7 steg för att leda ditt eget solcellsprojekt

Alla projekt kräver en duktig projektledare för att bli lyckosamt, och den parollen gäller även för solcellsprojekt. Följ de 7 steg som anges nedan för att du som solcellsmontör ska kunna leda ditt eget installationsprojekt med ett lyckat resultat som följd.

Projektleda eget solcellsprojekt

1. Utse projektdeltagare

Förutom montörer behöver du även ta hjälp av certifierade elektriker, som i sin tur driftsätter solcellssystemet. Du måste i detta skede även se till att såväl elektrikerna som solcellsmontörerna har de kunskaper och certifieringar som krävs.

Tips:Hemsol kan du lära dig mer om solceller, och så även räkna på huruvida ett solcellssystem skulle lämpa sig väl för dig med hjälp av en solcellskalkylator.

 

2. Klargör vad du förväntar dig

Vid det här steget ska du klargöra viktiga aspekter för dina projektmedlemmar; såsom den förväntade installationstiden för ett solcellssystem samt vilka regler som gäller vid kommunikation med slutkunden, som i detta fall agerar projektägare.

 

3. Visa på vad som är viktigt

Som PMI.org förtydligar är det viktigt att du förtydligar aspekter och egenskaper som är särskilt viktiga såsom att komma i tid, att alltid meddela dig såvida någonting går snett samt att alltid hjälpa mer oerfarna projektmedlemmar vid behov.

 

4. Föregå med gott exempel

De viktiga värden och faktorer som du tidigare pratat om är inte vatten värda såvida du inte själv lyder under dem. Mer specifikt; om du regelbundet kommer 10 minuter för sent ger du en signal om att det inte är viktigt att komma i tid, vilket medför att gruppmoralen påverkas på ett negativt sätt.

 

5. Lär känna dina projektmedlemmar

Om du under projektets gång ser till att ge varje projektmedlem några minuters uppmärksamhet ökar arbetsmoralen i regel markant. Närmare bestämt är det viktigt att du är engagerad samt villig att lyssna på sina projektmedlemmar. Om du inte ger ett intresserat intryck försämras arbetsmoralen och i förlängningen projektets resultat.

 

6. Planera in möten

Projektägaren förväntar sig ett korrekt installerat solcellssystem inom det tidsspann som angetts, och dina projektmedlemmar förväntar sig att de ska få de resurser som krävs för att projektet ska kunna bli lyckosamt. Mer specifikt är projektplaneringsarbetet viktigt.

Det är av stor vikt att du planerar in regelbundna möten där du säkerställer att projektägarens förväntningar kan tillgodoses, samt att de solcellsprojekt du förfogar över kan genomföras i tid.

 

7. Dubbel kompetens ska premieras

Om du leder ett mindre solcellsprojekt med få projektmedlemmar är det fördelaktigt om varje projektmedlem bemästrar minst två moment. Att exempelvis en chaufför skaffar sig de kunskaper som krävs för att även kunna agera solcellsmontör bidrar till att ditt solcellsprojekt blir mindre sårbart såvida någon blir sjuk eller säger upp sig.

Det kan även vara en god idé påpeka vikten av dubbel kompetens för din chef, så att denne kan ge de projektmedlemmar med dubbel kompetens en högre ersättning.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.