GROW-modellen: Hjälper till att strukturera och genomföra coachning

Som en ledare, vare sig det är på kontoret, hemma, i skolan eller i sportsammanhang, så är en av de viktigaste uppgifterna som man har att coacha mänskor till att göra sitt absolut bästa. Genom att göra det så hjälper man dem att ta bättre beslut, lösa problem som annars håller den tillbaka, lära sig nya kunskaper och skickligheter och att utvecklas generellt. Coachning är ett samarbete mellan två eller flera personer, nämligen en coach och en eller flera klienter eller studenter. Själva ordet coach kommer från engelskans ord för buss, och är tänkt att illustrera hur coachen tar sin klient från en punkt till en annan med hjälp av sitt stöd.

GROW-modellen

 

Det går att få formell träning och utbildning för att lära sig att coacha, men det är vanligt att det är upp till var och en att själv jobba på att utveckla sitt ledarskap. Att bli en bra ledare och lära sig att coacha kan verka klurigt men behöver inte vara så svårt, särskilt om man tar hjälp av användbara verktyg och tekniker. De rätta frågorna är en viktig beståndsdel i sin roll som coach, och målet med det är att på så sätt hjälpa klienten att få en egen inblick i sin personliga utveckling.

Att ha ett ramverk som bistår en med sådana frågor är därför praktiskt. GROW-modellen är ett sådant ramverk och är en av de mest populära modellerna inom coachning, som hjälper en att strukturera sin coachning och sitt mentorskap. Modellen går att använda för en rad olika sorters ledarskap.

 

Coachande ledarskap

Om man inom sitt ledarskap fokuserar mycket på att coacha sina klienter eller studenter så innebär det i praktiken att man stöttar dem för att de på egen hand ska kunna hantera och lösa sina problem och möta sina egna utmaningar, för att uppnå de mål som de har satt upp. Istället för att ge svaren så stöttar man personens arbete med att analysera och navigera sin situation.

När det kommer till coachning på arbetsplatsen så krävs det några olika förutsättningar för att en anställd ska kunna bli coachad. Först och främst så måste den anställde i fråga vara positivt inställd till en förändring, och personens situation och roll på arbetsplatsen måste tillåta att hon tar egna beslut och kan styra över sin arbetsriktning själv.

Som coach bör man vara förberedd på att den anställde inte alltid går den väg som man själv hade hoppats på under coachningens gång. Coachning enligt GROW-modellen sker i fyra stycken olika steg, och går att tillämpa både i ett aktivt coachande eller på egen hand i utbildningssyfte. Oavsett vilken typ av coachning man ägnar sig åt så är det alltid viktigt att ha ett övergripande mål för processen, och målet bör alltid sättas av den som blir coachad. För att hjälpa personen att definiera sitt mål så kan man ställa följande frågor:

 • Vad hoppas du kunna förändra?
 • Vad hoppas du att uppnå?
 • Vad hoppas du ska hända efter coachningen är över?

 

Vad är GROW-modellen

Vad är GROW-modellen?

GROW-modellen utvecklades först på 1980-talet av Alan Fine, Graham Alexander och Sir John Whitmore vilka arbetade med coachning inom affärsvärlden. GROW är en akronym, där varje bokstav representerar en fas av metoden, som står för:

 • Goal (Mål): Att ta fram mål för coachningen
 • Reality (Verkligheten): Att utforska den nuvarande situationen
 • Options (Val): Att titta på alternativa strategier
 • Will/Way forward (Vilja/Väg framåt): Att säkerställa att det finns vilja och motivation för att genomgå förändring

 

Ett sätt att förstå sig på GROW-modellen är att föreställa sig metoden precis som om man planerade en resa. Då börjar man med att bestämma destinationen för sin resa (sitt mål), och etablerar vad den nuvarande positionen är (sin nuvarande situation). Sedan utforskar man vilka olika alternativ man har för att nå sin destination (sina val). Sist men inte minst så kontrollerar man att man har den vilja och motivation som krävs för att nå destinationen och för att hantera de eventuella utmaningar och problem som kan uppstå längs vägen (sin vilja). Nedan följer en kort beskrivning av varje fas av GROW-modellen, med en längre förklaring och tillämpning av faserna längre ner.

