Affärsmannaskap: Förstå hur ens företag tjänar pengar (och fatta smarta beslut baserat på det)

När man söker efter jobbpositioner relaterade till arbetsledning och företagande på en rekryteringssida så har många av annonserna något gemensamt. Många efterfrågar nämligen samma eller liknande kompetenser hos de sökande, så som samarbetsförmåga, innovation, kommunikationskunskaper och noggrannhet. En del efterfrågar också mer tekniska eller kreativa kunskaper, samt erfarenhet av projektledning och liknande. Det blir också allt vanligare att annonserna efterfrågar ett starkt affärsmannaskap, en egenskap och kompetens som alla inte är särskilt bekanta med. Att besitta ett starkt affärsmannaskap innebär inte bara att man är bra på företagande och det handlar om mer än att rätt och slätt känna till innebörden av koncept så som lönsamhet och förstå komplicerade akronym.

Affärsmannaskap

 

I grund och botten handlar affärsmannaskap om något djupare och mer komplext än så. Det handlar nämligen om att förstå hur ens företag tjänar och använder pengar (eller andra resurser) och att sen kunna använda den kunskapen för att ta smartare och mer informerade beslut. Ett starkt affärsmannaskap är en viktig egenskap hos alla inom ett företag, inte enbart cheferna eller arbetsledarna. Det gäller dock särskilt för de som gör affärer, antingen som egen företagare eller som säljare. För att kunna hantera mer komplexa affärer och situationer som ett företag kan ställas inför är det ofta avgörande att besitta ett starkt affärsmannaskap.

Om man har förmågan att förstå sitt företags ekonomiska målsättningar och hur företagets alla rörliga delar samverkar för att uppnå dessa mål så är sannolikt ens strategier för ledarskap och företagsutbildning betydligt mer benägna att uppnå sina önskade resultat. Då blir det också lättare att införa träning i affärsmannaskap i företagets övergripande strategi och dra nytta av en så kallad trickle-down-effekt. Den här texten tittar närmre på affärsmannaskap, går igenom vad det är för något och hur man kan stärka sitt affärsmannaskap.

 

Vad är Affärsmannaskap?

Affärsmannaskap är ett koncept som har fått allt mer uppmärksamhet på sistone, men hur man definierar det skiljer sig mycket åt. Definitionerna sträcker sig från väldigt enkla till mer djupgående och komplexa. En del menar nämligen att affärsmannaskap är så pass simpelt som att träna sina anställda i att komma till jobbet i tid, medan andra hävdar att affärsmannaskap handlar om att hjälpa någon att stärka sitt ledarskap för att kunna bli chef över ett stort företag.

Experterna menar att affärsmannaskap, i dagens föränderliga, osäkra, komplexa och tvetydiga värld, till att börja med innebär att man förstår följande:

 1. Hur ett företag tjänar pengar
 2. Hur ens eget företag (eller det företag man arbetar för) tjänar pengar
 3. Hur ens kunder tjänar pengar

 

Detta tillvägagångssätt för att förstå affärsmannaskap gör det möjligt för personer att följa en logisk utveckling som hjälper dem att fatta rätt beslut, för att på så sätt skapa det bästa affärsresultatet för sina egna företag och kunder. Affärsmannaskap refererar dock också till:

 • En övergripande förståelse för en affärsmodell
 • En förståelse för vikten av och det ömsesidiga beroendet av olika funktioner inom en organisation
 • En djupgående förståelse av vad som driver lönsamhet och kassaflöde
 • En förmåga att förutse och hantera osäkerhet
 • En medvetenhet om konsekvenserna av risk och svåra val
 • En snabb beslutsförmåga
 • Agila arbetsmetoder

 

Dessa egenskaper gäller oavsett vilken nivå, funktion, verksamhet, organisation eller bransch en person arbetar på eller inom. Med andra ord är affärsmannaskap en viktig färdighet för varje medarbetare och företag att ha. Faktum är att allt fler jobbeskrivningar inkluderar affärsmannaskap som en nyckelkompetens för de flesta roller inom en organisationen. Överraskande nog visar forskning dock samtidigt att över 80% av de anställda inte har grundläggande kunskaper om den egna verksamheten och företaget, än mindre ett starkt affärsmannaskap. För att lyckas måste både organisationer och yrkesverksamma investera betydande tid i att utveckla affärsmannaskap.

