Coaching: En metodik där man använder sig av frågor, utmaningar, speglingar

Det finns tillfällen i livet då du är i behov av en form av vägledning istället för färdiga svar.

När du känner att du vill utvecklas och behöver hjälp med utmaningar kan du vända dig till en coach.

Denna person kommer då att finnas med dig på din väg mot målet.

Men inte för att säga till dig vad du ska göra utan för att ge dig stöd, utmaningar och agera som ett bollplank.

Denna artikel är om coaching.

Coaching

 

Vad är Coaching?

Coaching är ett begrepp som används i utvecklingssammanhang.

Det är en metodik där man använder sig av frågor, utmaningar, speglingar och stöd för att på så sätt utmana individen i fråga till att bli den bäste hen kan vara i sammanhanget.

En coach har aldrig några färdiga svar utan bollar hela tiden tillbaka frågan men kanske då med en annan tvist som får individen att tänka till och finna sina egna svar.

Ditt arbete som coach handlar om att hjälpa människor finna den potential som finns inom dem. Du hjälper din klient eller medarbetare att sätta upp mål och identifiera hinder men framför allt att fokusera.

Men det finns många olika typer av coacher och alla följer inte exakt samma arbetssätt.

Exempel på olika coachande roller är:

 • Träningscoach
 • Livscoach
 • Teamcoach
 • Säljcoach
 • Motivationscoach etcetera.

Träningscoach

Träningscoach

I träningssammanhang blir coachandet väldigt tydligt på så sätt att målet är väldigt konkret många gånger. Det handlar om fysiska resultat så som att få större muskler, bli mer uthållig, bli mer tekniskt skicklig som enskild utövare eller i lag.

En träningscoach identifierar vad klienten vill och behöver förbättra, och vägleder sedan klienten mot de metoder som kan passa för att uppnå målet.

En träningscoach ska gärna inspirera klienten till att orka kämpa hårdare än vad som kanske känns bekvämt, eftersom det är då de bästa resultaten uppnås.

Livscoach

Livscoach

En livscoach är en person som måste ha erfarenhet och stabilitet. Den här personen skall kunna vägleda sin klient genom beslut i livet.

Hen kommer inte att ge svar på dina frågor, men förhoppningsvis ge dig verktygen för att själv finna svaren.

En livscoach arbetar alltså med personlig utveckling.

Livscoachens främsta uppgift är att ge perspektiv och motivation. Målet är att klienten skall utvecklas som människa.

Det är vissa som väljer att ta kontakt med en livscoach när de känner sig vilsna i livet och vill ta nästa steg men vet inte hur.

En livscoach kan hjälpa dig att hitta rätt väg i livet med hjälp av dina egna egenskaper. Hen hjälper dig att välja den väg du själv känner är den rätta, och finns sedan med vid sidan av medan du prövar dina vingar.

Om du känner att du vill göra en livsstilsförändring kan du ta kontakt med en livscoach för att få hjälp med att nå dina mål. Om du inte har några mål får du hjälp med att skapa målbilder och finna din inre motivation.

Teamcoach

Teamcoach

En teamcoach är något som skiljer sig åt mot den individuella coachningen.

Här handlar det om ett helt team som skall motiveras och vägledas. Det kan handla om idrott och teknikaliteter som ett lag behöver för att vinna en match exempelvis.

Då måste coachen se till att laget har rätt balans med rätt man på rätt plats. Men coachen måste även vara en visionär som kan förmedla en känsla och driv till sina spelare.

Men om vi stiger ur idrottsvärlden för en stund och tittar på andra former av team som kan behöva coacher. Till exempel är det vanligt i arbetslivet att ett arbetslag/team behöver coachning av olika slag.

Kanske är motivationen låg och man saknar verktygen för att ta sig vidare och slutföra en uppgift eller ett uppdrag. Inom försäljning är det mycket viktigt med en hög motivation och ambitionsnivå för att lyckas. Därför är det vanligt att säljteam har en coach som driver på sina medarbetare. Mer om detta kan du läsa under nästa rubrik.

Säljcoach

Säljcoach

En bra säljare är en individ som har förmågan att motivera sig själv och som kan sätta upp mål, visualisera målet och sedan uppnå det.

Många har redan denna förmåga men den går även att träna upp. Men det är ett krävande arbete som innebär att du alltid måste vara på topp för att prestera som bäst.

Säljcoachen träder in för att hålla stämningen vid liv och för att motivera medarbetarna till att fortsätta hålla energin uppe. Hen finns där för att hjälpa till med både den individuella målsättningen men likaså den kollektiva målsättningen för hela gruppen.

Hen hjälper gruppen att nå de mål som både de själva och företaget kräver av dem. Försäljning handlar både om teamwork men samtidigt om individen och de individuella målen. Därför är det viktigt att säljcoachen har förmågan att motivera båda enskilda individer samt större grupper.

En säljcoach måste vara mycket utåtriktad och tycka om rampljuset då ditt jobb består av att hålla humöret uppe för en hel skara arbetare.

