Ledarskapsfilosofi: Värdebaserade idéer om hur en ledare borde agera

Duktiga ledare använder sig i regel av flera olika verktyg för sitt ledarskap för att maximera sitt inflytande som ledare. Att ta hjälp av eller att formulera en egen ledarskapsfilosofi kan vara en bra idé för att utveckla sitt eget ledarskap. Det finns olika ledarskapsfilosofier och de baseras på ledarens mål och värderingar samt på vad deras förväntningar är på underordnade och kolleger. Ledarens personlighet, dess följare samt den givna situationen kan också påverka vilken ledarskapsfilosofi som lämpar sig bäst. Den här texten undersöker vad en ledarskapsfilosofi är för något, varför de är viktiga och tittar på olika typer av filosofier och stilar inom ledarskap.

Ledarskapsfilosofi

 

Vad är en Ledarskapsfilosofi?

En ledarskapsfilosofi består av värdebaserade idéer om hur en ledare borde vara och agera. Alla ledarskapsfilosofier beskriver till olika grad hur en ledare tänker och beter sig. De fungerar som en strukturerad approach för hur man önskar leda andra människor. En filosofi är i sig självt en serie referenspunkter eller en slags grund som processer, beslut, handlingar, planer med mera kan baseras på. I slutändan kopplar en ledarskapsfilosofi ihop ett ledarskap med moral och etik och framför allt tillit.

Ledarskapsfilosofier hjälper till att förstå hur en ledare får sin makt och hur ledaren stannar kvar i en ledarskapsposition. De olika ledarskapsfilosofierna är inte tänkta att direkt appliceras på ett ledarskap eller på en situation så som en modell, men kan ge en betydligt djupare insikt om orsaker till och effekter av ett ledarskap. Det beror på att ledarskap i grund och botten är en fråga om personliga övertygelser och en stark tro på något. Det är nästan ett slags sinnestillstånd. På så sätt måste man inte alltid vara född till ledare, utan det kan räcka att justera sitt tankesätt. Om man som ledare har väldigt starka etiska värderingar och en tydlig vision så är man troligtvis redan medveten om ens egen filosofi. Det är dock viktigt att komma ihåg att en ledarskapsfilosofi i sig själv inte definierar ens ledarskapsstil eller -modell, utan bara lägger en grund som man sedan utvecklar sitt ledarskap från.

För att förstå sig på ledarskapsfilosofier bättre kan det vara bra att först ha koll på vad de faktiska skillnaderna är mellan en ledarskapsfilosofi, -modell och -stil:

 • Ledarskapsfilosofi: Baseras på värderingar och beskriver hur en ledare borde vara och agera, samt källan till ledarens makt.
 • Ledarskapsmodell: En ledarskapsmodell består av teorier eller idéer om hur man leder andra människor effektivt och hur man kan bli en bättre ledare.
 • Ledarskapsstil: En ledarskapsstil är en slags klassificering eller beskrivning av de huvudsakliga sätten som faktiska ledare beter sig på.

 

Komponenterna av en ledarskapsfilosofi

En ledarskapsfilosofi består huvudsakligen av fyra stycken grundläggande komponenter, nämligen en teori, en attityd, vägledande principer och ett beteende. När man kombinerar filosofi med de grundläggande principerna samt ledarskap, vilket utgör det ideala beteendet för att inspirera andra människor, så skapar man en teori vilken anger normerna för ett beteende eller handling.

 • En teori: Hur man definierar ledarskap och vad ledarskap handlar om i grunden
 • En attityd: Ens tankesätt i relation till ledarskap
 • Vägledande principer: De principer och värderingar som är viktigast för en när man tänker på att leda andra människor.
 • Beteende: Det beteende och uppförande som man visar upp när man försöker nå önskade resultat genom ledarskapet

 

Man kan se på en ledarskapsfilosofi som en kompass. Den hjälper en med att definiera sina förväntningar, sina värderingar och skapar en slags karta för ens handlingar. Med en klar och tydlig ledarskapsfilosofi skapar man ett fokuserat tankesystem som omger ens ledarskap och man definierar beteenden och attityder som man vill kultivera i sig själv men också i andra. Ledarskapsfilosofin ger inte bara mer fokus för en själv personligen, utan det kan tillåta människorna omkring en att veta vad de kan förvänta sig av ens ledarskap.

