Lean Production: Optimera processer utan att minska mervärdet

På senare tid har intresset för affärsmetodiken Lean production ökat i enorm utsträckning.

Detta beror i stor uträckning på att vår samtid ställer allt högra krav på effektiv användning av tillgängliga resurser, och att det är en metodik som helt enkelt främjar effektivitet och minskar resursåtgången.

Kortfattat så handlar Lean om att på ett så effektivt sätt som möjligt ta till vara på alla sorts resurser och samtidigt främja både delaktighet och insyn i arbetsprocessen.

Begreppet myntades av de de två forskarna James P. Womack och Daniel T. Jones i samband med att de efter en femårig studie publicerade en bok som beskrev hur traditionella affärs- och produktionsmetoder i sin natur hade ett visst mått av ineffektivitet. Vad de föreslog var en ny sorts arbetsmodell med ökat fokus på effektivitet och kommunikation.

Låt oss ta en närmare titt på Lean och varför det är en så pass populär företeelse.

Lean Production

Vad är Lean?

Den kanske enklaste beskrivningen av Lean kommer från Lean Enterprise Institute.

De beskriver en Lean-verksamhet som en verksamhet vars fokus alltid ligger på att optimera processer så de använder färre materiella och mänskliga resurser utan att minska det mervärde som man skapar för kunderna.

Men detta kanske låter som lättare sagt än gjort. Och hur sker det egentligen i praktiken?

Ofta så beskrivs Lean som en övergripande problemorientering i tre steg. Med tiden har de beskrivits på olika sätt och i olika ordningar. Men poängen har generellt sätt förblivit densamma.

Många väljer att sammanfatta Lean som ambitionen att undvika biprodukter, eller vad som ibland kallas för slagg.

Detta är något utav en kvarleva från begreppsbildningen kring tiden då Lean handlade mycket om industriell produktion. Numera så är det nästan mer vanligt att se Lean som en metod för att undvika ineffektiv användning av resurser.

Men låt oss ta en närmare titt på hur man på enklaste sätt sammanfattar Lean, och även hur man tillämpar det i praktiken.

Syfte. Vilket problem vill man lösa?

Tillämpning. Hur säkerställer man att varje steg i företagsprocessen är värdeskapande, flexible och funktionell?

Mänskliga resurser. Hur ser man till att någon utvärderar varje process för att optimera den i enlighet med företages värderingar och målsättningar?

Genom att hela tiden ha dessa tre saker i åtanke så kan man göra oerhört mycket för att effektivisera sin företagsverksamhet. Men då Lean har sitt ursprung i analyser av bilindustrin har många kommit att dra slutsatsen att det endast är relevant för produktionsled eller tillverkningsprocesser. Detta är däremot väldigt långt i från sanningen. Alla verksamheter, oavsett om det handlar om företag, organisationer eller föreningar, kan ha stor nytta av Lean. Det finns helt enkelt ingen annan metod som är lika effektiv när det kommer till att optimera och förbättra hur verksamheten fungerar. Resultaten varierar så klart utifrån hur effektivt man tillämpar Lean, och hur noggrann man är med återkoppling och uppföljning.

Något som bör poängteras är att Lean inte är något som på några sekunder kan reparera en problematisk företagskultur. Lean är en metod som måste genomsyra hela verksamheten för att den ska bli effektiv. Det handlar om företagsvärderingar som behöver prägla verksamheten hela vägen från högsta beslutsfattare till de anställda. Därför sägs det att det företag som är intresserad av fördelarna med Lean måste vara beredda på att omvärdera hur man bedriver sin verksamhet. Men alla som ger sig iväg på denna resa kan förvänta sig otroliga resultat. Ofta så har personer kommit att anse att det helt och hållet har skapat nya förutsättningar för drastisk bättre företagsdrift.

Namnet kommer ifrån engelskans ”lean meat” vilket betyder kött utan fett. Detta är vad företagen ska jobba emot om de följer Lean. Lean menar att företagen slösar för mycket på sina resurser och borde börja arbeta efter Lean för att spara på sina resurser så mycket som möjligt.