Motivationscoach

Motivationscoach

En motivationscoach kan komma väl till hands inom affärsverksamheter, både för organisationen som helhet men även för enskilda individer. En stressad VD kanske är i behov av en motivationscoach för att klara av all den press och stress som yrket och titeln kan innebära. Men även här kan det komma väl till pass med en teamcoach som besitter förmågan ett verkligen motivera en grupp människor som står inför en specifik uppgift.

En motivationscoach är precis vad det låter som. Hens uppdrag är att motivera en eller flera personer till att prestera efter sin bästa förmåga. Coachen i fråga behöver inte ha all produkt- eller ämneskunskap även om det också underlättar.

Motivationen sitter inte i hur mycket kunskap coachen besitter utan i hur bra hen är på att få med sig människor genom inspirerande dialoger och monologer. En motivationscoach måste ha en positiv energi som kan driva på och smitta av sig på människorna runt omkring. Den positiva attityden är oerhört viktig i detta sammanhang och får ej förbises.

 

Hur blir jag en bra coach?

Det finns vissa egenskaper som en coach måste ha och antingen har du dessa sedan tidigare, eller så kan du öva upp dem. Men de grundpelare som måste finnas med är följande:

Coaching uppmuntra

1. Uppmuntra

En coachs huvudsakliga uppgift för sin eller sina klienter är att vara uppmuntrande och stöttande. Du ska kunna hjälpa din klient på rätt spår med hjälp av uppmuntran och stöttning. Gå inte för hårt åt din klient genom att blanda ihop uppmuntran och att pressa för hårt.

Coaching nyfiken

2. Nyfiken

Som coach måste du våga ställa frågor som behövs. Ditt jobb är nämligen att hjälpa din klient få svar på sina frågor, men inte genom att ge hen svaren. Du kan utmana din klient genom att ställa de rätta frågorna. En coach måste vara nyfiken och intresserad av sin klient/klienter.

Coaching olika perspektiv

3. Olika perspektiv

En annan viktig egenskap som coach är att ha förmågan att se saker och ting ur olika perspektiv. Eftersom coachandet många gånger innehåller problemlösning, beslutsfattande och brainstorming är det viktigt att inte fastna på ett och samma spår. Det ska handla om utveckling av något slag och då måste man vara öppen för nya perspektiv. Ditt jobb är att förse din klient med alternativa scenarion och lösningar. Olika vägar att gå.

Coaching prioritera

4. Prioritera

Eftersom ditt jobb som coach handlar om att vägleda din klient i rätt riktning måste du även kunna prioritera. Om ni lägger tid och engagemang på fel punkt kanske ni missar det som är det viktiga. Coachen kan identifiera vilka områden som bör prioriteras och styra arbetet i den riktningen. Ta reda på vilka uppgifter som kräver mest fokus och börja med dessa först.

Coaching visionär

5. Visionär

En coach måste vara inspirerande och ha förmågan att visualisera samt att förmedla denna vision. Du måste kunna se möjligheter och förstå när det är dags att agera och på vilket sätt. Eftersom din klient kanske också behöver lära sig att visualisera sina mål är det en fördel om du som coach redan har verktygen för detta.

Coaching leda utan att styra

6. Leda utan att styra

En coach skall inte vara auktoritär och styrande, hen skall dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper men inte påtvinga något. Du skall hjälpa din klient/klienter att nå sina egna personliga mål genom att du själv delar med dig. Du som coach bör aldrig tappa fokuset från att vara lärare. Lägg dock pekpinnen åt sidan och för istället en dialog med dina medarbetare/klienter.

Coaching tålamod

7. Tålamod

Låt inte svåra situationer stressa dig om du vill vara en bra coach. Du måste även låta din klient ta den tid som behövs för att nå en viss nivå. Lite stress kan vara bra men för mycket kan göra att man blir handlingsförlamad istället. Ta det lugnt, ta en sak i taget.

Coaching förtroende

8. Förtroendet

Det är jätteviktigt att det finns en förtroende mellan coach och klient. Om detta inte finns kommer hela det kommande arbetet att påverkas negativt. Förtroende skapar du genom att vara öppen och ärlig med din klient. När du delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper kommer detta automatiskt att leda till att coach och klient kommer närmare varandra och får respekt för varandra.

Coaching lyssna aktivt

9. Lyssna aktivt

Kommunikationen är viktig mellan coach och klient. Men kommunikation handlar inte bara om att tala utan minst lika mycket om att lyssna. Som coach måste du ägna dig åt något som kallas för aktivt lyssnande. Detta innebär att du lyssnar med fokus. Du svävar inte iväg i tankarna och du är intresserad av vad personen framför dig har att säga. Under tiden som du lyssnar funderar på alternativa sätt att besvara det som precis sagts. Men fokus skall hela tiden ligga på talaren och inte på dig själv. Avbryt inte den som talar för att hänvisa till något du själv upplevt, detta handlar inte om dig.

