktig del av ett företag, samt undersöker begreppet företagskultur.

 

Vad är en Kulturbärare?

I kontexten av organisationer och företag kan en kulturbärare definieras som de personer i företaget som omfamnar företages grundläggande värderingar och som låter deras dagliga arbete och aktiviteter präglas av dessa värderingar. När en organisationskultur har blivit etablerad inom företaget är det dessa personer som bär kulturen och agerar som dess ambassadörer. Det innebär att kulturbärarna både kan representera det som är bra och det som är dåligt med företaget och dess kultur. Därför är det viktigt att man investerar i sina kulturbärare, spenderar tid med dem och erkänner dem som kulturbärare. När de här personerna sprider de positiva aspekterna av företagets kultur bör man lägga energi och resurser på att uppmuntra mer av det. Oavsett vilken typ av företag eller organisation man driver är det de här personerna som lever ut ens varumärke och representerar dess vision.

De så kallade kulturskaparna är de personer som skapar stämningen i rummet, oavsett om den är positiv eller negativ. De är inte bara en förkroppsligad version av den atmosfär de upplever, utan har en stark förmåga att forma kulturen inom företaget. Andra människor tenderar att observera dem och iaktta vad de gör. Om man upptäcker att man har en negativ kulturskapare i sitt företag bör man göra sig av med den här medarbetaren så snabbt som möjligt innan de hinner orsaka för mycket skada på organisationskulturen. Att å andra sidan upptäcka att man har en positiv kulturskapare ombord är som att vinna på lotto. Då bör man försöka lista ut hur man bäst går tillväga för att se till att behålla den här medarbetaren, hur man bäst engagerar dem och uppmuntrar dem till att leda de andra anställda och influera hela organisationskulturen. De flesta företag och arbetsgrupper består av både kulturbärare och kulturskapare. Det man bör göra är att identifiera dem och bemöta och hantera dem på ett sätt som främjar den typ av kultur som man inom företaget arbetar för att uppnå.

 

Vad innebär det att vara en kulturbärare

Vad innebär det att vara en kulturbärare?

Att vara en kulturbärare innebär många gånger att man med ett kritiskt öga analyserar de beslut som ens företag tar. Man tittar till exempel på om besluten är fokuserade på kunderna eller på att företaget ska gå med vinst. Uppmuntrar de till kollektivism eller individualism bland de anställda? Om man känner att man kan identifiera sig med företagets rådande kultur brukar det vara en enkel och snabb process att bli en kulturbärare. Om man inte gör det kan det å andra sidan kännas som att man ständigt simmar mot strömmen. I den process där man engagerar sig i företagets kultur och aktivt försöker bli en kulturbärare brukar man snabbt märka vad som känns rätt och vad som inte gör det. På det sättet övergår ens arbete på företaget från att enbart beså av en serie dagliga uppgifter och aktiviteter till att vara en förlängning och ett uttryck av ens egna personliga värderingar och målsättningar.

Ofta kan ens relationer till kollegerna förbättras som kulturbärare. De som känner att de identifierar sig med företagets kultur känner sig nämligen ofta gladare och mer uppfyllda, medan de som inte gör det tenderar att lämna företaget ganska omgående. Att arbeta för ett företag vars organisationskultur känns främmande eller obehaglig känns nämligen ofta som ett slöseri med tid på ett personligt plan. Dessutom brukar ett företags kulturbärare komma varandra rätt nära, när de delar värderingar och tar gemensamma beslut. Som kulturbärare är det dock viktigt att man inte undviker eller ser ner på de personer som inte är kultbärare. En bra och positiv kulturbärare brukar istället vara smittsam, på så sätt att de sprider företagets värderingar till sina kolleger. Det är bra eftersom att det betyder att de anställda mer eller mindre pushas till att interagera med företagskulturen, och på sikt ”försvinner” de medarbetare som inte delar företagets värderingar.

Konceptet med kulturbärare är positivt och viktigt för ett företag av många anledningar. Till exempel på grund av att mängden kulturbärare ett företag har kan växa exponentiellt av sig självt allt eftersom att kulturbärarna sprider värderingarna. Dessutom kostar de ingenting för företagen och de utgörs ofta av väldigt kompetenta anställda. Att främja kulturbärare inom organisationen innebär i princip att man bygger en unik form av kommunikationsnät. Det är trots allt inte bara så att man sprider viktig information ut till sina anställda genom kulturbärarna, utan kulturbärarna själva samlar också inte värdefull information tillbaka till ledningen. Istället för att man som arbetsgivare utser en enda person som är ansvarig för att sprida företagets värderingar och stärka en positiv organisationskultur så gör kulturbärarna det gratis.

