Belbins Teamroller: Få ut maximalt av varje teammedlem

Många gånger har du som chef i uppdrag att sätta samman en grupp individer till ett team som ska fungera väl och arbeta mot ett uppsatt mål. För att denna grupp ska nå sin absoluta potential och verkligen få användning av alla de styrkor och egenskaper som medlemmarna besitter, kan du med fördel använda dig av Belbin´s modell för teamroller.

På så sätt får du en klarare bild över vem som passar för vilken uppgift i teamet. Resultatet för den här gruppen och i sin tur för hela organisationen, kommer bli betydligt mer gynnsam om du studerar dessa olika roller innan du sätter samman ditt team.

Belbins Teamroller

 

Raymond Meredith Belbin

Raymond Meredith Belbin är en brittisk forskare och teoretiker inom ledarskap. Han föddes år 1926 och är mycket känd för sin forskning kring hur man kan hantera grupper och team.
Under 1980-talet kom Belbin ut med sin teori om teamroller på arbetsplatsen. Med sin bakgrund inom bland annat psykologi presenterade han sin modell om de nio olika roller som behövs för ett team ska hantera sitt arbete på bästa sätt och vara framgångsrika.
Belbin gav ut sin bok ”Management Teams” år 1981 och boken innehöll flera av hans teorier. Bland annat baserades innehållet på Belbins observationer vid Henley Management College, och det var även i denna bok som han först presenterade de roller som krävdes för ett framgångsrikt team. Belbin klassificerade även vilken typ av individ som var lämpad till vilken roll.

 

Vad är Belbins modell?

Belbins modell är en teori för hur du kan hantera ett team, och vilka de olika rollerna inom teamet kan vara samt hur de samspelar med varandra.
För att bästa möjliga resultat ska nås måste samarbetet inom gruppen fungera. Detta kan ibland vara en stor utmaning i vardagen ute på arbetsplatsen.
Eftersom vi människor är olika, har olika egenskaper och personlighetstyper kan detta ibland bidra till konflikter och samarbetssvårigheter. Vi måste lära oss att förstå varandras personligheter och sedan nyttja dessa styrkor på rätt sätt inom gruppen. Alla har något område som de är extra bra på och alla har en plats i gruppen som gör att helheten fungerar, men bara om gruppen själv är medveten om hur ett team kan och bör fungera. Det är här som Belbin´s modell och teorier kommer in i bilden.
När du får svart på vitt hur de olika individerna i en grupp fungerar, och inom vilket område de är som mest effektiva och var de är mindre effektiva – då blir samarbetet betydligt mycket enklare och effektivare. Detta är både något som du som chef bör känna till innan du sätter samman ditt team, men även något som gruppen bör vara medveten om när det är dags att sätta igång och arbeta tillsammans.

 

De nio olika rollerna

Belbin presenterade nio olika roller som han ansåg att ett team kan bestå av. Dessa är följande:

  1. Koordinatorn: En organisatör i teamet med ledande position och ansvar för de andra.
  2. Utformaren: En målinriktad person om driver teamet.
  3. Utvecklaren: En innovatör i teamet som kommer med nya idéer och lösningar.
  4. Genomföraren: En realist i teamet som ser till att arbetet/uppgiften är genomförbar.
  5. Undersökaren: En utforskare i teamet som söker och utforskar möjligheter.
  6. Lagspelaren: En diplomat i teamet som undviker konflikter och arbetar för en god arbetsmiljö.
  7. Utvärderaren: En kritiker i teamet som är noga med att undersöka förslag samt analysera alternativ.
  8. Slutföraren: En person i teamet som går på avslut och ser till att arbetet avslutas.
  9. Specialisten: En specialist i teamet som driver sin expertis i frågor som behandlas av gruppen.