 

1. Förstå hur ett företag gör för att tjäna sina pengar

Ett företag kan betraktas som ett komplext system. Systemet är drivet av en affärsstrategi.

Nyckelelementen för att förstå hur ett företag tjänar pengar inkluderar till exempel:

 • Ett företags affärsstrategi
 • Ett företags mål och vision
 • Ett företags finanser
 • Storleken på ett företags potentiella marknad
 • Kundsegmenten som skapar ett företags marknad
 • Hur ett företag marknadsför sig självt för att fånga kundernas uppmärksamhet
 • Hur ett företag säljer sina produkter eller tjänster
 • Hur ett företag producerar sina produkter eller tjänster
 • Hur ett företags produkter eller tjänster når dess kunder
 • Hur ett företag mottar sina betalningar
 • Hur ett företag kan behöva anpassa sin strategi för att gå framåt

 

2. Förstå hur det egna företaget (eller det man jobbar för) tjänar sina pengar

Det nästa steget i att förstå affärsmannaskap handlar om att inse hur ens eget företag bedrivs för att fungera och tjäna pengar. Det är viktigt att varje medarbetare som jobbar för företaget i fråga förstår hur företaget drar in sina pengar, eftersom att det oftast är företagets centrala målsättning. Ämnena nedan liknar de från ovan, men de små skillnaderna har stora implikationer.

De viktigaste elementen för att förstå hur det egna företaget tjänar pengar inkluderar:

 • Den egna affärsplanen
 • Det egna företagets mål och vision
 • Hur det egna företagets finanser ser ut
 • Företagets marknad och dess storlek, samt de kundsegment som utgör marknaden
 • Hur företaget marknadsför sig och vilka strategier det använder för att synas
 • Hur företaget producerar och säljer sina produkter eller tjänster till sina kunder
 • Hur företaget drar in pengar
 • Om företaget behöver göra justeringar av sin strategi för att växa och gå framåt

Att förstå alla dessa element gör det möjligt för cheferna och medarbetarna att leda effektivt och fatta de bästa affärsbesluten som stödjer företagets strategier och som uppnår dess mål och vision.

 

3. Förstå hur ens kunder tjänar sina pengar

Det sista steget i att framgångsrikt lära sig affärsmannaskap är att förstå hur ”våra kunder” tjänar pengar. Varje anställd som arbetar inom ett företag måste förstå hur kunderna tjänar pengar så att de kan anpassa företagets verksamhet efter kundens företags behov.

 

Varför är affärsmannaskap viktigt?

Affärsmannaskap är som sagt en viktigt egenskap hos alla medarbetare. Det är trots allt medarbetarna som tar många av företagens beslut, stora som små, och som utför de handlingar och sköter de processer som har en påverkan på företagets verksamhet, rykte och lönsamhet. När ens medarbetare saknar eller har ett svagt affärsmannaskap så kan hela företaget lida av konsekvenserna av det. Några sådana konsekvenser som kan resultera från lågt affärsmannaskap bland ett företags anställda är:

 • Medarbetarnas känsla av engagemang och deras produktivitet kan ofta sjunka när de känner att de inte förstår vad deras roll är och hur den är viktig för företaget i sin helhet.
 • Det kan resultera i att de anställda tar beslut som inte är i linje med företagets strategiska målsättningar. Det kan i sin tur leda till att man går miste om intäkter och dessutom slösar med andra resurser så som värdefull tid.
 • Omsättningen av medarbetare kan öka, speciellt bland de som strävar efter en ledarskapsroll. En del anställda kan känna att de nått en punkt där de inte längre utvecklas utan att riktigt förstå varför. Då tappar dem ofta motivationen, säger upp sig och man blir tvungen att nyanställa.
 • Företaget går miste om värdefull information och insikter från sina medarbetare, speciellt när det kommer till idéer om hur företaget kan förbättras. Sådan information kan annars spela en viktig roll i att öka företagets effektivitet, reducera kostnader eller förbättra kundernas upplevelser.
 • Relationerna till företagets kunder, återförsäljare eller leverantörer kan ta skada.

