Marknadsföringsstrategi: Verktyg för att kunna nå sina målkunder

För att synas som företag och för att kunna nå sina målkunder är det avgörande att man har en vass marknadsföringssstrategi. Företagen måste kunna anpassa sig efter förändringar i den tekniska utvecklingen, kommunikationskanaler, kundmentalitet och olika dynamiker som styr dagens företagsvärld. Företag använder sig av olika typer av marknadsföringsstrategier. Precis som det finns mångfald av människor, finns det mångfald av varumärken och kunder, och var och en har speciella preferenser och behov. Den här texten tittar närmre på marknadsföringsstrategier, varför de är viktiga, olika typer samt hur man går tillväga för att ta fram en.

Marknadsföringsstrategi

 

Vad är en Marknadsföringsstrategi?

Marknadsföringsstrategin utgör den långsiktiga planeringen av arbetet mot olika affärsmål som ett företaget vill uppnå. För att dessa mål ska kunna uppnås är det viktigt att man väljer de rätta och specifika åtgärderna för att stärka företagets rykte när det kommer till dess produkter och tjänster, eller öka försäljningen på marknaden. Att använda sig av olika möjligheter som uppstår är avgörande för att nå sin målmarknad och för att kunna göra kunderna lojala mot företaget, så att företagets positionering på marknaden blir bättre och starkare.

Det är viktigt att man definierar hur man vill placera sina produkter eller tjänster på marknaden för att uppnå en önskad positionering i kundernas ögon. I en marknadsföringsstrategi ingår det att skapa försäljningsmöjligheter, att kommunicera och placera produkten eller tjänsten rätt på marknaden samt att guida de operativa planerna som tillåter företaget att nå en målmarknad via rätt kanaler.

En marknadsföringsstrategi kan se olika ut och ha olika mixer av kommunikationsmedel och -kanaler. Det finns dock fyra stycken grundläggande element som brukar skapa en så kallad marknadsföringsmix. Dessa fyra element och delar är vad som formar företagets viktiga strategier för att generera vinster och boosta företagets försäljning:

 • Produktstrategier
 • Prisstrategier
 • Distributionsstrategier
 • Företagsfrämjande strategier

 

Därför är det viktigt att företaget har en marknadsföringsstrategi

Att ta fram den rätta marknadsföringsstrategin för företaget kan medföra flera olika fördelar, som till exempel:

 • Ökad försäljning av produkter och tjänster
 • Skapa en långsiktig och hållbar tillväxt av företaget
 • Bättre förstå vad kunderna vill ha och hur deras behov och krav ser ut
 • Chansen ökar för att man som företag kommer möta kundernas behov och därtill överträffa deras förväntningar
 • Man kan stärka relationerna till sina målkunder
 • Företagets varumärke stärks i kundernas ögon och företagets positionering förbättras därför

 

Skillnad mellan en marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsplan

För att som företag formulera sina strategier är det nödvändigt att ha målen för marknadsföringen i åtanke, eftersom strategierna genomförs för att uppnå just dessa mål. Vad man därtill också bör ha i åtanke är de konsumenter som utgör företagets målmarknad, konkurrensen på marknaden, företagets resurser samt den övergripande kapaciteten hos företaget. Innan man formulerar sin marknadsföringsstrategi är det dock viktigt att man har koll på vad skillnaden är mellan en marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsplan. Annars är det lätt hänt att förvirring uppstår eftersom att dessa två koncept är väldigt snarlika, men dock har viktiga skillnader och fokusområden.

Ett företags marknadsföringsstrategi kan förklaras som en formulering av företagets övergripande målsättningar för dess marknadsföring, det vill säga det som företaget hoppas kunna uppnå med sina ansträngningar inom marknadsföring. Dessa målsättningar kan till exempel handla om en ökad kundretention, ökade försäljningssiffror eller djupare marknadspenetration. Det är således viktigt att företagets målsättningar och strategier går hand i hand. Strategierna måste ta till vara på och beakta behov, önskemål, problem och kunna urskilja och sedan använda sig av de vanor och beteendemönster som målkunderna har. En marknadsföringsplan handlar om hur företaget i fråga praktiskt sett kommer gå tillväga för att uppnå de målsättningar för marknadsföringen, som anges i marknadsföringsstrategin. Den är på så sätt en slags karta som är tänkt att vägleda företaget och dess anställda från en punkt till en annan, där slutdestinationen utgörs av företagets mål.