 

Lean maximera nyttan och minimera slöseri på resurser

Historien bakom Lean

För att mer djupgående förstå av Lean faktiskt handlar om så behöver vi ta en resa tillbaka till slutet av 1980-talet. James P. Womack och Daniel T. Jones bedrev studier av bilindustrins framväxt och dess enorma inverkan på idéer kring industriell produktion. De var särskilt intresserad av att jämföra klassisk västerländsk bilproduktion med den mer moderniserade österländska produktionen. Dessa kom att exemplifieras av biljätten Fords produktion på löpande band och det så kallade Toyota-produktionssystemet (TPS). Vad som skiljde dem åt handlade om mycket mer än bilmodeller. Och vad forskarna upptäckte var att Toyota hade en avsevärt mycket mer effektiv helhetssyn på tillverkning och affärsverksamhet.

 

Fords arbetssätt

Vad som kännetecknade Ford och dess produktion var att de med hjälp av enorma fabriker, stor materialåtgång och stor mängd lågavlönad personal kunde säkerställa en väldigt hög omsättning. Även om Henry Ford själv inledningsvis inte intresserade sig för effektiv produktion, så kom han med tiden att intressera sig för möjligheten att återanvända material och ta tillvara på slaggprodukter. I James P. Womack och Daniel Jones analys av Fords arbetssätt så poängterade de däremot att hans idéer kring att återanvända biprodukter inte var passade för allmän tillämpning, utan endast fungerade i organisationer som var toppstyrda och hade strikt kontroll över produktionsledet.

 

Toyotas arbetssätt

Biltillverkade Toyota hade däremot börjat tillämpa en sorts tillverkning på löpande band som istället fokuserade på att säkerställa så att inga biprodukter uppstod, med följd att det helt enkelt inte fanns något behov av återanvändning. Man kan säga att de fokuserade på att ta hand om orsakerna snarare än symptomen. Genom att noggrant analysera deras tillverkningsprocess så märkte de att mängden slaggprodukter i princip försvann om de inte tillverkade mer än man behövde, när man behövde det och endast i den utsträckning som man behövde. Men systemet satte även fokus på den mänskliga delen av arbetet. Vilket hämtade mycket av sin inspiration från den japanska filosofin. Genom att uppmuntra förbättring, respekt för samarbete och alltid fokusera på orsakerna till eventuella problem så skapade de ett system som helt enkelt maximerade nyttan. Enligt James P. Womack och Daniel Jones så var detta det första systemet för Lean-produktion.

 

Mer än bara bilbranschen

Numera så är begreppet inte begränsat till att åsyfta händelser bilbranschen. Utan används tvärt om till att analysera och beskriva ett flertal företagsrelaterade processer. Däribland produktion, återkoppling, kommunikation, ledarskap och mycket mer. Enligt Lean Enterprise Institute (LEI), som grundades av James P. Womack och anses vara den officiella organisationen för Lean, innebär modellen i korthet att maximera kundnytta och minimera biprodukter. Eller helt enkelt mer värde med hjälp av färre resurser. Men vad innebär egentligen Lean-konceptet? Och hur tillämpas det i vår moderna samtid?

 

Är Lean en affärsmetod eller filosofi?

En vanligt förekommande fråga är huruvida Lean är en metod eller en filosofi. Anledningen till att frågan ens uppstår är att det är mycket inom Lean som har låtit sig inspireras av Japansk filosofi. Det gör att såväl en del av principerna som de begrepp som används kan framstå som ganska abstrakta. Detta är faktiskt inte särskilt konstigt då i östra delarna av världen är avsevärt mycket mer vanligt att förena affärsprinciper med allmängiltiga tankar och idéer kring livet i stort. Därför har många valt att beskriva Lean som ett utbildningssystem och som något som befinner sig i gränslandet mellan affärsmetod och filosofi. När man börjar engagera sig i Lean är detta något som man måste vara medveten om. I traditionell västerländska affärsprinciper så är effektivisering ofta synonymt med att minska arbetsstyrkan, fokusera på billigare inköp, minska produktionen och så vidare. Vid tillämpningen av Lean så märker man snabbt att det finns ett stort antal metoder utöver dessa som på många sätt ger avsevärt mycket bättre resultat när det kommer till effektivisering.