 

Varje roll hör även till en viss personlighetstyp som kan förenkla implementeringen av Belbin´s teori:

 

Koordinatorn

En bra människokännare som är trygg och säker i sig själv. Det är många chefer som vill vara en bra koordinator, men få är det. Denna person kan se styrkan i andra personer och hur dessa styrkor kan användas i teamet. De är även bra på att styra gruppen mot det gemensamma målet samt att delegera ut olika uppgifter. De ses ofta som mogna personer som dock är aningen lata och inte gärna gör mycket av arbetet själva.

 

Utformaren

En stresstålig och mångsidig person som inte räds utmaningar och problem. Dessa personer är inriktade på handling och resultat. De är mycket motiverade, tycker om att utmana och vill gärna vinna. Dessa individer trivs även ofta i en ledande roll där de får pådriva andra till handling. Ibland kan de uppfattas som lite provokativa och aggressiva. Ett hinder är inget problem för en ”utformare”, de hittar en väg runt problemet.

 

Utvecklaren

Nytänkande och kreativ och samtidigt en problemlösare. De är ofta introverta individer som har helt nya sätt att lösa problem på. Individens intelligens styr här hur bra idéerna blir i slutändan. Ju mer intelligent, desto bättre lösningar. Många gånger uppfattas ”utvecklaren” som orealistisk och lite annorlunda. De vill gärna arbeta på egen hand med lite distans till resten av gruppen. Ofta reagerar dessa individer starkt på kritik och beröm.

 

Genomföraren

En organiserad person som är både praktisk och taktisk. De har ett sunt förnuft bra självkontroll och hög disciplin. De fattar inte gärna beslut men är mycket bra på att genomföra det som är beslutat. Men om de inte tror på beslutet så gör de gärna motstånd, och de vill ofta göra på samma sätt som man alltid har gjort.

 

Undersökaren

En lättsam, utåtriktad person som både är nyfiken och optimistisk. Dessa individer är mycket extroverta och sociala. De är också ivriga och entusiastiska, men inte speciellt uthålliga eller realistiska. En ”undersökare” är dessutom ofta mycket bra förhandlare.

 

Lagspelaren

En konflikträdd och diplomatisk person, som är att lätt tala med. En ”lagspelare” söker alltid efter harmoni i gruppen. De är bra lyssnare men kan samtidigt vara mycket dåliga på att ta beslut när det verkligen behövs. En ”lagspelare” är ofta mycket omtyckta ledare/chefer då de inte ses som något hot mot övriga individer, och därav blir de ofta lätt accepterade och omtyckta av sina underordnade.

 

Utvärderaren

En person som är mycket noggrann och kunnig. De ses dock ofta som lite långsamma och inte direkt pådrivande. De tar god tid på sig när det kommer till att fatta beslut, och detta leder även ofta till ett mycket bra beslut även om det kan ta tid. En ”utvärderare” vill gärna analysera allt en extra gång.

 

Slutföraren

En uppmärksam person, målinriktad och samtidigt omsorgsfull. Dessa individer har en mycket stor genomförandekapacitet och sinne för detaljer. Det ska vara ordning och reda. Uppfattas ofta som lugna men många ”slutförare” drivs av en inre osäkerhet. Det startar aldrig något som inte går att avsluta. De kan gärna vara intoleranta mot människor som tar för lätt på saker och är inte speciellt bra på att delegera.

 

Specialisten

En kunnig och självgående person som är specialist inom sitt område. I det långa loppet så är specialisten inte en person som bidrar till gruppen, utan är endast intresserad och expert på ett specifikt område. Engagemanget är dock enormt stort för just detta område, och hen försvarar det ofta väldigt hårt.

 

Rollernas samverkan

Grunden i Belbin´s modell är att alla rollerna behövs och kompletterar varandra i ett team. Även om flera av rollerna ofta kan krocka med varandra eftersom de har olika sätt att hantera situationer och grupparbete.
Nästan alla rollerna har en fram och en baksida, men det handlar här om respekt och att lära sig att det finns en naturlig plats för alla dessa personligheter inom gruppen. Denna respekt kan endast skapas genom medvetandegörandet. När alla i gruppen är medvetna om att det är på detta sätt, då kan man lättare respektera och acceptera detta faktum. Då kommer en balans att infinna sig och alla individer förstår sina roller bättre och hur de kan samspela med varandra på bästa sätt.