Om ett företags målsättning till exempel är att uppnå en högre marknadsandel, så skulle marknadsföringsstrategin då kunna vara att företaget ska ta sig an ett nytt marknadssegment. Marknadsföringsplanen i sin tur skulle kunna säga att man ska ta fram en kampanj som identifierar, fokuserar på och når det önskvärda kundsegmentet.

 

Olika typer av marknadsföringsstrategier

Det första man bör göra är att analysera vilka av företagets produkter och tjänster som säljs bra och vilka som inte gör det. Det gör man för att sedan bestämma vilka produkter och tjänster som fortfarande har en bra positionering på marknaden. Det är dessa produkter och tjänster som företaget bör fortsätter producera, eftersom de produkter som inte genererar ekonomisk lönsamhet borde tas bort från företagets portfolio. Beroende på typ av företag, hur företagets verksamhet ser ut och vilka typer av mål man har för sin marknadsföringsstrategi så finns det olika sorters strategier man kan ta till. Här följer beskrivningar av de vanligaste typerna.

 

Segmentering som marknadsföringsstrategi

Den här strategin går ut på att identifiera olika segment av marknaden. Segmentering som marknadsföringsstrategi grundar sig på tidigare marknadsundersökningar för att klassificera segmenten och fatta bra beslut om dem.

 • Differentierad: Olika segment med olika slags behov och målkunder identifieras. Företaget adresserar var och en av de marknadssegment som har identifierats med olika erbjudanden och positionering. Denna strategi brukar ha en högre kostnad, men tenderar att göra det lättare att tillfredsställa de specifika behoven som finns i varje unika segment.
 • Ej differentierad: Segment med olika behov identifieras men företaget väljer att adressera dem på samma sätt med samma typer av erbjudanden och kommunikation. Syftet med det brukar vara att nå ut till så många kunder som det bara går.
 • Koncentrerad: Här väljer företaget ut enbart ett av de segment som har identifierats. Det fokuserar företagets marknadsföring och dess resurser, eftersom man då inte gör någon ansträngning i andra segment. Det här brukar vara den strategi som fungerar allra bäst för företag som växer.

Positionering av varumärket som marknadsföringsstrategi

Den här strategin går ut på att definiera hur företaget vill att dess varumärke ska uppfattas av dess målkunder och de attribut och egenskaper som företaget vill ha. Det finns flera sätt för att förbättra positioneringen av ens varumärke i relation till konkurrenterna. Det kan till exempel ske med hjälp av produktens förpackning, företagets policy, produktens funktioner och hur företaget verkar behandla sina anställda och leverantörer utåt sett. De huvudsakliga strategierna inom positionering är:

 • Fördelen: Den här strategin går ut på att man stärker sin positionering genom att fokusera på den eller de fördelar som ens produkt eller tjänst innebär för kunderna
 • Kvalitet eller pris: Företaget erbjuder den högsta kvaliteten till ett konkurrenskraftigt pris
 • Attribut: Positioneringen baseras på de attribut produkten eller tjänsten har
 • Användning eller applicering: Positioneringen baseras på produktens användarvänlighet och funktion
 • Kategorier: Företaget positionerar sig som ledare inom en viss produktkategori
 • Konkurrens: Man jämför sina produkter och tjänster med konkurrenternas produkter och tjänster. Det här är en klassisk strategi.

Funktionell marknadsföringsstrategi

Den här strategin formas av de fyra stycken centrala element som nämndes tidigare, som ibland kallas för de fyra P:na inom marknadsföring (på engelska). De utgör fyra av de viktigaste aspekterna för att ett företag ska kunna uppnå sina kommersiella målsättningar:

 • Produkt: Varumärke, image, garanti, service
 • Pris: Ändringar av priser, rea och rabatter
 • Distribution: Paketering, lagring, orderhantering, inventering, försäljningsställen och transport
 • Promotion: Intern och extern kommunikation, PR och sociala medier

Marknadsföringsstrategi med fokus på konkurrenterna

Den här strategin fokuserar på företagets konkurrenskraft. Man måste definiera var man befinner sig på marknaden i relation till sina konkurrenter:

 • Om man befinner sig över sina konkurrenter bör man utforma sin strategi så att man behåller den positionen
 • Om man befinner sig under dem bör man förstärka sin position
 • Om man befinner sig under konkurrenterna kan man dock också bestämma sig för att stanna där, om det finns risk för att det kan vara kontraproduktivt att slåss för en högre placering.

