Kontrollansvarig: Övergripande kontroll över alla delar inom ett byggprojekt

När man som byggherre arbetar med ett stort byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som ser till att arbetet fortlöper enligt plan och att lagar och regelverk följs.

Det behöver inte endast handla om att något skall byggas utan det kan även vara så att en byggnad ska rivas, eller att andra omfattande markarbeten ska utföras.

I många av dessa mer avancerade bygg- och markarbeten är det enligt lag nödvändigt att anlita en så kallad kontrollansvarig. Denna person får ansvaret att övervaka och besöka projektet på plats, samt att se till att allt regelverk följs. Kontrollansvarig agerar som en trygghet och ett stöd för byggherren som bär det övergripande huvudansvaret för projektet.

Kontrollansvarig

 

Det är viktigt att släppa in och välja sin kontrollansvarige tidigt i processen. Detta bör ske redan i planerings- och idéstadiet då viktiga beslut och vägval tas inom projektet. Ju tidigare kontrollansvarig anlitas, desto mer underlättar detta för hela den kommande byggprocessen.

 

Vad är en Kontrollansvarig?

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren i projektet enligt plan- och bygglagen utse en certifierad så kallad kontrollansvarig. Du kan även behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

En kontrollansvarig är som spindeln i nätet, den person som ska ha en övergripande kontroll över alla delar inom ett byggprojekt och att allt arbete utföres på ett korrekt vis.

Större byggprojekt

När du ska genomföra ett projekt som kräver bygglov eller bygganmälan, som exempelvis nybyggen eller tillbyggnader på större hus, behövs en kontrollansvarig. När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 infördes detta ganska nya begrepp som alltså kallas kontrollansvarig som en ersättning till den tidigare titeln kvalitetsansvarig. Samtidigt som detta skedde skärptes även kraven för denna roll och därmed också kompetensen på den kontrollansvarige. Som kontrollansvarig har man ansvar för att kontrollera att byggprojektet fullföljs i enlighet med gällande lagstiftning. Det gör man genom att upprätta en kontrollplan som byggherren ansvarar för att den följs. Under projektets gång gör den kontrollansvarige besiktningar på bygget för att se till att kontrollplanen följs, och meddelar byggherren när den inte gör det.

Byggherrens stöd

Den kontrollansvariges roll är att vara till hjälp och stöd för byggherren. Men denna person måste också vara självständig och inte jävig så att säga. Han får alltså inte ha något tidigare samröre eller vänskapsband med byggherren eller entreprenören i projektet. Detta beror på att byggnadsnämnden ska kunna lite helt på att den kontrollansvarige rapporterar opartiskt kring byggprocessen.

Under byggprojektet besiktigar den kontrollansvarige bygget, hen deltar även i samråd med byggnadsnämnden och med entreprenören. Hen är med vid byggnadsnämndens besök samt dokumenterar det fortgående arbetet i både text och bild. Vid projektets slut upprättar hen ett bevis på färdigställande av byggprojektet.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för det aktuella projektet. Vid rivningsprojekt ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven uppfylls och att kontroller görs i den omfattning som krävs, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Certifiering

För att kunna anlitas som kontrollansvarig vid ett bygg- eller rivningsprojekt måste man vara certifierad enligt Boverkets riktlinjer. Man kan vara certifierad för två olika behörighetsgrader, Normal (N) eller Komplicerad (K). Rent generellt kan man säga att hus och byggnader med mer än två våningar tillhör kategorin Komplicerad och mindre byggprojekt som villor och fritidshus räknas till kategorin normal.

Enligt Boverket ska man uppfylla specifika krav på en teknisk utbildning och praktisk arbetserfarenhet, goda kunskaper om bygglagstiftningen samt även vara lämpad och passande för uppgiften. Man behöver uppvisa betyg och intyg på att man uppfyller dessa krav om man ska kunna få ett uppdrag som kontrollansvarig.

Man kan gå utbildningar för att utbilda sig till kontrollansvarig på flera platser i landet, och det finns även utbildning på distans för detta. För att få certifikat måste man dock vända sig till något av de två företag i Sverige som certifierar kontrollansvariga, Kiwa Sverige och RISE certifiering, båda dessa har sina huvudkontor i Karlskrona.