 

Vad krävs för att man ska börja arbeta med Lean?

Först och främst bör man ta ställning till huruvida man vill implementera Lean på egen hand eller med hjälp av en konsult. Bestämmer man sig för att göra det själv så är det ofta oerhört viktigt att samla så mycket information som möjligt, och verkligen förstå systemet på djupet. Detta kan vara ganska krångligt, och kräver en hel del djupgående studier. Därför rekommenderas ofta att man faktiskt anlitar en konsult. Då Lean har vanligt relativt vanligt förekommande sedan åtminstone 1990-talet så finns det numera ett stort antal personer med omfattande erfarenhet att utvärdera och justera verksamheter utifrån ett Lean-perspektiv. Väljer man att kontakta en konsult så behöver man inte oroa sig för att man missförstår, utan kan vara säker på att man hamnar rätt redan från början och därför får ut det mesta av Lean.

Många anser att ett företag, organisation eller verksamhet behöver ett skäl till att faktiskt tillämpa Lean. Detta kan handla om allt i från en pågående företagskris eller en upptäckt brist i effektivitet. Att titta på konkurrenter och bestämma sig för att överträffa deras verksamhet kan ofta vara en riktigt bra sporre. Det är även viktigt att inte bli för målorienterad, utan nöja sig med att göra små steg på vägen till förbättring. Ofta märker man snabbt hur även små justeringar kan leda till enorma resultat.

Ibland kan det vara svårt att övertyga alla personer i verksamheten om att faktiskt är nödvändigt att börja tillämpa Lean. Därför kan man behöva avsätta lite extra tid på att förmedla den ambition och de visioner som man har för att alla personer lättare ska förstå varför man faktiskt valt att arbeta med Lean. Ett av de bästa sätten är att låta samtliga personer inom företaget lära sig om Lean. När de görs delaktiga kommer de även känna att det ligger i deras intresse att förändringen sker.

 

Hur tillämpar man Lean i praktiken?

Att tillämpa Lean kräver att man noggrant utvärderar allt som man erbjuder till sina kunder. Ofta så väljer tillämpare att fäste tillämpningen i specifika tjänster eller produkter, för att på ett enklare sätt kunna gå från teori till praktiska åtgärder. Även om det är vanligt att individualisera tillämpningen av Lean så är det enligt Lean Enterprise Institute fem steg som är avgörande.

 

  • Konkretisera vilket värde ni vill ge era kunder avseende en viss produkt eller tjänst.
  • Identifiera alla steg som krävs för värdeskapande och ta bort alla de som är överflödiga.
  • Gör värdeskapande till en ett logiskt sammanhängande flöde bestående av tydliga steg.
  • Skapa en pull-effekt genom att låta kunder få mervärde från varje föregående steg.
  • Inled processen på nytt efter varje optimering tills nu har uppnått perfekt värdeskapande.

 

Även om det definitivt är lättare sagt än gjort att tillämpa detta i praktiken så har många märkt att slutresultatet varit mer än värt det. Inte sällan så rekommenderas att man arbetar med tillämpningen i samarbete med en konsult med omfattande erfarenhet av Lean. Många rekommenderar även att man gör en enskild person ansvarig för hela processen. Detta säkerställer att tillämpningen blir enhetlig och att man har möjligheten att utvärdera resultatet. Men ofta poängteras att det är viktigt att säkerställa så att de anställda inte känner sig hotade av eventuella förändringar. Ett vanligt förekommande förslag är att man redan inledningsvis ska informera samtliga berörda om att ingen riskerar att tappa sitt jobb till följd av övergången till Lean, då det inte handlar om att försöka effektivisera genom att minska personalstyrkan. Behöver man avskeda personal av ekonomiska skäl, eller på grund av jobbrist, så bör man förslagsvis göra detta innan man börjar arbeta med Lean.