 

Goal

Goal (Mål)

I den första fasen av GROW-modellen så kan det vara lämpligt att tillsammans med sin klient få dem att förstå och identifiera sina styrkor, och hjälpa dem att koppla dem till olika målsättningar. Målsättningar är ett slags ankare för att känna hopp och ju mer kopplade människor känner sig till sina värderingar och styrkor i arbetet mot sina mål, desto mer engagerade tenderar dem att vara i de uppgifter och aktiviteter som man måste genomgå för att uppnå målen.

 

Reality

Reality (Verklighet)

När man når den här fasen av GROW-modellen, där man börjar analysera sin nuvarande situation eller position, vill man hjälpa sin klient att fokusera på att dels beredda och dels bygga en förståelse för sin verklighet. Det skapar en förmåga hos klienten att öppna upp sig själva för möjligheter genom en att ha en mer positiv inställning. Genom att bemöta sin klient med positivitet och uppmuntran så peppar man dem till att våga börja utforska sitt personliga perspektiv på den egna situationen.

 

Options

Options (Val)

I options-fasen av GROW-modellen så får klienten chansen att utforska olika möjligheter och vägar, och välja det alternativ som på bästa sätt kan hjälpa dem att fortsätta framåt i riktning mot deras mål. När det är klienten själv som utforskar och utvecklar de här olika alternativen så är dem också mer motiverade och mer känslomässigt engagerade i dem.

 

Way forward

Will/Way forward (Vilja/Väg framåt)

Varje coachning-session som är byggd på GROW-modellen leder så småningom till den här fjärde och sista fasen, och således en väg framåt. Coachens jobb är att hjälpa klienten att verkligen åta sig uppgiften som ligger framför dem, eller det alternativ som de valde i det föregående steget. Det är viktigt att klienten känner en stark koppling till sin inre motivation, vad de vill göra och vad de kommer att göra efter att coachningen är avslutad. Någonting konkret som man gör i den här fasen är att gemensamt ta fram en sort handlingsplan för de kommande stegen framåt, och att identifiera eventuella och potentiella hinder och utmaningar som kan komma att uppstå längs vägen.

 

Så använder man GROW-modellen i praktiken

En av fördelarna med att använda sig av GROW-modellen är att man inte behöver vara expert inom det område som man coachar sin klient inom. Det beror på att GROW-metoden förser en med ett ramverk med generella frågor som inte är specifika för en viss typ av scenario, för att locka fram klientens målsättningar, rädslor inför utmaningar, samt spekulera kring och välja olika alternativ. Tanken är således att coachen varken ska ge klienten några råd eller allt för hårt försöka pusha sin klient i en viss riktning.

Istället så spelar coachen rollen som ett slags dynamiskt fordon som skjutsar klienten framåt i sin utveckling. Två av coachens allra viktigaste förmågor är att lyssna effektivt och att ställa bra frågor till klienten. Man ska undvika att ställa stängda frågor som klienten enbart kan svara ja eller nej på och istället ställa öppna frågor som börjar med vad, hur, varför. Coachen bör använda sig av så kallat ”aktivt lyssnande”, där man låter klienten göra det mesta av pratandet och där stunder av tystnad inte alltid behöver fyllas i utan kan utgöra vikta pauser för eftertanke.