 

Företagskultur

En företagskultur kallas också för organisationskultur. Det är denna kultur som företagets kulturbärare är en så pass stor och viktig del av. Företagskultur kan definieras som en uppsättning gemensamma värderingar, mål, attityder och ibland också tillvägagångssätt som kännetecknar en organisation eller företag. Kulturen kan också beskrivas genom hur de anställda känner för sitt arbete, det dem tror på och värderar högt, samt vilken riktning de ser att företaget är på väg i och vad de gör för att bidra till det arbetet. På ett kollektivt sätt bidrar alla dessa olika aspekter till att representera företagets personlighet, eller kultur. Ett företags kultur påverkar dess resultat från botten till toppen av organisationen.

Med tanke på hur mycket tid en genomsnittlig person faktiskt spenderar på jobbet så har företagskulturen en stor inverkar på hur pass bra människor trivs, framför allt i sitt arbetsliv men också generellt på ett personligt plan. Om man arbetar på ett företag med en stark kultur som man kan identifiera sig med genom sina egna värderingar och sin egen attityd är det större chans att man arbetar hårt samt att man blir kvar på företaget en lång tid. Ju bättre man trivs ju större chans är det också att man blir en av företagets viktiga kulturbärare. Det finns några olika missuppfattningar om företagskultur och vad det innebär.

Här beskrivs några av dem:

 

En företagskultur är inte samma sak som företagets kärnvärderingar

Kärnvärderingarna lägger en viktig grund för företagets kultur och det är dessa värderingar som kulturbärarna knyter an till. Men innan man har översatt dem till konkreta handlingar så är de inte mycket mer än några verkningslösa ord på ett papper. En del menar till och med att kärnvärderingarna kan påverka en företagskultur negativt om de inte efterföljs. För att de anställda ska respektera arbetsgivaren och företagsledningen är det viktigt att de lever upp till sina egna standarder.

 

En företagskultur är inte samma sak som företagets förmåner för de anställda

Pingpongbord på kontoret och friskvård kan vara bra förutsatt att det representerar vad de anställda verkligen bryr sig om, men förmåner och fördelar ersätter inte en positiv företagskultur.

 

En företagskultur är inte samma sak som en mätstock för de anställda

Att rekrytera nya medarbetare baserat på deras ”kulturella passform” har blivit ett hett ämne på senare tid. Allt fler företag tar dock avstånd från den här strategin. Att rekrytera människor som är i linje med ens företagskultur kan verka logiskt på ytan, men skapar en väldigt homogen organisation. Därför siktar många rekryterare istället mot en modell som syftar till att rekrytera människor som delar de allra viktigaste aspekterna av företagets kultur men som också har något unikt och personligt att tillföra företaget.

 

Vikten av en företagskultur för kulturbärarna

Den betydelse som en företagskultur har sträcker sig långt bortom den atmosfär som råder på kontoret. Företagskulturen påverkar alla aspekter av ett företag från rekrytering till omsättning av anställda till företagets prestationsnivå. Många tror att det som ett företags anställda bryr sig mest om är konkurrenskraftiga löner och schyssta förmåner, men så är inte fallet i realiteten. Här följer lite statisk som visar hur viktig en stark och positiv företagskultur faktiskt är för de anställda:

  • Omkring 65 % av de som söker jobb anser att ett företags kultur och värderingar är de viktigaste faktorerna som avgör om ett jobb är attraktivt eller inte. Därför är det viktigt att man jobbar på att förbättra sin företagskultur om man vill kunna rekrytera de mest eftertraktade kandidaterna.
  • Företag som aktivt tar hand om sin företagskultur är uppemot 40 % bättre på att behålla sina medarbetare. Därför är kulturen inte bara viktig för att kunna rekrytera de rätta medarbetarna, den är också viktig för att behålla dem.
  • Det är endast cirka 30 % av cheferna som säger att de förstår sig på sitt företags kultur, trots att det är en så pass viktig och avgörande faktor för de anställdas trivsel.
  • Företag som har en stark och positiv företagskultur har mycket mer engagerade medarbetare, uppemot 70 % högre nivåer av engagemang. De anställdas engagemang för sitt jobb påverkar hur bra de presenterar och hur mycket de producerar.

 

Att bygga en företagskultur

Att bygga en positiv kultur inom företaget och på arbetsplatsen är inte en lätt uppgift alla gånger, men det är något som alla företag kan lyckas med. För det första är det viktigt att komma ihåg att en företagskultur är ett helt naturligt fenomen. Det innebär att det är något som ens medarbetare kommer utveckla oavsett om det sker medvetet eller inte. När man på ett medvetet sätt vill bygga upp en stark och positiv företagskultur kan man dela in den processen i två kategorier, eller två stycken steg. De två kategorierna utgörs dels av de stora och övergripande detaljerna inom företaget och dels de dagliga detaljerna.