 

Varför det är bra att ha en ledarskapsfilosofi

De olika komponenterna som ingår i en ledarskapsfilosofi skapar en stark grund att bygga vidare på för att ta sitt ledarskap till nästa nivå. Genom filosofin kan man bli bättre rustad för att leda och att lyckas i sitt ledarskap på grund av tre viktiga fördelar, nämligen karaktär, kontinuitet och samarbete. Det här avsnittet fokuserar således på de fördelar som kommer av att skapa sin egen ledarskapsfilosofi, medan senare avsnitt beskriver redan existerande ledarskapsfilosofier.

Karaktär

Att formulera en egen ledarskapsfilosofi kommer förse en med mera klarhet och fokus i sin egen karaktär. En stark karaktär är viktig eftersom den påverkar en dagligen, till exempel när man fattar viktiga beslut eller kommunicerar med andra människor. Utan en grundlig förståelse för den egna karaktären och personligheten, samt vilka egenskaper man verkligen värdesätter, är risken större att man drar på sig dåliga vanor eller låter ens känslor styra allt för mycket.

Genom att göra ett medvetet val med hjälp av en ledarskapsfilosofi kan man beskriva de egenskaper man vill sträva efter och som man troligtvis också värdesätter hos andra människor. På så sätt blir man bättre på att kontrollera sitt eget beteende och man stärker de karaktärsdrag och egenskaper som krävs av en framgångsrik ledare.

Kontinuitet

Ovanstående fördel är direkt kopplad till den andra fördelen med att skapa en ledarskapsfilosofi, nämligen kontinuitet. Den viktigaste aspekten av att skapa en ledarskapsfilosofi är att fastställa och definiera ens värderingar och mål. När man väl har definierat dessa skapar man omedelbart mer kontinuitet för ens beteende och handlingar. Man har riktlinjer som hjälper en att fatta beslut och vidta åtgärder.

Samarbete

Alla typer av ledarskap kräver alltid en viss nivå av samarbete, annars går det helt enkelt inte att leda. Eftersom man behöver följare att leda kan man inte förvänta sig att lyckas åstadkomma särskilt mycket utan en förståelse och fokus på teamwork. Att komma överens med andra människor kommer bli mycket enklare när man har en tydlig ledarskapsfilosofi att följa.

Bland de olika saker man behöver definiera i sin filosofi är ens approach till samarbete. Man behöver överväga aspekter så som engagemang, kommunikation och ansvarsskyldighet. När man definierar dessa aspekter skapar man än mer kontinuitet och förbättrar sina chanser för att skapa ett meningsfullt samarbete. Andra människor kan lättare ta reda på och förstå vad ens värderingar och åsikter är. Det gör det i sin tur enklare för dem att förstå hur man ser på samarbete och alla känner sig därmed mer bekväma när de vet att man följer ett väldefinierat beteendemönster. Andra människor kan helt enkelt lita på en därför att de vet att de inte kommer mötas av överraskningar och hela tiden behöva vara på sin vakt. Överlag bidrar en ledarskapsfilosofi helt enkelt med klarhet till ens ledarskap.

Olika ledarskapsfilosofier

Ledare kan dra nytta av att granska exempel på olika ledarskapsfilosofier för att på så sätt se vilka element och delar de vill inkludera i sin egen filosofi och vilka element som inte tilltalar dem. Dessutom kan granskning av andra ledare i samma bransch eller ledare som inspirerar en hjälpa nya ledare att anpassa sina filosofier för att bättre efterlikna dem som de beundrar och ser upp till.

Det finns som sagt redan många olika ledarskapsfilosofier idag. Här nedan beskrivs tre av de vanligaste, nämligen den demokratiska ledarskapsfilosofin, den autokratiska och den så kallade Laissez-faire ledarskapsfilosofin. Nedan beskrivs varje filosofi i mer detalj.

Den demokratiska ledarskapsfilosofin

Ett demokratiskt ledarskap går ut på att ett helt team tar beslut tillsammans. Medan den huvudsakliga ledaren ibland bestämmer saker och ting på egen hand så ber ledaren nästan alltid om råd och åsikter från alla inblandade parter. Att applicera den här filosofin på sitt ledarskap brukar vara väldigt effektivt och skapa en kultur som de anställda trivs med, eftersom att de har något att säga till om och känner sig uppskattade och hörda. De anställda på lägre nivåer inom organisationen får genom det demokratiska ledarskapet också träning i att utöva beslutsfattande makt och auktoritet, en färdighet de kan behöva senare i karriären.