 

Rätt person på rätt plats

Många gånger inom arbetslivet och inom en organisation handlar det om att ha rätt person på rätt plats. Bara för att en väldigt intelligent person är bra på sitt område betyder inte detta att hen passar bra i alla andra sammanhang. Men när hen blir placerad där hens egenskaper behövs och kan utnyttjas på rätt sätt infinner sig en känsla av harmoni och att saker och ting flyter på.
Ett team är alltså inte ett team utan alla rollerna. Ensam är oftast inte stark utan du behöver människor runt omkring dig som kompletterar dig. Tillsammans blir ni starka och kan vandra mot det gemensamma målet med framgång.

 

Att arbeta i team

Olika individer har olika egenskaper att tillgå för att lösa ett problem eller utföra en uppgift. Genom att slå ihop dessa människor skapar man ett team. Anledningen är att alla på detta sätt kan bidra med sina personliga erfarenheter och kunskaper samt andra synsätt.

 

Ett bra team innebär framgång

Ett företag som har lyckats att sätta ihop ett väl fungerande team där individerna kompletterar varandra når inte bara ekonomisk framgång. En väl fungerande arbetsplats där alla bidrar med sin del genomsyrar företaget med framgång på olika nivåer. Arbetsmiljön är direkt påverkad av relationen mellan individerna inom teamet.

 

Hur du rollsätter

För att undvika skapandet av ett dåligt team finns olika saker att tänka på för den ansvariga. Det är viktigt att individerna väljs av rätt anledning och inte av måfå. Vid målsättning är det viktigt att inte sätta för höga mål som inte är möjliga att uppnå. Sätt även mindre mål på vägen, genom att nå upp till dem blir det lättare att nå slutmålet. Välj individerna till varje roll inom gruppen med omsorg. Strukturera teamet efter ändamålet. Välj färre viktiga regler som skall gälla framför många mindre viktiga. Sätt ut tid för att reflektera över händelser och arbetet, oavsett om det känns nödvändigt eller inte. Se till att alla i teamet är eniga om syftet med uppgiften, målet som skall nås och vilka strategier som ska användas.

En annan viktig aspekt är att teamet, förutom att vara balanserat, även ska vara flexibelt och levande. Med andra ord, om individerna behöver byta roll med varandra för att ett bättre resultat ska uppnås bör den ansvariga vara öppen för att granska detta alternativ. Den ansvariga måste även hantera situationer då individen inte passar för någon roll inom teamet.

 

Teamroller och kön

Men det finns dock även studier och avhandlingar som har tagit upp aspekten av kön inom de olika rollerna i Belbins modell. Är det en jämn spridning på rollerna mellan könen eller kan detta skilja sig åt? Enligt Neil Anderson och Sarah Sleaps rapport “An evalution of gender differences on the Belbin Team Role Self-Perception Inventory”, finns det skillnader och roller som tenderar att vara betydligt vanligare bland kvinnor än män och tvärtom. Exempelvis skriver de att män oftare tenderar att fungera väl som ”utvecklaren” och ”utformaren” i gruppen. Det vill säga att ”utvecklaren” är den som agerar nytänkande och kreativ och samtidigt som en problemlösare. De är ofta de introverta individerna som har helt nya sätt att lösa problem på. Medan ”utformaren” är de som är stresståliga och mångsidiga och som inte räds utmaningar och problem, personer är inriktade på handling och resultat. Medan kvinnor oftare passar bra för rollen som ”lagspelaren” som är lite konflikträdda och diplomatiska personligheter, som är att lätta att tala med. Någon som alltid söker efter harmoni i gruppen och som är bra lyssnare men samtidigt ganska dåliga på att ta beslut när det verkligen behövs.
Enligt denna rapport finns det alltså skillnader mellan könen och vilka egenskaper man får med sig genetiskt och via miljö.