 

Etablera företagets kärnvärderingar

Som redan har konstaterats så är ett företags kärnvärderingar ingenting mer än fina ord på ett papper innan de har omvandlats till handling. De vassaste och mest eftertraktade jobbkandidaterna kommer med hög sannolikhet att göra en hel del efterforskning innan de bestämmer sig för att bli en del av ens företag. Det innebär att det är väldigt troligt att de kommer lyckas lista ut om man faktiskt lever upp till sina egna värderingar eller inte. För att säkerställa att man som företag förkroppsligar sina egna värderingar kan man till exempel göra så här:

  • Var djärv: Det är viktigt att man visar att man som företag inte är rädd för att hantera stora projekt och att pusha sig själva. Även om en sådan strategi ibland kan misslyckas så attraherar och håller det i alla fall kvar människor som efterfrågar sådant mod.
  • Stå fast vid beslut som har tagits och hålla vad man lovar: Det är ett modigt drag att göra sig av med chefer och viktiga intressenter som inte längre går hand i hand med företagets principer.

När ens grundläggande värderingar ligger till grund för de beslut som tas och de projekt som ett företag driver betyder det så mycket mer för de anställda, än vad bara ord på ett papper gör. På så sätt utgör kärnvärderingarna företagskulturen grundstenar.

 

Företagets mål lägger grunden för kulturen

Varje företag har målsättningar, och det gäller inte bara intäkter och lönsamhet. Företagens målsättningar har nämligen också att göra med de fundamentala idéerna som la grunden för lanseringen av företaget vid allra första början. Hur man kommunicerar det eller de målsättningarna har en stor inverkan på företagets kultur. Ett företags grundläggande målsättning kan formuleras hur drömskt och storartat som helst, det är trots allt till för att tilltala och inspirera de anställda och eventuellt också kunderna på en djupare känslomässig nivå. Målsättningarna är inte några bokstavliga beskrivningar av vad företaget gör, utan snarare inspirerande budskap som definierar vad företaget jobbar emot. Det är när ett företags målsättningar är i linje med de anställdas målsättningar som storartade saker och ting kan börja ske.

 

Involvera samtliga medarbetare

Den generella attityden bland de anställda på företaget är en av de främsta drivkrafterna bakom företagets kultur. Att få rätt på de stora och övergripande aspekterna som påverkar kulturen är ett viktigt första steg att ta, men man ska aldrig ta för givet att det är allt som behövs. Några olika förebyggande saker man kan göra för att säkerställa att de anställdas attityder och därmed också deras produktivitet ligger kvar på en hög nivå är:

  • Visa alltid tillräckligt med uppskattning för det de anställda bidrar med och lyckas med. Alla är såklart upptagna på sitt håll och det kan vara lätt att missa de små sakerna och bedrifterna, men att visa lite uppskattning kan alltid göra skillnad.
  • Ta reda på vad som motiverar de anställda och skapa de möjligheter för dem som de letar efter. På så sätt ser man till att bibehålla de anställdas engagemang samtidigt som de är mer troliga att ha positiva attityder.
  • Även de bästa och hårdast arbetande medarbetarna kan behöva hjälp ibland. Därför är det viktigt att alltid erbjuda sina anställda stöd. Oavsett om det är ett professionellt eller personligt stöd så är det ett tydligt tecken för de anställda att man bryr sig och att man värderar dem högt.

 

Följ alltid företages grundprinciper själv

När det är dags att implementera idéerna och initiativen bakom företagets organisationskultur bör man göra det planerat och avsiktligt. Företagets principer och metoder är vad som i slutändan formar kulturen. En arbetsmiljö där de anställda kommer undan med ett beteende som inte är i linje med företagets grundprinciper och värderingar kan leda till undermåliga prestationer hos de svagare medarbetarna och ett missnöje hos de starkare medarbetarna. För att undvika en sådan situation bör man alltid själv följa företagets principer och etablerade tillvägagångssätt och på så sätt förkroppsliga företagets värderingar. Då har de anställda någon att se upp till, och blir motiverade till att agera på samma sätt.

 

Slutsats

En kulturbärare är en viktig del av ett företag och någon som man som chef alltid bör ha koll på. Det beror på att kulturbärarna förkroppsligar och representerar företagets organisationskultur, oavsett om den är positiv eller negativ. En negativ organisationskultur har ofta en negativ inverkan på företagets anställda, då det kan göra att de inte trivs på arbetsplatsen och också dra ner deras engagemang och produktivitet. En sådan organisationskultur bör man alltid försöka göra något åt och vända till en positiv kultur. En sann kulturbärare som identifierar sig med en positiv organisationskultur är bra på att sprida företagets viktiga grundprinciper och värderingar, och fungerar på så sätt som en väldigt kostnadseffektiv distributör av engagemang och motivation bland de anställda. Att bygga en stark och positiv organisationskultur kan ta tid, men är värt besväret eftersom att det i längden brukar leda till högre lönsamhet för företaget.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.