Alla kontrollansvariga måste idag vara certifierade. Med en kontrollansvarig som kan sin bransch och har kunskapen om plan- och bygglagen och gällande förordningar effektiviserar man kontrollen och därmed genomförandet av projektet.

Om certifieringen går ut mitt i ett projekt

Grunden är att den kontrollansvarige ska vara certifierad under hela projektet. Men i enskilda fall kan en person, där den femåriga certifieringsperioden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Exempel på sådana situationer kan vara:

 • Den kontrollansvarige ska pensionera sig och har inte för avsikt att omcertifiera sig. Det kan vara rimligt att den kontrollansvarige fullföljer projektet.
 • Projektet drar ut på tiden och blir inte klart som planerat. Det kan vara rimligt att den kontrollansvarig fullföljer projektet.

För alla fall gäller att det är rimligt att den kontrollansvarige fortsätter utan certifiering om endast en mindre del av projektet återstår. Tekniskt samråd måste ha ägt rum och kontrollplanen måste vara fastställd kring beslut som berör startbesked och byggnadsprojektet.

Kontrollansvarigs uppgift:

 • Upprätta ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren.
 • Se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Dokumentera sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara viktiga vid utvärderingen inför slutbesked.
 • Upprätta ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollplan

En av de större uppgifterna som kontrollansvarig är att föra dokumentation över hur projektet utvecklar sig och vilka framsteg som görs. Detta behöver både projektgruppen samt andra intressenter ta del av, så som ledningen, kunder och andra chefer.

Vid varje byggprojekt måste det skrivas en kontrollplan. En kontrollplan skrivs av byggherren tillsammans med kontrollansvarig om det finns en sådan i projektet. Ju större projekt desto mer avancerad kontrollplan, och om det är ett mindre projekt fungerar det bra med en enklare sådan plan.

Vad är kontrollplanen till för?

En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Den typen av frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren i fråga.

Kontrollplan ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för det planerade projektet, vad det nu rör sig om. Den ska beskriva vem som ska utföra projektet, vilka av kontrollerna som kan kräva speciell kompetens samt mot vad kontrollen ska ske. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Denna plan skall finnas på kommunen innan det tekniska samrådet äger rum. Ofta skickas denna plan med redan vid ansökan eller anmälan till kommunen.

Vem bär ansvaret?

Det är alltid byggherren som har det formella ansvaret för att kontrollplanen tas fram och de krav som ska uppfyllas också uppfylls. Den kontrollansvarige ska vara till hjälp när det gäller skrivandet av kontrollplanen samt att den följs.

Grundpelare i en kontrollplan

En kontrollplan skall innehålla:

 • Vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka återkopplingar (anmälningar) som ska göras till kommunen
 • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen ska göra och när de bör ske
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (vid rivningslov)
 • Hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand (vid rivningslov)
 • Hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs

Vad kan en byggherre förvänta sig av en Kontrollansvarig?

Som byggherre skall man kunna förvänta sig att den som är kontrollansvarig efterföljer sina åtaganden enligt den plan och bygglag som gäller för projektet och rent allmänt. Det kan dock vara så att den person som är kontrollansvarig har flera roller i ett projekt.

Se till att lagstiftning efterföljs

Kontrollansvarig har i sin roll som just kontrollansvarig som ska se till att regler reglerat i lagstiftningen efterföljs. Men samma person kan ha olika roller i ett och samma projekt, det är dock av största vikt att personen i fråga är medveten om när han är kontrollansvarig och när han stiger ut från den rollen och medför projektet något annat som inte ingår som arbetsuppgift när man är kontrollansvarig, enligt den lagstiftning som gäller.

Du bör även kunna förvänta sig att den som är kontrollansvarig skall informera byggherren om regelverket så att byggherren som egentligen har det formella fulla ansvaret, känner sig bekväm i sin roll som byggherre och får ett stöd. Det kan vara bra om kontrollansvarig kan fungera som bollplank till byggherren om man nu önskar det som byggherre.

Vara juridiskt påläst

Sedan är det viktigt att den som är kontrollansvarig är påläst rent juridiskt så att korrekt information delges till byggherren. Det är en stor fördel om den kontrollansvarige besitter kunskaper om juridiska avtal och andra bestämmelser som kan röra kontrakt och så vidare.