 

Steg 1 – Etablera klientens mål

Det första som man tillsammans med sin klient gör är att titta på det beteende som behöver förändras, och sedan omformulera den förändringen till att utgöra själva målsättningen. Målet kan bestå av både en långvarig målsättning, coachningsprocessens övergripande mål, samt ett ett flera kortsiktiga målsättningar längs vägen. De kortsiktiga målsättningarna kan utgöras av milstolpar som man vill passera under varje coachnings-session. Det är viktigt att målet som klienten sätter upp för sig själv är SMART kriterier, ett engelskt akronym för Specifik, Measurable, Attainable, Realistic och Time-bound. I praktiken så innebär det att:

  1. Målet bör vara så specifikt och detaljerat som möjligt
  2. Det måste gå att mäta sina framsteg för att kunna avgöra när man har nått sitt mål
  3. Det måste vara möjligt att uppnå målet
  4. Målet måste vara realistiskt
  5. Det finns en tydlig tidsram för målet och arbetet för att nå det.

 

I arbetet med att utveckla klientens målsättning, vilket huvudsakligen ska göras av klienten själv, så kan följande frågor vara användbara att ställa för att stimulera tankarna och diskussionen:

 • Vad är viktigt för klienten när det kommer till det temat som coachningen fokuserar på?
 • Vad betyder det för klienten att uppnå sitt mål?
 • Hur vet man när målet har blivit uppnått?

 

Steg 2 – Utforska den nuvarande verkligheten och situationen

Härnäst ber man sin klient att så väl som möjligt beskriva sin nuvarande verklighet. Det är ett viktigt steg i coachningsprocessen men är ofta något som många förbiser. Men då går man miste om möjligheten att först till fullo förstå sin startpunkt, vilket kan göra det enklare att nå sitt mål eftersom att man vet var man började någonstans. Det kan till och med vara så att allt eftersom att klienten beskriver sin nuvarande situation så kan lösningen på problemet börja bli allt tydligare.

Coachens roll här är att uppmuntra till självreflektion och att hjälpa klienten att identifiera eventuella hinder som har legat i vägen för klienten hittills och som kan störa coachningsprocessen och klientens utveckling. En viktig uppgift som coachen också har är att se till så att klienten inte hamnar på villovägar eller fastnar i sina tankegångar, någonting som lätt kan hända när klienten börjar gå igenom historier och passager från sitt liv. När man arbetar sig igenom den här fasen så kan följande frågor vara en hjälp på traven:

 • Vad är viktigt för klienten just nu, det vill säga vad, vem, när och hur ofta?
 • Vad är resultatet, konsekvenserna eller effekten i klientens liv av svaren på den föregående frågan?
 • Varför är det här (det som coachningen fokuserar på) ett problem?
 • Finns det några konkreta exempel från klientens liv på det här problemet?
 • Vad har gått fel hittills?
 • Vad har gått rätt?
 • Är det här alltid ett problem eller uppstår det i vissa, specifika situationer?
 • Vilka är faktorerna som utlöser problemet?
 • Har klienten redan börjat att ta vissa steg i rätt riktning mot sitt mål?
 • Är målet som klienten tog fram i steg 1 i konflikt med några andra målsättningar som klienten har?

 

Steg 3 – Utforska klientens alternativ

När man tillsammans med klienten har utforskat deras nuvarande situation så är det dags att avgöra vad som är möjligt, vilket innebär att man utforskar samtliga vägar som är möjliga att gå för att nå målet. För att hjälpa klienten så man till exempel börja med att brainstorma olika idéer och gärna komma på så många olika idéer som möjligt som kan bidra till en lösning. Sedan diskuterar man en idé i taget och hjälper klienten att bestämma vilken idé som är bäst. Man bör låta klienten föreslå alla sina idéer först, sedan kan coachen komma med några förslag men man ska alltid undvika att ta några beslut istället för klienten.

 • Vad mer kan klienten göra?
 • Tänk om det här eller det där hindret inte existerade, hur hade det förändrat situationen?
 • Vad är för- och nackdelarna med varje alternativ?
 • Vilka faktorer bör avvägas för varje alternativ?
 • Vad behöver klienten sluta att göra för att kunna nå sitt mål?
 • Vilka hinder står i vägen för målet?