Ingen medarbetare vill råka begå ett misstag på jobbet. De allra flesta vill prestera så bra som möjligt och känna sig värdefulla inom sitt arbetsteam. När någonting går fel beror det ofta på att medarbetarna helt enkelt inte är medvetna om vilken kunskap de saknar. De vet inte att de inte vet. Som en företagsägare eller manager kan man maximera sina medarbetares prestation genom att investera sin tid i att utbilda dem i företagets verksamhet och strategiska mål. Det är också viktigt att säkerställa att varje medarbetare är väl medveten om den funktion de fyller för företaget.

Egenskaper hos människor med starkt affärsmannaskap

Det finns visa egenskaper som människor som har ett starkt affärsmannaskap har gemensamt och som kännetecknar dem på arbetsplatsen:

 • Finansiell kompetens: Förmågan att förstå hur en organisation använder sina resurser för att uppnå sitt önskade resultat. I ett kommersiellt sammanhang mäts detta ofta i intäkter. I vissa företag kan det viktigaste måttet på framgång vara förbättrad kapacitet eller mätbara sociala fördelar.
 • Organisatorisk kunskap: Det här innebär att personen i fråga har bra kunskapar om hur organisationen som han eller hon jobbar för leds och fungerar. Man har till exempel koll på vilka procedurer och processer som är mest relevanta.
 • En förmåga att hantera tvetydighet och osäkerhet: I de flesta fall är det rent ut sagt helt omöjligt att veta allting eller ha all information som är relevant om en viss situation. Då måste man kunna avgöra om den informationen man har tillgång till är tillräcklig eller ej för att fortsätta framåt.
 • En förmåga att koppla ihop orsak och verkan: Att man kan se sambandet mellan orsak och verkan inom flera olika områden är viktigt på ett finansiellt, professionellt och ett personligt plan.
 • Självinsikt: Det är viktigt att man är medveten om hur ens handlingar och beslut kommer kunna påverka företaget och de som jobbar för det.
 • Bekant med företagets intressenter: Man bör ha bra koll på intressenterna och deras åsikter och behov, samt hur företagets beslut i slutändan kommer att påverka dess intressenter.
 • Kontextuell kunskap: Förmågan att relatera vad som händer direkt utanför ens omedelbara miljö med situationer som uppstår inom företaget. För högre chefer innebär detta att man tittar på det bredare externa marknadslandskapet. För managers betyder det att känna till de förändringar som sker inom den egna organisationen.

 

7 steg mot ett bättre affärsmannaskap

Nedan följer beskrivningar av sju stycken steg man kan ta mot ett bättre och starkare affärsmannaskap. Att få ett bättre affärsmannaskap kan kräva en del jobb, särskilt om man vill kunna använda sin kunskap för att nå ner på djupet. I längden är det dock värt det, särskilt om ens mål är att bli mer framgångsrik och att klättra i karriären genom att nå de mer seniora jobbpositionerna.

 

1. Gör affärsmannaskap till en central kompetens

De flesta företag har en specifik uppsättning kärnkompetenser som de vill att de anställda framför allt ska fokusera på att utveckla. Om affärsmannaskap inte redan är ett av företagets kärnkompetenser där man arbetar, så är det en bra idé att göra det till en av sina personliga kärnkompetenser. Om man åtar sig att göra affärsmannaskap till en central del av den egna professionella utvecklingen kommer ens framtida jag att tacka en.

 

2. Hitta en mentor

För att hitta en mentor som kan hjälpa en att få ett starkare affärsmannaskap så kan man identifiera någon inom företaget som man dels respekterar och dels beundrar. Helst ska de ha en position inom ekonomi eller ett ekonomirelaterat område, så att man verkligen kan använda dem som en resurs. Till en mentor kan man ställa frågor som rör deras roll inom företaget, hur de är värdefulla för företagets strategier och hur man själv kan gå tillväga för att stötta dem. Att hitta en pålitlig mentor kommer hjälpa en i de kommande stegen som beskrivs nedan.