Något som gör Lean unikt är att det inte är något som tillämpas en gång för alla, och sedan aldrig omvärderas. Tvärt om så uppmuntrar Lean till att man hela tiden utvärderar resultatet av varje åtgärd. Även om man anser att man har justerat något till det bättre, så bör man därefter överväga om det inte går att justera ytterligare.

 

När används Lean?

Lean användes från början av Toyota som fick stor framgång när de började arbeta efter metoden. Lean används nu i nästan alla sorters företag oavsett vad dem jobbar med. Lean handlar nämligen om ständig förbättring och om att spara på resurser. Därför kan i princip alla företag använda metoden oavsett om de utvecklar en produkt eller inte.

 

Hur implementerar du Lean?

Som vi har sagt många gånger tidigare så är det bäst att implementera nya metoder när det är lugnt på företaget och ni inte har en massa att göra. Då blir det mindre kaos och chansen att ni misslyckas med det ni håller på med minskar. När ni först implementerar Lean kommer det vara en period av mer eller mindre kaos när alla försöker hitta sin plats i det nya systemet. Detta går inte att undvika men det går att göra det enklare. Ett sätt är att utbilda alla i Lean på förhand. Då vet redan alla hur det går till och de vet vad de ska göra. Om det är för dyrt kan det räcka med att skicka en eller två medarbetare på en Lean utbildning. Dessa kan sen hjälpa de andra att lära sig hur Lean fungerar och svara på alla frågor som de definitivt kommer att ha. Det kan också vara en bra idé att börja använda Lean i en mindre del av ditt företag först för att se hur det fungerar. Fungerar det bra är det bara att fortsätta och använda det i hela företaget och fungerar det inte är det bara att återgå till det normala. Om Lean fungerar bra i en liten del av företaget kan sedan denna lilla del hjälpa resten av företaget att ställa om till Lean vilket antagligen kommer få övergången att gå både smidigare och snabbare. Om du verkligen vill se till att du lyckas implementera Lean på ett bra sätt i ditt företag kan du faktiskt hyra in en konsult. Dessa konsulter är experter inom Lean och kan verkligen hjälpa dig och ditt företag att följa Lean i början när det är svårt. Du kan också hyra in dem som projektledare och liknande i början för att alla ska förstå hur Lean fungerar och hur det går till när företaget jobbar efter Lean. En konsult kommer få ditt Lean arbete att bli mycket enklare och därför är det definitivt värt det i de flesta fall. Det sista tipset om du vill implementera Lean är att börja direkt. Om du inte har ett företag än så kan det vara en bra idé att starta med Lean från första början. Det är mycket enklare för dina medarbetare att vänja sig vid en ny metod om de inte lär sig något annat innan. Detta gör det mycket enklare att implementera det och det kommer gå mycket smidigare att väva in det i ditt företag.

 

Varför använda sig av Lean?

Anledningarna till varför du skulle vilja välja Lean som metod till ert företag är många. Världens miljö har blivit ett allt mer aktuellt ämne på senare år och kunderna börjar därför göra mer och mer medvetna val. Detta leder till att kunderna oftast väljer det företag som erbjuder bästa lösningarna för miljön. Om ert företag slösar mindre resurser och därmed minskar ert avfall kommer kunderna välja er i större utsträckning. En annan stor fördel med detta är att ni helt enkelt tjänar mer pengar på det. Allt material som slösas bort är material som ni kunde ha använt. Genom att använda allt material sparar ni in massor med pengar varje år. Förutom detta kommer Lean kunna hjälpa er att ständigt förbättra ert företag. Detta kommer göra det bättre och bättre och till slut kommer ni i princip inte h några fel. Det är därför Lean är så kraftfullt och det är därför som det har blivit så populärt i hela världen. I dag finns det företag överallt som använder Lean. Vissa skolor lär till och med ut det! Lean har blivit en av världens största metoder och jag tror inte att populariteten kommer att minska i framtiden. Frågar du mig kommer dess popularitet bara att öka.