Ledare som applicerar en demokratisk ledarskapsfilosofi kallas ibland också för deltagande ledare. De anser att det är allas ansvar att tillsammans uppnå företagets målsättningar och förverkliga dess vision genom samarbete. De har en tydlig bild av vad allas roller är och införlivar sina anställdas idéer för att förverkliga den bilden.

Fördelar och nackdelar med den demokratiska ledarskapsfilosofin

På grund av att de anställda uppmuntras till att dela med sig av sina tankar kan den här ledarskapsfilosofin ofta leda till att bättre idéer utvecklas och att man kommer på mer kreativa lösningar på olika problem. De anställda känner sig i regel också mer involverade och engagerade i sina projekt vilket också gör att de bryr sig mer om hur slutresultatet blir. Forskning har därtill visat att ledare som applicerar en demokratisk ledarskapsfilosofi på sitt ledarskap har lättare för att dra upp produktivitetsnivån bland de anställda, jämfört med ledare som inspireras av en annan filosofi.

Medan det demokratiska ledarskapet som sagt ofta beskrivs som ett av de mest effektiva så har det också en del nackdelar. I situationer där roller är otydliga eller man har begränsat med tid kan ett demokratiskt ledarskap leda till att kommunikationen fallerar och att man inte lyckas slutföra projekt och uppgifter i tid.

Det kan också vara så att en del anställda faktiskt inte har den nödvändiga kunskap och kompetens som krävs för att kunna bidra med kvalitativa och viktiga råd vid beslutsfattande. Den här sortens ledarskap kan också resultera i att de anställda känner sig utanför, om man missar att överväga samtliga anställdas förslag och idéer. Det kan i sin tur sänka de anställdas trivsel och arbetsmoral.

Den autokratiska ledarskapsfilosofin

Enligt den autokratiska ledarskapsfilosofin finns det en individ, en ledare, som har makten och som tar alla stora beslut själv. Autokratiskt ledarskap är en form av ledarstil där en ledare eller medarbetare inom företaget fattar beslut å företagets vägnar. Denna typ av ledarstil ses främst i företag som är relativt små med få anställda, och är i princip bara effektiv i organisationer där arbetets karaktär kräver att man fattar snabba beslut. Vanliga kännetecken för ett autokratiskt ledarskap är:

 • Ingen input från andra gruppmedlemmar
 • Ledaren dikterar alla uppgifter eller fördelar ansvaret mellan de anställda
 • Ingen eller väldigt sällsynt belöning eller erkännande ges till anställda för att öka arbetsmoralen och stärka självkänslan

 

Fördelar och nackdelar med den autokratiska ledarskapsfilosofin

En del experter inom ledarskap hävdar att denna typ av ledarstil ofta kan vara mer skadlig än hjälpsam på lång sikt på grund av att den påminner om en diktatur. Den kan som sagt leda till låg moral bland de anställda. Det kan dock finnas vissa fördelar med autokratiskt ledarskap också. Eftersom det bara finns en eller ett fåtal ledare som bestämmer innebär det att den här formen av ledarskapet kan leda till snabbt beslutsfattande, bättre kontroll över processer och verksamheten generellt i ett företag. Autokratiskt ledarskap kan vara till hjälp i situationer där ett företag står inför ständig förändring eller ofta möter kriser som tvingar företaget till att förnya sig. Med hjälp av det autokratiska ledarskapet kan företaget ofta reagera snabbare på situationer jämfört med andra ledarskapsstilar.

 

Laissez-Faire ledarskapsfilosofi

Ledarskapsfilosofin Laissez-faire, som skapar ett så kallat delegerande ledarskap, sprider ut ansvaret över de anställda. En ledare som inspireras av den här ledarskapsfilosofin ger lika makt till sina underordnade och låter dem fatta beslut. Faktum är att ledaren ofta ger ganska lite vägledning till sitt team och istället låter dem arbeta hur och när de själva känner att de behöver. Ledaren fokuserar på frågor på högre nivå snarare än att hantera den dagliga verksamheten inom sitt team. Forskning har visat att det här är den ledarskapsfilosofi som ofta leder till lägst produktivitet och effektivitet inom ett företag. Det är dock viktigt att notera att den här ledarskapsfilosofin definitivt har såväl fördelar och nackdelar precis som de andra filosofierna. Det finns vissa situationer och kontexter där Laissez-faire lämpar sig bättre än andra stilar.