 

Steg 4 – Etablera en vilja och motivation

Efter att ha undersökt sin nuvarande situation och utforskat sina olika alternativ så har klienten vid det här laget förhoppningsvis en rätt bra förståelse för och insikt i hur dem ska gå till väga för att nå sitt mål. Klienten har valt sitt alternativ för en väg framåt, och är redo att ta fram en handlingsplan. Det är ett stort steg på vägen men är inte allt som krävs.

En nästan viktigare beståndsdel är att det finns en vilja, det vill säga att klienten har en stark motivation till att göra det som krävs för att genom det alternativ som de valt uppnå sitt mål. Man bör hjälpa klienten med att åta sig vissa uppgifter och åtgärder, vilka är en del av alternativet eller lösningen, för att på så sätt se till att motivationen hålls vid liv.

 • Vad exakt ska klienten göra nu för att nå sitt mål och när?
 • Vilket konkret steg kan klienten ta NU?
 • Hur motiverad på en skala 1-10 är klienten just nu?
 • Vad skulle kunna hindra klienten från att komma vidare? Hur överkommer klienten det?
 • Hur kan klienten själv hålla sin motivation vid liv?
 • När bör klienten kontrollera vilka framsteg som har gjorts? Dagligen, veckovis eller månadsvis?

 

Applicera GROW-modellen i olika situationer

GROW-modellen är som sagt väldigt mångsidig i det avseende att den kan appliceras och användas i en mängd olika situationer, både privat och i arbetet. Nedan följer ett antal exempel på sådana situationer då GROW kan vara rätt verktyg att använda:

 • Som arbetsledare/på arbetsplatsen: Varje ledare bör ha någon form av kunskap inom coachning. GROW-modellen fungerar utmärkt för att bygga vidare på och utveckla medarbetarnas potential, och går att använda i en gruppmiljö. En coachning-kultur på arbetsplatsen skapar dessutom möjligheter för att göra att medarbetarna känner sig hörda genom förbättrad kommunikation.
 • Med individen: Att coacha individen erbjuder ett säkert utrymme för personlig utveckling och motivation för att nå sina egna målsättningar. Personlig utveckling kan ske i en mängd olika miljöer, till exempel på jobbet, med sin läkare, hemma eller varsom där man behöver överkomma hinder i livet.
 • Som förälder eller lärare: Precis som arbetsledare så borde föräldrar alltid ha någon sorts kunskap inom coachning. Kommunikation inom familjen och i skolan kan ofta kännas svårt för barn om de inte känner att de tillåts att yttra sina egna åsikter, känslor och värderingar. GROW-modellen erbjuder föräldrar och lärare att hjälpa barnen att vidga sina vyer och sina sinnen, samtidigt som det blir lättare att förstå sig på barnen.

 

GROW – i korthet

GROW-modellen är en enkel metod i fyra steg som hjälper till att strukturera och genomföra coachning. GROW är ett akronym för engelskans, Goal (Mål), Reality (Verklighet), Options (Val) och Will (Vilja). GROW är en effektiv metod för att coacha individer, arbetsgrupper, studenter eller familjemedlemmar, och fungerar som ett ramverk där generiska frågor ställs till klienten eller klienterna som blir coachade för att driva dem framåt i coachningsprocessen.

Frågorna som coachen ställer till sin klient bör vara öppna så att klienten själv kan forma sina tankar och på så sätt utforska nya idéer och lösningar för sina problem. Fördelen med att använda ett verktyg så som GROW när man coachar är att man inte behöver vara särskilt insatt i situation som klienten behöver hjälp med, utan man fungerar snarare som ett stöd och bör undvika att styra klientens tankegångar allt för mycket. Klienten väljer såldes ämne för coachningen, och har sedan ett säkert och fritt utrymme för att utforska det ämnet tillsammans med sin coach. GROW gör en process som annars kan vara rätt svår och slitsam enklare och mer effektiv.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.