Coaching ge inga färdiga lösningar

10. Ge inga färdiga lösningar

Det är viktigt att komma ihåg att coachrollen alltså inte innebär att du ska förse din klient med färdiga svar och lösningar på olika problem och frågeställningar. Ditt jobb är att utmana och vägleda din klient mot de mål som klienten själv upptäcker längs vägen. Detta ska ske med hjälp av frågeställningar och utmaningar vars syfte är att utveckla och stärka individen i fråga. Det är när man själv får komma på lösningar och metoder som man växer som människa. Coachens roll är att stå i bakgrunden och stötta medan klienten försöker att bli sitt bästa jag i sammanhanget.

 

Målbildsträning

När en coach kallas in vet man att det finns ett mål som vill uppnås. Många gånger är kompetensen redan stor hos den individ eller grupp som behöver coaching, men ibland är behovet av vägledning större.

Oavsett hur stor kompetensen inom området är hos den grupp eller individ det gäller, måste coachen använda sig av visualisering och målbilder. Vissa grupper och individer kanske är vana vid att skapa målbilder för sig själva medan andra inte alls vet hur man går till väga.

Men det hela är väldigt enkelt. När man talar om att sätta upp mål finns det några kriterier du måste ha i åtanke, ett mål måste vara;

 1. Självvalt
 2. Inspirerande
 3. Konkret och kontrollerbart
 4. Tidsbestämt
 5. Ambitiöst

 

Visualisering

När målet är satt är det dags att visualisera hur ”målgången” ska se ut. Det är den här visionen som sedan är moroten längs med hela vägen.

Nu skall både du och din klient (men främst din klient) kunna se en bild framför er som visar hur situationen kommer att se ut när målet uppnås. Vart man befinner sig, vad man gör, vad man har på sig, vilka som är där och så vidare.

Men det är minst lika viktigt att visualisera vägen fram till målet. Det finns nämligen forskning som visar att de individer som väljer att visualisera både vägen till målet och själva målet i sig oftare uppnår det som de hade tänkt från början. Detta visar hur mycket värde det egentligen ligger i den ofta långa och kanske slitsamma vägen till framgång.

Många gånger är det resan fram till målet som är den mest lärorika och utvecklande. Själva målet i sig är bara en morot för att klara av den långa resan dit.

 

Sammanfattning

Coaching handlar om att vägleda och hjälpa. En coach agerar som ett stöd och hjälper till att belysa saker ur andra synvinklar. Genom att sätta upp olika delmål samt identifiera de hinder eller försvårigheter som finns, kan klienten hos coachen nå sin potential.

Det finns således många olika typer av coacher beroende område, bransch eller nisch. Till de vanligaste hör träningscoacher, livscoacher, säljcoacher och motivationscoacher.

En träningscoach fokuserar på de fysiska resultat klienten vill uppnå och har en tillvägagångsstil som ofta driver klienten att kämpa hårdare än vad som känns bekvämt för stunden.

En livscoachs fokus ligger på livets utveckling och de beslut som fattas. Livscoachen bör ha stor erfarenhet och kunna hjälpa klienten att ta rätt väg i livet, bland annat genom personlig utveckling.

Teamcoachning däremot handlar inte om individuell vägledning utan riktar sig till grupper, ofta inom ett företag eller en organisation men används även väldigt mycket inom idrottsvärlden. Denna typ av coach måste kunna identifiera olika typer av individer inom gruppen som klient och kunna sätta rätt person på rätt plats och hjälpa gruppen i helhet att utvecklas och kunna nå upp till de önskade resultaten.

En säljcoach används ofta på arbetsplatser där de anställda ska sälja någon produkt/er. Säljcoachens roll är att hålla humöret uppe och vägleda och ge tips för att de anställda ska lyckas bra/bättre med sina sälj och ha rätt energi under momentens gång.

En motivationscoach kan användas både för grupp men även individuellt. Det kan exempelvis handla om en VD på ett stort företag eller organisation som behöver vägledning och stöd för att hantera den stress som byggs upp eller vid andra situationer där viktiga beslut måste fattas.

En motivationscoach behöver ha en väldigt positiv energi som smittar av sig och hjälper klienten/erna att finna den fokus och synvinkel som behövs för situationen.

För att vara en bra coach inom sitt område krävs vissa egenskaper. Bland annat måste en coach kunna:

 • uppmuntra och stötta
 • vara nyfiken och ställa frågor
 • se saker ur andra perspektiv
 • prioritera det som är relevant och viktigt
 • kunna visualisera och presentera visionen
 • leda utan att styra
 • ha tålamod och inte bli stressad
 • kunna skapa förtroende mellan sig själv och klienten
 • ha förmågan att lyssna aktivt
 • inte leverera ett färdigt svar eller lösningar utan mer vara ett bollplank

I de allra flesta fallen finns ett tydligt mål uppsatt innan en coach anlitas. Coachen måste vägleda med hjälp av målbildsträning och visualisering av momenten. Coachen måste även förankra målet/en i några grundläggande kriterier:

 • självvalt mål
 • inspirerande
 • konkret och kontrollerbart
 • tidsbestämt
 • ambitiöst

Visualisering sker därefter för att både ge mental kraft och agera som en morot under processens gång. Klienten ska ”kunna smaka på resultatet” och få den drivkraft som behövs för att klara av delmomenten samt att vara förbered på ”när, var och hur”.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.