Men för att få ut alla dessa fördelar med Lean så är det extremt viktigt att ni vet hur det ska användas på bästa sätt. Låt oss därför gå över vad många gör för fel så att du kan undvika att göra samma fel på ditt företag.

 

Hur utvärderar man verksamheten i enlighet med Lean?

Arbetsplatsen, eller verksamhetssätet, är en given utgångspunkt. Det är så klart ett oerhört övergripande begrepp, men åsyftar i detta hänseende de förutsättningar under vilket arbetet pågår. Genom att förlita sig mer på egna observationer, snarare än andras beskrivningar, så säkerställer man att man får ett rättvisande perspektiv av verksamheten som den är. Detta poängterar att det inom Lean är oerhört viktigt att undvika att bilda sig en uppfattning utifrån möten och sammanträden, och istället ta del av verkligheten som den är.

För att maximera värdeskapandet så är det viktigt att faktiskt identifiera vad det är som skapar värde inom verksamheten. Detta handlar inte bara om att sätta fingret på varför kunder vill ha de produkter eller tjänster man erbjuder, utan även analysera de enskilda stegen som leder till att det man erbjuder faktiskt får det värde som förväntas. Här man kan även ta chansen att kartlägga den exakta tidsåtgången i värdeskapandet. Hur lång tid tar det egentligen att skapa värde avseende en viss produkt eller tjänst?

Istället för att hela tiden sträva efter att effektivera genom att tillverka mer, leverera mer eller utföra mer så är det en bra idé att se huruvida det finns utrymme att optimera på så sätt att man här och nu endast levererar vad som krävs och gör det på mest effektiva sätt. Detta kan frigöra resurser genom att man undviker att fokusera på eventuella framtida ökad efterfrågan. Låt verksamheten drivas här och nu. Kanske viktigast av allt är att hela tiden vara öppen och lyhörd för insikter om verksamheten. På så sätt är man mottaglig när väl insikter om potentiella förbättringsmöjligheter uppstår.

 

Hur vanligt är det med Lean?

Då det inte finns någon officiell myndighet eller organ som samlar in och bearbetar information och statistik kring företags tillämpning av Lean, så går det inte med något mått av säkerhet säga hur vanligt det är bland företag att tillämpa Lean. Vad man däremot vet är att det är oerhört populärt, och allt fler företag och verksamheter väljer att arbeta med Lean. Bara i Sverige så har det de senaste åren publicerats ett flertal arbete om hur allt i från egenföretagare till multinationella företag kan ha riktig stor nytta av Lean. Som en av vår samtids snabbast växande företagstrender så är det på många sätt ett måste att åtminstone vara ytligt bekant med vad det hela innebär. Även om man inte i dagsläget väljer att tillämpa det så är det bra att vara medveten om att metoden finns tillgänglig, om man i framtiden skulle möta svårigheter som kräver drastiska omstruktureringar inom ens egen verksamhet.

 

Vilken nytta kan man förvänta sig av Lean?

Nytta av Lean har av många beskrivit som en avsevärt mycket mer effektiviserad verksamhet där alla fristående delar bidrar till det gemensamma målet att skapa mervärde. Men det är viktigt att komma ihåg att detta system inte är något som kan tillämpas utan att samtliga personer, och inte minst ledningen, är med på tåget. I samband med tillämpning tvingas man ofta omstrukturera företagets värdegrund och verkligen ta ställning till vilka långsiktiga mål man faktiskt har. Inte sällan så upplever de som bidraget till tillämpningen av Lean att verksamheten övergått från att vara toppstyrd till att bli inkluderande och faktiskt börja värdesätta delaktighet.

Så är Lean något för dig? Om du bedriver verksamhet och har märkt att saker och ting inte löper på så smidigt som man vill, eller om du känner på dig att saker och ting går att effektivisera, så är det verkligen en bra idé att bekanta sig med Lean. Även om denna förhållandevis korta introduktion aldrig kan ge dig en fullständig och djupgående inblick i metoden så har den förhoppningsvis ändå presenterad de möjliga fördelar som går att få med hjälp av Lean.