Lojalitet som marknadsföringsstrategi

En sådan här marknadsföringsstrategi fokuserar på att stärka och bibehålla kundernas lojalitet mot företaget. Det kommer förhindra att kunderna lämnar företaget för konkurrenterna tack vare marknadsföringens ständiga kreativitet och den goda kundservice som företaget erbjuder sina kunder. Det kan till exempel bestå av rabatter, kampanjer, gåvor, med mera.

Content som marknadsföringsstrategi

Den här strategin går ut på att företaget skapar content, så som artiklar, grafik, informationsblad med mera. Den här typen av strategi kan till exempel användas som en blogg, där företaget kan:

 • Publicera nyheter, trender och information om företag eller deras specifika produkter eller tjänster
 • Ta emot omdömen
 • Lära kunderna mer om företagets verksamhet och olika produktlinjer

En direkt marknadsföringsstrategi

Med en sådan här strategi utformar företag skräddarsydda och direkta budskap som de placerar hos kunden. Kunden tycker om och värderar att känna sig unik, när företaget kommunicerar med dem på ett personligt sätt. Företaget skapar på så sätt en mer nära relation till sina kunder.

Digital marknadsföringsstrategi

Idag ägnar sig de allra flesta företag åt någon form av digital marknadsföring, något som inte var lika vanligt för några år sedan. Att bara vara ett klick ifrån mer information eller ett köp gör den här typen av strategi väldigt populär. Följande medel kan exempelvis användas:

 • Inkommande marknadsföring, används för att locka och konvertera kunderna genom användbart content
 • Att mejla kunderna, där segmenterad kommunikation har kunnat etablerats
 • Sociala nätverk
 • SEO (Search Engine Optimization)

Skapa en marknadsföringsstrategi

Att bygga en stark marknadsföringsstrategi ligger till grund för varje framgångsrikt och konkurrenskraftiga företag. Marknadsföringsstrategin hänvisar som sagt till ett företags övergripande tillvägagångssätt för att locka kunder, genom att kommunicera fördelarna med deras företag och vad som skiljer dem från mängden. Det är företagets vision som informerar marknadsföringsplanen, som syftar till att besvara den viktiga frågan: vilken taktik ska användas för att möta företagets mål och förverkliga dess strategi? Här följer tips på vad man kan göra när man utarbetar företagets marknadsstrategi.

Genomföra en SWOT-analys

Det är bra att börja med att göra en så kallad SWOT-analys, eftersom att den hjälper en att identifiera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker eller hot. SWOT-analysen utgör ett viktigt steg eftersom den sedan ofta ligger till grund för samtliga efterföljande steg i utformningen av en marknadsföringsstrategi. Det kan vara en en lämplig idé att göra analysen i ett team av medarbetare. Ju fler deltagare desto bättre, eftersom att det bidrar med fler perspektiv till analysen.

Att som företag ha en tydlig bild av vad man är bäst på och vilka områden man behöver utvecklas eller förbättras inom, och därtill veta vilka externa faktorer som motiverar företaget till att existera eller å andra sidan har potential att skada företaget, ger en de rätta verktygen för att bygga en robust marknadsföringsstrategi.

Skapa värdepropositionen

En bra marknadsföringsstrategi vilar på ett företags värdeproposition, som anger företagets huvudsakliga styrkor (identifierade i SWOT-analysen) och de aspekter som skiljer det från dess konkurrenter. Att skapa sin värdeproposition är förmodligen ett av de steg man bör investera mest tid och resurser på, eftersom det är en av de viktigaste faktorerna för att omvandla potentiella kunder till faktiska kunder.

Man kan komma igång genom att identifiera de viktigaste kundfördelarna och vilket värde ens produkter eller tjänster ger kunden. Därefter beskriver man de aspekter som gör att ens produkt eller tjänst skiljer sig från konkurrenterna och står ut i mängden.