Det är många frågor som byggherren måste förhålla sig till innan en byggnation startar, under en byggnation och i samband med färdigställande av en byggnation och dessutom när byggnationen är klar. Då är det alltid till stor fördel att ha ett bra pålitligt stöd från sin kontrollansvarige som övervakat processen från början till slut.

Sammanfattat är det alltså enormt viktigt att välja sin kontrollansvarig med stor omsorg. Det är denna person som skall agera som stöd och som ska hålla koll på att allt sköts som det ska. Då får man inte slarva och se mellan fingrarna.

Vad kostar en Kontrollansvarig?

Det är många faktorer som avgör kostnaden för en kontrollansvarig, där projektets storlek och omfattning är de två viktigaste. Ett mer komplicerat projekt, som löper över en längre tid, kommer givetvis att kräva mer av den som är kontrollansvarig och därför också kosta mer. Samtidigt kan en duktig kontrollansvarig vara värd pengarna flera gånger om.

Byggherrens erfarenhet och byggvana spelar också roll för hur mycket den
kontrollansvarige måste jobba med projektet. Givetvis underlättar det också om eventuella entreprenörer och konsulter också är erfarna och vana.

En fingervisning är att den kontrollansvarige kommer att kosta cirka 1-2 % av
byggkostnaden, men sällan under 10 000 kr. För att få rätt pris och en bra
kontrollansvarig gäller det som alltid att fråga runt, be om rekommendationer och ta in flera offerter för jämförelse.

När behövs det inte en Kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • att flytta en eller flera enkla byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller
 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer

Problem som kan uppstå

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter på rätt sätt och enligt regelverket, ska byggherren direkt underrätta byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden då finner att den kontrollansvarige inte uppfyllt sina skyldigheter kan nämnden besluta att befria den kontrollansvarige från uppdraget.

Byggnadsnämnden ska då besluta att en ny kontrollansvarig ska utses, som byggherren föreslår. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får byggnadsnämnden förbjuda fortsatt arbete. Detta eftersom det i de flesta fall ska finnas en kontrollansvarig som bland annat har i uppgift att bevaka att själva kontrollplanen följs. Nämnden ska meddela det säte som utfört certifieringen om sitt beslut. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certifikatet ska tas tillbaka.

Sammanfattning

Vid byggnadsarbeten som kräver bygg-, rivnings- eller marklov ska byggherren i projektet enligt plan- och bygglagen utse en certifierad så kallad kontrollansvarig. Man kan också behöva anlita en kontrollansvarig om en byggnad ska ändras, exempelvis om ändringen berör bärande delar.

En kontrollansvarig är som spindeln i nätet, den person som ska ha en övergripande kontroll över alla delar inom ett byggprojekt och att allt arbete som utförs även utförs på ett korrekt vis.

Större byggprojekt

När man ska genomföra ett projekt som kräver bygglov eller bygganmälan, som exempelvis nybyggen eller tillbyggnader på större hus, behövs en kontrollansvarig. När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 infördes detta ganska nya begrepp som alltså kallas kontrollansvarig som en ersättning till den tidigare titeln kvalitetsansvarig. Samtidigt som detta skedde så skärptes även kraven för denna roll och därmed också kompetensen på den kontrollansvarige. Som kontrollansvarig har man ansvar för att kontrollera att byggprojektet fullföljs i enlighet med gällande lagstiftning.

Byggherrens stöd

Den kontrollansvariges roll är att vara till hjälp och stöd för byggherren. Men denna person måste också vara självständig och inte jävig så att säga. Han får alltså inte ha något tidigare samröre eller vänskapsband med byggherren eller entreprenören i projektet. Detta beror på att byggnadsnämnden ska kunna lite helt på att den kontrollansvarige rapporterar opartiskt kring byggprocessen.

Certifiering

För att kunna anlitas som kontrollansvarig vid ett bygg- eller rivningsprojekt måste man vara certifierad enligt Boverkets riktlinjer. Man kan vara certifierad för två olika behörighetsgrader, Normal (N) eller Komplicerad (K). Rent generellt kan man säga att hus och byggnader med mer än två våningar tillhör kategorin Komplicerad och mindre byggprojekt som villor och fritidshus räknas till kategorin normal.

Kontrollansvarigs uppgift:

 • Upprätta ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren.
 • Se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Dokumentera sina byggplatsbesök och noterar iakttagelser som kan vara viktiga vid utvärderingen inför slutbesked.
 • Upprätta ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

 

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.