Vad många gör fel

En av de första sakerna som väldigt många människor gör fel när de ska använda Lean är att dem inte tar det hela vägen. De satsar så mycket på att spara resurser att de glömmer resten. För Lean handlar inte bara om att spara resurser, det handlar om otroligt mycket mer. Till exempel handlar Lean väldigt mycket om konstant förbättring. Om företaget bara fokuserar på att spara in på resurser och struntar i förbättringar kommer kvalitén ofta få betala priset. Inom Lean måste du nämligen göra som i Kaizen, hela tiden förbättra processen och göra den mer effektiv och bättre i allmänhet. Gör du inte detta kommer ditt företag aldrig få ut lika mycket nytta av Lean som ni kunde ha fått. Många struntar också i att upprätta en kvalitets manual som de ska följa för att se till att produkten alltid håller rätt kvalité. I dem få fall där manualen faktiskt skapas struntar många istället i att förbättra den. Det är nämligen också något som bara måste göras för att kvalitén alltid ska bli bättre och så att kvalitetsmanualen hänger med när företaget ändras och utvecklas. Om du undviker att göra detta så kommer du säkerligen att lyckas mycket bättre med Lean på ditt företag. Många gör dessa fel när de startar med Lean på sitt företag och nu kan du undvika det.

Detta är vad många gör fel men vad krävs egentligen för att verkligen lyckas implementera Lean på ditt företag? Låt oss kolla lite på det nu.

 

Vad krävs för att lyckas?

För att lyckas med Lean inom ditt företag på ett bra sätt krävs vissa saker. Självklart måste du inte uppfylla dessa men gör du det ökar chansen för att du ska lyckas rejält. En av de viktigaste sakerna är att strategin och målen är tydligt definierade. Sätt upp ett mål som ni vill uppnå och sätt sedan upp en strategi för att nå det. Gör ni detta vet alla vad de ska jobba mot och det är enklare att göra förändringar som siktar mot det stora målet. Utan ett riktigt mål är det lätt att tappa motivation och helt enkelt överge Lean innan ni ens har börjat se resultaten. Den andra saken som är väldigt viktigt är att de olika ledarna har en god förståelse av Lean och att de vet hur de ska använda det inom verksamheten. Om inte ledarna vet hur Lean ska gå till kan de inte rätta medarbetarna om de märker att de gör något fel. De kan inte heller hjälpa till att införa förändringar som jobbar mot det stora målet. Därför är det viktigt att ledarna vet hur Lean fungerar och i många fall är det faktiskt värt det att skicka iväg dem på en kurs inom Lean för att verkligen se till att de vet vad Lean innebär. En tredje saken som är väldigt viktigt att känna till att vad som funkade för ett företag kanske inte fungerar för er. Ni måste anpassa Lean arbetet utifrån ert företag, ni kan inte bara ta systemet som någon annan har och förvänta er att det ska fungera. Era företag är kanske liknande men de kan omöjligen vara helt lika. Därför kommer deras system säkerligen inte fungera särskilt bra på ert företag. Den fjärde och sista saken som är väldigt bra att tänka på är uthållighet och tålamod. Förändring tar tid och det kan dröja ett tag innan ni börjar se resultaten av Lean men det kommer att vara värt det i slutänden. Ni måste bara hålla ut.

Men är Lean verkligen värt att implementera eller kommer det att dö ut om bara några år? Ingen vet men det går att gissa. Här är min gissning för vad som kommer att hända med Lean i framtiden.