 

3. Bli bekväm med företagets finansiella rapporter och strategier

Det här steget kan låta skrämmande, men man behöver inte nödvändigtvis bli ekonomiexpert över en natt för att kunna förstå sig på ens företags ekonomiska strategier. Man kan fokusera på att lära sig mer om nyckeltalen i företagets intäkter, balanser och kassaflöden. Ens mentor kommer att vara en bra resurs för att hjälpa en med detta steg och det finns numera också mycket resurser online som kan hjälpa en att förstå grundläggande ekonomi. Investopedia har till exempel korta videos som är enkla att förstå samt artiklar om dessa ämnen. Det är också en bra idé att tillbringa lite tid med att lära sig mer om företagets produkter och tjänster och om hur värdekedjan ser ut. Att skaffa sig den här kunskapen hjälper en att bättre förstå företagets nyckelstrategier.

 

4. Se till företagets kvartalsintäkter

I den här processen av lärande kommer det vara en del man har svårt för att förstå sig på. Ens mentor kan hjälpa en att fokusera sin energi så att man lär sig det allra viktigaste om företagets verksamhet och siffror, målsättningar och olika initiativ. Då blir det enklare att förstå exempelvis vilka mål, initiativ och siffror som är de mest relevanta för en själv och ens eget team, samt hur man kan påverka dessa faktorer. Att dela upp året kvartalsvis kan vara en god idé, så att det inte känns överväldigande.

 

5. Var uppmärksam på affärsnyheterna

Numera finns det nästan ett oändligt antal affärsnyhetskällor tillgängliga online, som till exempel tidningen The Economist, Wall Street Journal och såklart Google. Om man håller sig uppdaterad om aktuella händelser så kan man besvara frågor så som ”Hur är detta relaterat för företaget?” och ”Vilka konsekvenser har det här för branschen?”. Återigen kan en mentor vara en bra resurs som hjälper en att svara på dessa frågor.

 

6. Läs mera

Alla som vill lära sig mer om affärsmannaskap och bli bättre på det bör utveckla ett eget bibliotek med karriärbyggande böcker. Man behöver inte läsa igenom varenda bok från början till slut för att få värdefulla insikter. Att helt enkelt bara ha tillgängliga resurser att ta till hjälp när man har frågor kan vara allt man behöver!

 

7. Lyssna på kunderna

Man bör vara uppmärksam på vad ens kunder säger till och om ens företag och vilka utmaningar som kunderna anser är ens uppgift att lösa. Det är viktigt att komma ihåg att ens kunder inte bara är de som köper företagets produkter eller tjänster, utan kunderna kan också vara interna inom företaget. Det innebär att ens kunder också kan vara ens kollegor och de människor man interagerar med på andra avdelningar. Man bör vara uppmärksam på de utmaningar som ens kollegor står inför och försöka skapa kopplingar mellan deras arbete och det egna.

Att utveckla starka affärsmannaskapskunskaper kommer troligtvis inte att ske över natten. Det kan ibland kräva hårt arbete och engagemang, men oavsett om man försöker gå vidare i sin karriär eller bygga ett förstklassigt arbetsteam så kan de här stegen ta en i rätt riktning så länge man är engagerad i att utveckla sitt affärssinne.

 

Slutsats

Begreppet affärsmannaskap används framför allt inom företags- och affärsvärlden. Begreppet syftar till att sammanfatta och beskriva en persons förmåga att förstå sig på sitt eget företag, sin egen marknad och sina kunder samt veta hur den kunskapen kan användas för att göra sitt eget företag bättre och mer konkurrenskraftigt. Det är dock inte bara de högsta cheferna som behöver besitta ett starkt affärsmannaskap utan det är viktigt hos alla sorters medarbetare. I praktiken handlar affärsmannaskap mycket om att ha ett helhetstänk. Typiskt sett ska en medarbetare gärna kunna besvara frågor så som:

 • Hur fungerar företaget?
 • Vem är kunderna?
 • Hur tjänar företaget sina pengar, och vilka områden generar inkomst och vilka kostar pengar?
 • Hur hänger företagets olika delar ihop med varandra?
 • Vilka interna och externa faktorer påverkar företagets lönsamhet?
 • Vilka är företagets strategiska mål och hur kan de nås?
Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.