Bestäm marknadsföringens målsättningar

Målsättningarna specificerar de mätbara resultat man vill kunna uppnå inom en specifik tidsram, och de hjälper företaget och dess anställda att utvärdera framgången och effektiviteten av en viss marknadsföringsstrategi. Målsättningarna bistår marknadsförare i att anpassa förväntningarna och planerna, samordna insatser och hålla arbetsgrupper ansvariga för att uppnå resultat. När man sätter ihop sina mål bör man se till att de uppfyller följande kriterier:

 • De är specifika
 • De är mätbara
 • De har en tidsram

Förstå kunderna bättre

För att kunna bädda in sina kunders behov i och försöka lösa deras problem genom sin marknadsföringsstrategi måste man först förstå sig på dem.

I världen av marknadsföring blir det allt vanligare att på ett fundamentalt sätt anpassa företagets produkter och tjänster efter de allra mest värdefulla kundernas krav och behov. I sina försök att lära känna kunderna bättre har fler börjat frångå de mer traditionella metoderna inom marknadsundersökning, så som frågeformulär och fokusgrupper. Istället fokuserar man mer på digitala verktyg som kan ge en viktig information om kunderna när det gäller demografi, beteenden online och trender.

Definiera potentiella köpare

Beskrivningar av potentiella köpare utgörs av fiktiva representationer av ens målkunder. De hjälper marknadsförarna att bättre förstå och komma kunderna närmre. Den här processen involverar att samla in information och insikter från olika plattformar så som hemsidor, kanaler på sociala medier, kundundersökningar samt faktiska samtal med potentiella kunder.

När man efterforskar och bygger dessa personligheter bör man titta på deras bakgrund, preferenser, demografiska detaljer och baserat på det, bestämma vad som är det mest lämpliga sättet att kommunicera med dem på, vilka kanaler de föredrar, med mera.

Analysera marknaden och konkurrensen

En smart marknadsföringsstrategi är som sagt företagets sätt för att blomstra och sticka ut från konkurrensen. Men för att komma till den nivån måste man ha expertkunskap om vad som händer på ens marknad och mer om konkurrenterna. Vad är deras utmaningar? Vad fungerar bra för dem? Vilka är deras svagheter? Återigen är informationen makt. Man kan använda olika smarta plattformar för att svara på frågorna ovan och lära sig mer om konkurrenterna. Att hålla sina öron och ögon öppna för vad som händer inom branschen är avgörande för att identifiera luckor på marknaden, behov som inte är uppfyllda, vanliga frustrationer eller trender och innovativa idéer.

Bestäm metoderna för marknadsföringen

Beroende på vilken ens målgrupp är väljer man ut de bästa och mest lämpade marknadsföringsmetoderna för att förklara, informera och kommunicera sitt varumärkes budskap. Man bör ta reda på vilka sociala kanaler, bloggar, webbplatser, forum med mera som kunderna föredrar och använda den informationen till sin fördel för att nå dem. Det är också viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilka områden inom marknadsföring man kommer fokusera på och hur mycket tid och hur stor budget man kommer spendera på reklam, PR, content, SEO, evenemang och så vidare.

Slutsats

För att kunna utveckla en marknadsföringsplan är det viktigt att först skapa en marknadsföringsstrategi som siktar mot att möta företagets långsiktiga mål. Ett företags marknadsföringsstrategi är en typ en strategi som syftar till att uppnå företagets målsättningar när det gäller dess marknadsföring. Detta går till genom att bland annat:

 1. Välja ut den målmarknad man vill nå
 2. Definiera den positionering man vill uppnå i målkundernas ögon
 3. Beskriva den mix av marknadsföringsstrategier och -metoder man vill använda sig av
 4. Bestämma tidsåtgång och budget för marknadsföringen

 

För att lära känna det egna företaget bättre, vilket lägger grunden för en effektiv marknadsföringsstrategi, kan man till exempel utföra en så kallad SWOT-analys. Samtidigt bör man göra sitt bästa för att ta reda på så mycket som möjligt om sina kunder men också om sina konkurrenter. Därtill bör man ha i åtanke att marknaden och dess förhållanden ständigt förändras, vilket är anledningen till att man som företag bör utvärdera sina målsättningar såväl som sina strategier med jämna mellanrum. När den tekniska utvecklingen fortskrider, konkurrensen ökar och kundernas behov och förväntningar förändras måste man snabbt kunna anpassa sin marknadsföringsstrategi.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.