 

Fördelar med Belbin

Det kan komma många positiva och gynnsamma resultat av att använda sig av Belbins sätt att se på teamet och de olika personligheterna. För många i egenskap av en ledande roll är och har detta varit ett mycket effektivt sätt att hantera en organisation och grupperna inom denna.
Många gånger behöver du få förklarat för dig hur olika individer egentligen fungerar, och att det inte är något konstigt att det ser ut på det här sättet. Inom en organisation arbetar du inte ensam utan du måste lära dig att hantera dina medarbetare på rätt sätt för att det ska skapas en trivsam, effektiv och produktiv arbetsmiljö.
Idag används Belbins teorier ofta inom både offentlig och privat sektor som ett verktyg inom ledarskap och utveckling.

 

Nackdelar och kritik med Belbin

Det finns dock även kritiker till Belbins teorier och analyser. Alla anser inte att det endast är de olika rollernas balans i en grupp som avgör om organisationen blir framgångsrik eller inte. En del anser att det finns betydligt fler faktorer som avgör framgång för verksamheten. Ett högpresterande team kanske inte alltid är beroende av just de olika nio rollerna enligt kritikerna. Man menar på att de verktyg som finns för att fastställa en individs roll och personlighet inte är tillförlitliga, och att det kan förkomma skiftningar och andra sammansättningar av personligheter.
Dock förekommer det relativt lite kritik mot Belbins teorier och som nämnt tidigare så används de här idéerna idag ganska flitigt inom många organisationer och inom ledarskapsutveckling.

 

Sammanfattning

En arbetsplats består av många olika individer och personligheter. Dessa måste klara av att samarbeta för att organisationen och verksamheten ska kunna gå framåt och utvecklas. Många gånger måste man arbeta i form av team som har en och samma målsättning. Om teamet inte fungerar, fungerar heller inte organisationen och målen kan inte uppnås.
Alla individer i en grupp bör ha en roll som är anpassad efter just deras personlighet. Med hjälp av Belbins teorier kan en ledare lättare roll besätta en grupp på ett sätt som gör att allas egenskaper verkligen kommer till rätta. När alla individer i gruppen dessutom har respekt för varandras egenskaper och personligheter skapas en harmoni som gör att gruppen blir framgångsrik och effektiv.
De olika rollerna i ett team ser enligt Belbin ut på följande sätt:

Koordinatorn: En organisatör i teamet med ledande position och ansvar för de andra.
Utformaren: En målinriktad person om driver teamet.
Utvecklaren: En innovatör i teamet som kommer med nya idéer och lösningar.
Genomföraren: En realist i teamet som ser till att arbetet/uppgiften är genomförbar.
Undersökaren: En utforskare i teamet som söker och utforskar möjligheter.
Lagspelaren: En diplomat i teamet som undviker konflikter och arbetar för en god arbetsmiljö.
Utvärderaren: En kritiker i teamet som är noga med att undersöka förslag samt analysera alternativ.
Slutföraren: En person i teamet som går på avslut och ser till att arbetet avslutas.
Specialisten: En specialist i teamet som driver sin expertis i frågor som behandlas av gruppen.

I ett framgångsrikt team arbetar alla dessa roller i symbios med varandra. Det är ett samspel som består av respekt och förståelse, samt att var man och kvinna är på rätt plats i gruppen där de verkligen kan bidra på bästa sätt.
Enligt rapporten “An evalution of gender differences on the Belbin Team Role Self-Perception Inventory”, kan vilket kön du har spela in i vilken typ av roll som du lättare faller in i och passar för. Som man har du oftare en tendens att passa in som ”utformaren” eller ”utvecklaren”. Som kvinna är det vanligt att du passar för rollen som ”lagspelaren”.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.