 

Fördelar och nackdelar med Laissez-Faire ledarskapsfilosofi

Några av fördelarna med den här ledarskapsfilosofin är:

 • Den uppmuntrar till personlig utveckling: Genom att ledaren överlämnar en stor del av sitt ansvar till de anställda får de anställda möjlighet till att vara mer involverade i beslutsfattande och själva styrningen av sitt arbete. Det skapar en arbetsmiljö som underlättar lärande, utveckling och tillväxt.
 • Den uppmuntrar till innovation: Den frihet som de anställda upplever kan främja innovation och kreativitet bättre än vad andra ledarskapsfilosofier gör.
 • Den kan skapa snabbare beslutsfattande: Med den här typen av delegering och ansvarsfördelning är de anställda tillräckligt mycket autonoma för att kunna bidra till att snabba på de beslutsfattande processerna. De kan själva fatta snabba beslut eftersom de inte behöver vänta på sin ledare att först godkänna deras förslag.

 

För att kunna dra nytta av dessa fördelar måste vissa förutsättningar första uppfyllas. Om ens team till exempel består av mycket skickliga och erfarna människor som kan arbeta på egen hand kan denna ledarskapsstil fungera bra. Om teamets medlemmar är experter och har kunskapen och färdigheterna som krävs för att kunna arbeta självständigt kan de utföra sina uppgifter med väldigt lite vägledning. Den här approachen är särskilt lämplig när de underordnade faktiskt har mer kunskap och erfarenhet än den utpekade ledaren.

Eftersom att Laissez-faire är så beroende av de anställdas kompetens är den här approachen till ledarskap inte särskilt effektiv i situationer då de anställda saknar den kunskap som krävs för att kunna utföra sina uppgifter utan vägledning eller fatta välgrundade beslut. Den här ledarskapsfilosofin är heller inte särskilt lämplig i situationer där det är väldigt viktigt med hög effektivitet och produktivitet. Många människor är nämligen inte särskilt bra på att sätta upp och möta sina egna deadlines, styra över sina egna projekt eller lösa problem på egen hand. Andra nackdelar är:

 • Otydliga arbetsroller: Ibland kan Laissez-faire leda till otydlig rollfördelning inom ett team. Eftersom de anställda får väldigt lite vägledning kan det innebära att de inte är säkra på vad deras roll innebär och vad de förväntas göra med sin tid.
 • Lite ansvar: En del ledare utnyttjar den här ledarskapsfilosofin som ett sätt att komma undan ansvar för sitt teams misslyckanden. När teamet inte möter sina målsättningar kan ledaren skylla på de anställda för att inte ha levt upp till förväntningarna.
 • Passivitet: I värsta fall kan den här ledarskapsfilosofin ledat till så pass mycket passivitet hos ledaren att ledaren bedöms ha abdikerat från sitt ledarskap. I sådana fall gör ledaren väldigt lite eller inget för att motivera sina anställda, erkänner inte deras framsteg och ansträngningar och bryr sig inte om att leda längre.

 

Slutsats – Ledarskapsfilosofi

En ledarskapsfilosofi bygger på värderingar och fungerar beskrivande samt inspirerande för hur en ledare i praktiken bör agera, kommunicera och leda sina underordnade. Det finns olika etablerade ledarskapsfilosofier idag som till exempel anger hur ansvar, roller och maktfördelningen ska se ut inom ett arbetsteam eller en organisation. De tre vanligaste ledarskapsfilosofierna är den demokratiska, den autokratiska och Laissez-faire. Om man vill använda sig av en ledarskapsfilosofi i sitt ledarskap kan man antingen låta sig inspireras av en av dessa tre filosofier eller så kan man utveckla en egen ledarskapsfilosofi. Att utveckla en egen filosofi kan hjälpa en att stärka sitt ledarskap genom en ökad kontinuitet och samarbete samt att man får en starkare karaktär som ledare.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.