 

Lean i framtiden

Lean är en av de metoder som inte har särskilt många fasta roller och processer och det är en av anledningarna till att jag tror Lean kommer att överleva långt in i framtiden. I framtiden kommer hela världen att förändras och när världen förändras så kommer företagen också att behöva göra det. Då behövs en metod som Lean som enkelt kan ändras med företaget och som fortfarande kan hjälpa företaget att skära ner på resurserna och ständigt förbättra sig själva. Många metoder som Sex sigma är helt enkelt för fasta. De erbjuder ingen flexibilitet vilket verkligen är något som vi kommer behöva mer av i framtiden eftersom förändringen bara kommer att gå snabbare och snabbare. De metoder som inte kan anpassas tillräckligt snabbt kommer att dö ut när företagen byter till nya för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i en marknad med allt högre konkurrens. Lean har nästan inga roller eller fasta processer som måste följas och det är därför väldigt enkelt att skräddarsy det till precis ditt företag. Det är därför som jag tror att Lean kommer leva kvar i flera år till och det är därför jag tycker att du borde införskaffa Lean så snart som möjligt.

Hittills har vi bara nämnt bra saker med Lean men det måste väl även finnas nackdelar? Självklart finns det nackdelar även med Lean. Låt oss kolla lite närmare på några av dessa nackdelar.

 

Nackdelar med Lean

Vi har sagt detta förut men det är värt att säga det igen; ingen metod är felfri. Alla har sina för och nackdelar och det är ingen skillnad med Lean. Den har både för och nackdelar och nu är det dags att ta upp några av nackdelarna. En av de stora nackdelarna är faktiskt just in time konceptet. När det fungerar så blir det onödigt att ha lagerlokaler vilket verkligen är bra men när det inte fungerar då blir det problem. Låt säga att du får ditt material levererat via lastbil. Så en dag blir det en trafikolycka och lastbilen kommer inte fram. Eftersom det då inte finns ett lager finns inget materialet på plats när materialet som används tar slut. Då går det inte göra någonting och företaget tar stopp. Detta stämmer för både fabriker och affärer eftersom fabriker behöver material för att tillverka saker och affärerna behöver sina varor att sälja. En enda lastbil som inte kommer fram kan kosta företaget många tusen kronor men det är en riks som många är bereda att ta. En annan nackdel ed Lean är att det verkligen inte fungerar över huvud taget om du inte har en god förståelse för det. Om du inte hr en god förståelse för Lean och din fabrik kommer du aldrig lyckas implementera det. Vi tar just in time som ett exempel. Om du inte vet hur mycket material din fabrik använder så vet du inte när det är bäst för lastbilarna att komma fram. Du vet då inte hu du ska lägga schemat och chansar du så kommer det säkerligen att bli fel. Materialet kommer att komma för tidigt eller försent och det kommer inte gå något bra för ditt företag. I värsta fall kan det sluta i konkurs. Det är därför extremt viktigt att du har en god förståelse för både Lean och ditt företag innan du försöker implementera något. Annars kommer det inte att sluta bra.

Lean är en bra metod som säkerligen kommer leva kvar i flera år till. Den har sina nackdelar men det har alla metoder eftersom ingen är helt felfri. Om du vill att ditt företag ska spara pengar, hela tiden bli bättre och bli konkurrenskraftigare rekommenderar jag definitivt att du implementerar Lean på ditt företag så snart som möjligt.

 

Frågor & Svar

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”🤔 Vad är Lean?” answer-0=”Lean metoden är ett tillvägagångssätt för att optimera människor och resursers energi i organisationen till att skapa maximalt värde för kunderna. Den är baserad på guidande principer, ständiga förbättringar och respekt för människor.” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”👍 Vad är fördelarna med Lean?” answer-1=”Lean fokuserar på att ta bort onödiga aktiviteter, lager, utgifter, arbetsyta och arbetskraft, allt för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Dessa fördelar varar över tid om du säkerställer att Lean är implementerat inom hela organisationen. ” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”📔 Hur tillämpar man Lean i en organisation?” answer-2=”1. Fokusera på kunderna 2. Lär dig förstå hur arbetet egentligen går till 3. Ta bort onödiga steg och ineffektivitet i processen 4. Dokumentera utfallet 5. Uppmuntra personer som driver processen 6. Fortsätt utvecklas systematiskt ” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

PerOla Hammar

PerOla Hammar

Per-Ola Hammar är skribent inom entreprenörskap och projektledning. Per-Ola har läst ekonomi på Karlstad Universitet och Högskolan i Skövde.